Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"


Уважаеми студенти,
 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Ви уведомява, че достигна лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".
До отпускането на допълнителен брой студентски практики за ВУАРР, Ви информираме, че на този етап преустановяваме приема на договори между висшето училище и студентите-практиканти, до увеличаване на лимита за броя включени студенти от ВУАРР.
 
При текущи промени ще Ви информираме своевременно с ново съобщение.
 
Екип на проект "Студентски практики" при ВУАРР–Пловдив