Кандидатстване и записване


Прием по документи

Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна.

Продължителност на обучението: 2 -5 семестъра според професионалните области и професионалните направления на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като средноаритемитично от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.

Документи за кандидатстване:
• заявление до Ректора по образец;
• лична карта;
• оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалавър”, „Бакалавър” или „Магистър”)
• в случай че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка – оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити;
• документ за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс.

Документи за записване:
• комплект документи за записване;
• лична карта;
• оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалавър”, „Бакалавър” или „Магистър”)
• в случай че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка – оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити;
• оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
• четири снимки;
• документ за платена семестриална таксаТаксата се заплаща по банков път.