Зам.-председателят на Академичния сенат на Факултета по европейски изследвания и регионално развитие на Словашкия аграрен университет стана професор във ВУАРР


Зам.-председателят на Академичния сенат на Факултета по европейски изследвания и регионално развитие на Словашкия аграрен университет стана професор във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Съветът на Департамент по икономика и управление избра Луция Палшова да заеме академичната длъжност професор по администрация и мениджмънт. Дипломата й бе връчена на специална церемония от ректора на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова, която приветства новия професор в академичните редици на пловдивското висше училище.Проф. Палшова благодари за възможността да стане част от екипа и пожела успех на висшето училище, което е партньор на Словашкия аграрен университет по проекта за Европейски университетски алианс ИНВЕСТ.

Основният труд, с който Луция Палшова кандидатства в конкурса за професор, е монографията „Земеделските земи – зона на конфликти“. В изследователския фокус е проблем, актуален не само за Словакия, но и за страните членки на ЕС – защита на земеделските земи в условията на конфликт на интереси при разнообразието от потребности и изисквания на инвидиви, професионални общности и компании. Основната цел е оценка на правните, икономическите и екологичните аспекти на конфликта, възникващ при определянето, достъпността и използването на земеделските земи в Словакия.

Луция Палшова е представила пред научното жури също студии, статии и доклад. Тя е автор на учебници и учебни помагала, ръководител и координатор на множество проекти, сред които и ИНВЕСТ. Изследовател с принос в областта на аграрната икономика, агробизнеса, природозащитното и екологичното право.

През 2015 година Палшова придобива академична длъжност „доцент“ по екологично право във ВУАРР. Тя е действащ член на Европейския съвет по аграрно право и на редакционната колегия на списание „Аграрно право на ЕС“. От 2021 година е член на Световния съюз на учените в аграрния сектор.