Студентска и докторантска научна сесия 2022


„Регионалното развитие в условия на пандемия: цели и предизвикателства“
 
Председател на организационния и научния комитет: доц. д-р Светла Димитрова
Секретар: проф. д-р Златка Григорова
 
Приемат се разработки на студенти и докторанти от ВУАРР и други висши училища.
За студентите на ВУАРР разработките се представят от ръководителите на основните звена и директорите на филиалите на ВУАРР, преподавателите или лично от студентите.
Докторантите представят научни разработки след одобрение от научния ръководител.
 
Краен срок за регистрация и изпращане на разработките: 15 май 2022 г.
E-mail: science@uard.bg

 
 
Въз основа на решение на научно жури ще бъдат присъдени награди от президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова в два конкурса:

  1. Конкурс за най-добра студентска разработка
Първа награда: 300 лв.
Втора награда: 200 лв.
Трета награда: 100 лв.

  1. Конкурс за най-добра разработка на докторант
Награда: 300 лв.

За допълнителна информация: 0882009578, e-mail: science@uard.bg

СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2022

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Име:
Висше училище:
Местожителство: гр./с.
E-mail:
Телефон за връзка:
Други данни:
за студенти: специалност, курс, филиал и др.
за докторанти: докторска програма, научен ръководител и др.

Заглавие на разработката:
Автор/и:
Резюме:
Ключови думи:

Научен ръководител:
Данни за контакт с научния ръководител:

 
Изисквания към разработките:
Формат на страницата: А4; Полета на страницата: 2,5 см от всички страни
Шрифт: Times New Roman, 12 pt
Разработките следва задължително да съдържат:

  • на български език: заглавие, автор/и, резюме (до 500 думи)[1] и ключови думи, въведение, материал и методи, резултати и дискусия, заключение, литература[2];
  • на английски език: заглавие, автор/и, резюме (до 500 думи) и ключови думи.


[1] Съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването - предмет, използваната методика, главните резултати и изводи.
[2] Описанието на използваните литературни източници се препоръчва да е в APA Style.
Цитирането в текста е с фамилия на автора и година, поставени в кръгли скоби.