Стипендиантска програма на ПОАД „ЦКБ СИЛА” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена”


Пенсионно осигурително акционерно дружество „ЦКБ СИЛА” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, обявяват конкурс за стипендианти за учебната 2014-2015 учебна година.
 
1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:
За стипендии по съвместната стипендиантска програма на Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и ПОАД „ЦКБ Сила” АД имат право са кандидатстват   студенти в редовна форма на обучение – степен бакалавър, във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен - 5.50
Предимства при класиране:
-   Студенти в неравностойно положение, което включва деца със специален социален или здравен статус, т.е:
-   деца израснали под институционализирaна грижа;
-   деца в социално-слаби семейства - с месечен доход под 240 лв. на член от семейството;
-   сираци и полусираци; 
-   деца със степен на инвалидност;
-   деца със специални образователни потребности (деца с увреждания).
- Студенти в една от следните специалности:
- Застрахователно и социално дело – Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов;
- Застрахователно и социално дело – УНСС, София;
- Социален мениджмънт – ТУ, Варна.
2.  Периодичност:
Стипендията да се отпуска за семестър, т.е два пъти годишно.
3. Квота по стипендиантската програма: по двама студенти за всеки семестър от учебната година.
4. Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни вноски по 300 лв.
5.  Определяне на бенефициентите:
Комисия съставена от представители на ПОАД „ЦКБ Сила” АД, Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и  представител/и на академичните среди, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите, на база на следните критерии:
 - среден успех от предходния семестър на обучението.  Минимално изискуем успех: Отличен - 5.50;
- социален статус на кандидатите за стипендия. 
- студенти от специалности в областта на социално дело и/или пенсионно осигуряване. (специалност „Застрахователно и социално дело” – Стопанска академия „Д. Ценов”, гр. Свищов;   специалност „Застрахователно и социално дело” – УНСС, гр. София; специалност  „Социален мениджмънт” – ТУ, гр. Варна).
 
Kандидатстване:
1. Срок за кандидатстване: до 15.06.2014 г.
2. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец)
- Мотивационно писмо
- Академична справка за успех, форма на обучение и специалност
- Документ удостоверяващ социалното и здравословно състояние на кандидата.
Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда, офис 207) или чрез изпращане по поща или куриер.
Попълването на документите е задължително, както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.
3. Срок за разглеждане на кандидатурите: 15.06 – 15.07.2014
Кандидатурите се разглеждат от комисия съставена от представители на ПОАД”ЦКБ Сила”, Фондация „Свети Свети Константин и Елена” и представител/и на академичните среди.
4. Oбявяване на бенефициентите /лично и публично/: до 31.07.2014 г.
5. Изплащане на стипендиите:
- Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, съгласно подписани договори със стипендиантите, изплаща сумата на 5 равни месечни вноски по 300 лв., по сметка на стипендиантите.
 За допълнителна информация:
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”
Тел: 052 383 943
Мобилен: 0884 388 989; foundation@stconstantine.bg