Набират студенти за преброители

Студенти и завършили висше образование младежи могат да се включат като преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 година Преброяване на населетието и жилищния фонд.

Набирането на кандидати започна от 15 септември, като крайният срок за регистрация на желаещите е 30 октомври. Те трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 е в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, учители, студенти. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения следва да бъдат с предимство при подбора. Изискването към тях е да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 до 20.00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

От кандидатите ще се изисква да усвоят за кратко време голям обем от информация по различните теми, включени в преброителната карта и инструкцията към нея. След като преминат обучение те трябва да познават в детайли преброителната карта и инструкцията за попълването ѝ, за да могат да отговарят на широк кръг от въпроси, задавани им от преброяваните лица.

В определени населени места, в които има концентрация на население от турски, ромски или друг етнос, е желателно да бъдат подбрани за преброители и контрольори лица, които умеят да комуникират на съответните езици и познават обичаите на населението.

В големите населени места владеенето на английски език следва да се счита за предимство при подбора.