Докторант изследва проблемите при финансиране на винопроизводството в Северна Македония


Какви са проблемите при финансирането на малките и средни предприятия от сектора на винопроизводството в Република Северна Македония изследва в дисертационния си труд докторантът на ВУАРР Никола Кочо Буюклиев. Публичната защита по докторска програма "Финанси и банково дело" се състоя онлайн пред петчленно научно жури.

Дипломата му бе връчена от президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова.Научноизследователската теза, която Буюклиев защитава, е че успешното развитие на малките и средни предприятия в сектора е в пряка зависимост от прилагането на правно-икономически мерки, съчетани с комбинираното използване на традиционните и нови източници на финансиране. В резултат на изследванията и анализите на процесите, докторантът отделя особено внимание на източниците за финансиране на македонските винопроизводители, прави анкета за рисковете и проблемите при кредитирането на винопроизводителите, като на тази основа  предлага и подробен swot анализ на сектора. Самият той е винопроизводител и собственик на малка изба.

Значителна роля при модернизирането и разширяването на капацитета на винопроизводителите играят и кредитите – банкови и търговски, лизингът, факторингът и форфетингът. По мнението на Буюклиев винарните, които са акционерни дружества, много добра възможност е емитирането на ценни книжа, както и набирането на капитал през фондовата борса. Все по-голямо значение придобива използването на средства от национални и европейски фондове и програми.

Лозарството, заедно с производството на вино, имат около 17-20 на сто от брутния селскостопански вътрешен продукт в Република Северна Македония. Виното е на първо място по износ на алкохолни напитки и на второ място след тютюна по стойност на износа на селскостопански продукти. Производството на вино се извършва в 86 официално регистрирани изби, от които 90% са малки и средни по капацитет.