ВУАРР подкрепя Декларацията на Европейската асоциация за специализирано висше образование (EURASHE)

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите подкрепя Декларацията на Европейската асоциация за специализирано висше образование, която ще бъде представена утре на онлайн конференцията на министрите от европейското пространство. Тя ще се проведе на 19 ноември под мотото: „Навлизане в десетилетие на гъвкавост и многообразие: нов импулс за професионално висше образование“.

ВУАРР е пълноправен член на Асоциацията от 2016 година, която е официално признат орган за представяне и защита интересите на специализираните висши училища на европейско ниво и е активен участник в реформите, свързани с Болонския процес. В нея членуват колежи, университети, научни институти, национални представителства на Съвета на Ректорите, работодателски и професионални организации, както и национални акредитационни агенции. Дейностите на Асоциацията включват осъществяване на  международно сътрудничество и развитие на висшето професионално образование и насърчаване на интернационализацията във висшите училища.

На вниманието на конференцията на министрите ще бъде представена декларация от името на EURASHE, чиято цел е създаване на политики и подкрепящи модели, свързани с пазара на труда, на условия за научни изследвания и иновации, обучение, основано на работа, фокусирано върху интелигентни и бъдещи умения, за което EURASHE има  разработени принципи за действие и помощни инструменти.

Подписалите декларацията организации и институтуции се обявяват за по-тесни контакти с бизнеса, особено с малките и средни предприятия и призовават правителствата да предприемат стратегически действия и да финансират схеми за обучение, основани на работата.

„Висшето образование трябва да отразява нарастващата роля на дигиталните умения във всички човешки дейности, като предоставя гъвкави учебните програми. Онлайн обучението трябва да бъде достъпно за всеки, а висшите учебни заведения да разработват дългосрочен подход към цифровото образование. Пандемията показа, че то може да се използва като възможност за споделяне и обмен на добри практики в онлайн преподаването и ученето. Висши учебни заведения ще се възползват от засилените стратегически партньорства, като споделят своя опит, ресурси и капацитет на национално и европейско ниво“, се казва още в декларацията.