ВУАРР разкрива пилотно 5 специализации по проекта за Европейски университетски алианс


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите разкрива пилотно 5 специализации по проекта за Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“. За прием в тях могат да кандидатстват студенти от всички бакалавърски програми във ВУАРР. Обучението е едногодишно, като вторият семестър ще се работи върху конкретни казуси от практиката в научноизследователско сътрудничество с институти, публични и частни организации, наречени „Живи лаборатории“ (Living Labs). Обучението ще стартира през академичната 2022/2023 година, като част от него ще бъде проведено и в партньорските университети от мрежата -  Словашки аграрен университет,  Университет на Тесалия, Гърция, Университет по приложни науки Карелия, Финландия и Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия.

1.     Развитие на устойчиви общности
Учебната програма предоставя основни познания за законодателната среда на публичната администрация в ЕС. Този курс ще подготви завършилите за ръководни роли в общински администрации, организации с нестопанска цел и агенции за социални услуги. Студентите ще се учат да идентифицират последиците от стратегиите за развитие за социалното, икономическото и екологичното благополучие. Завършилите ще познават икономическите и управленски концепции за европейското развитие на селските райони, европейското законодателство за стимулиране на местното развитие и ефективното управление на природните ресурси.Участниците ще получат знания за международните схеми за безвъзмездна помощ и могат да участват в разработването на проекти с цел получаване на грант и да управляват интердисциплинарни екипи в агенциите за регионално развитие и в нестопанския сектор.

2.       Европейско устойчиво лидерство в регионалното развитие
Студентите ще изграждат умения да бъдат лидери в синхрон с картата на уменията на 21 век, като ще могат да анализират и отчитат устойчивостта във всички действия; да управляват промените в регионалната среда и изграждат политики. Завършилите ще могат да разбират и оценяват процесите на създаване на политики и политическите влияния на общинско, регионално, национално и/или европейско ниво, да прилагат иновативни планове за действие, да ръководят и управляват процеса на устойчиво регионално развитие.

3.       Интегрирано управление на околната среда за устойчиво развитие на ландшафта
Обучаемите ще работят с местни общности, предприемачи и други организации, които поддържат икономики, базирани на природните ресурси. По време на специализацията студентите ще оценяват различните ландшафти, околната среда и екосистемите, предвид международните и местните предизвикателства за развитие. Завършилите ще могат да оценяват екологичните и социално-икономическите въздействия върху ландшафта и устойчивото използване на екосистемите, ще генерират решения в регионален мащаб. Те ще придобият знания как да разработват планове за иновативно използване на горите и земите с цел устойчивото развитие на конкретна област.

4.       Устойчиви общности за осъществяване на енергиен преход
Завършилите ще се научат да идентифицират проблеми и да се застъпват за бизнес решения и политики, които допринасят за справедливи и регенериращи местни икономики. В учебната програма са включени дисциплини, които ще им помогнат да разбират, тълкуват и защитават политиките за преход към възобновяема енергия, както и да предлагат нови начини за организиране на енергийни предприятия в общността, да разработ специфични решения.

5.       Общество 5.0 и цифрова трансформация
Основната цел на този курс е да се изучава и анализира как цифровата трансформация може да гарантира прехода към по-устойчиво общество. Въздействието на дигитализацията в индустрията и икономиката е особен фокус на този курс. Специализираните модули на курса ще позволят да се осъществи изследване по отношение на това как цифровите технологии променят потреблението на ресурси в промишленото производство и как тяхното приложение може да подпомогне управлението на корпоративната устойчивост.

Студентите ще се запознаят с нови техники за събиране, обработка и анализ на данни, ще изграждат компетенции, свързани с критично мислене, творчество, иновации, дизайнерско мислене, решаване на проблеми, сътрудничество в мултикултурна среда и комуникация.  В рамките на живите лаборатории ще решават проблеми с регионалното развитие и регионалната устойчивост.