Процедура за кандидатстване 

Право на участие имат всички студенти, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани, които отговарят на следните общи критерии за участие в Студентската мобилност по програма ЕРАЗЪМ:
а) Студентите трябва да са записани в курс на обучение, завършващ с получаване на степен или диплома до и включително докторска степен /допустими са студенти, обучаващи се във всички форми на обучение – редовно, задочно и дистанционно обучение/.
б) Студентите трябва да имат успешно завършени първи два семестъра в системата на висшето образование.
в) За срока на своето обучение, един студент има право да получи не повече от три гранта по програма ЕРАЗЪМ – съответно един за обучение, един за участие в студентска практика и един за участие в магистърски курс по програма „Еразмус Мундус”. Участието в магистърските програми „Еразмус Мундус” ще се осъществява при съблюдаване правилата на програма „Еразмус Мундус”, като студентите могат да реализират по време на мобилността периоди на обучение в различни държави, съставляващи част от един курс – резултат от специални договорености между приемащата и изпращащата институции.
г) Студентите трябва да владеят отлично езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.
 

Допълнителни критерии за подбора на студентите са:

За студентска мобилност – обучение:
 
 • Среден успех от обучението на студента до момента не по-нисък от 4,50
 • Оценка от положен изпит по чужд език не по-ниска от добър /4/,(важи също диплома от езикова гимназия или международно признат сертификат)
 • Мотивация за придобиване на знания и опит в европейска среда
 • Комуникативност
 За студентска мобилност – практики:

 • успех от следването до момента не по-нисък от 4,00
 • добро владеене на езика на приемащата институция
 • придобити знания и умения в изпращащия университет, в областта в която ще се обучава практикуващия
 • мотивация за придобиване на опит и компетенции в европейска среда
 • комуникативност и умение за работа в екип
 
Документи за кандидатстване:

 • Молба по образец (може да вземете от Международен отдел-стая №8, I етаж)
 • Уверение от Учебен отдел, от което е видно, че имате права на редовен или задочен студент. В уверението е регистриран средния ви успех до момента на кандидатстването.
 • Документ за владеене на чужд език (диплома от езикова гимназия или международно признат сертификат). За кандидати, представили документ за владеенето на чужд език (диплома от езикова гимназия или международно признат сертификат) изпита по език отпада.
 • Докторантите не се явяват на изпит по чужд език
 
КАТО ЕРАЗЪМ СТУДЕНТ ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:
 
 • Възможност да се обучавате в европейски университет като редовен студент, без да заплащате такси за обучение.
 • Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, както и всяка българска институция, която изпраща студенти гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища. Това се осъществява чрез Европейската система за Трансфер на Кредити (ECTS) на принципа, че кредитите, получени за успешно завършени курсове в чужбина заместват кредитите, които студентът би получил във ВУАРР за аналогичен период на обучение.
 • Финансиране /субсидия/ от Европейската комисия,  която да подпомогне финансово престоя ви.  Размерът на субсидията се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси въз основа на кандидатура на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
 • Продължавате да получавате стипендията си във ВУАРР.

ВАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ:
 
 • Да подпишете Learning Agreement - тристранно споразумение между вас, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и съответния приемащ университет, в което се отразяват дисциплините, които сте избрали да изучавате в приемащия университет.
 • Да представите след ЕРАЗЪМ обучението си Академична справка (Transcript of Records) от приемащия университет. В нея се отразени изпитите, които сте взели, оценките и броя кредити, които ви носят съответните дисциплини.
 • Да заплатите семестриалната си такса във ВУАРР за семестъра /семестрите/, през който се обучавате в приемащия университет.