Теми за подготовка за конкурсен изпит


 1. Географско положение, територия и граници на България
 2. Природна среда
 3. Природно-географски области
 4. География на населението на България
 5. Държавно устройство и административно-териториално деление на България
 6. Национално стопанство – структура, фактори, показатели
 7. България и ЕС
 8. Проблеми на устойчивото развитие – социални, икономически, екологични
 9. Особености на регионалното развитие
 10. Обща селскостопанска политика на ЕС
 11. Развитие на земеделието в България
 12. Предприемачество и мениджмънт
 13. Бизнес планиране
 14. Бизнес комуникации
 15. Процесите на глобализация - основни проблеми и предизвикателства