ВУАРР в дискусия за туристическите инфоцентрове


По покана на Министерството на икономиката и енергетиката студенти от магистърски курс на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, специалност „Икономика и управление на туризма“, водени от доц. д-р Златка Григорова, присъстваха на кръгла маса на тема: „Туристическите информационни центрове в България – усмихнатото лице на дестинацията“. По време на кръглата маса се представи проектът „Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти” с бенефициент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, който се финансира по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Целта на срещата бе да се представи и обсъди концепция за статута, организацията, дейността и формирането на национална мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ) в България.