Студентска Еразъм хартаСтатутът на Еразъм студент се прилага към студентите, които отговарят на критериите за легитимност на секторна програма „Еразъм” и които са били селектирани от своя университет за реализирането на Еразъм период в чужбина – с цел обучение в легитимен партньорски университет или за провеждането на практика в търговско предприятие или друга подходяща организация. За мобилност с цел обучение и двата университета следва да притежават Университетска Харта Еразъм, издадена от Европейската комисия. За практиките в търговски предприятия изпращащата институция следва да притежава Разширена Харта Еразъм (т.е.покриваща правата и задълженията по реализирането на практиките).
 
Като Еразъм студент имате право да очаквате:
§ Вашите изпращаща и приемаща институция да имат междуинституционално споразумение.
§ Изпращащата и приемащата институции да подпишат с Вас преди стартирането на мобилността Споразумение за обучение/ обучителна практика (Learning/Training Agreement), детайлно описващо планираните дейности в чужбина, включително и предвидените за придобиване академични кредити.
§ Не трябва да заплащате в приемащата институция такси за обучение, регистрация, полагане на изпити, достъп до лаборатории и библиотеки по време на Еразъм периода.
§ Пълно академично признаване в изпращащата институция на приключилите дейности в Еразъм периода, съгласно предварително подписаните Споразумение за обучение/обучителна практика (Learning/Training Agreement).
§ След приключването на дейностите в чужбина да бъдете снабдени с Академична справка (Transcript of records/works), отразяваща резултатите от извършеното обучение(практика) и подписана от приемащата институция(търговско предприятие). Справката описва Вашите резултати заедно с придобитите кредити и оценки. Ако практиката не представлява част от учебния план на студента, мобилният период следва поне да бъде вписан в Дипломното приложение.
§ В приемащата институция да се отнасят с Вас и да Ви обслужват по същия начин, както останалите студентите, които се обучават в нея.
§ Да имате достъп до Университетската Харта Еразъм и Декларацията за Еразъм политиката  на изпращащия и приемащия университет.
§ Вашите стипендия и студентски заем в изпращащата държава се запазват по време на престоя  в чужбина.
 
Като Еразъм студент от Вас се очаква:
§ Да спазвате правилата и задълженията по Вашия Еразъм договор с изпращащия университет или Вашата Национална агенция по програма „Учене през целия живот”.
§ Да се уверите, че всички промени в Споразумението за обучение/обучителна практика (Learning /Training Agreement) са съгласувани и подписани от изпращащата и приемащата институция.
§ Да реализирате пълния период на обучение (практика), договорен с приемащия университет (търговско предприятие), включително да положите изпити или да преминете други форми на оценяване, като спазвате техните правилата и  регулации.
§ След завръщането си да подготвите отчет за Вашия Еразъм период и да предоставите обратна информация, ако Ви бъде поискано от изпращащия университет, от Европейската комисия или от Националната агенция по програма „Учене през целия живот”.
 
Ако имате проблем:
§ Изяснете същността на проблема и проверете Вашите права и задължения.
§ Свържете се с Вашия факултетен или институционален Еразъм координатор и , ако е необходимо, следвайте официалната процедура за подаване на жалби във Вашия изпращащ университет.
 
 Ако останете неудовлетворени, потърсете Вашата Национална агенция по програма „Учене през целия живот”.