Екологично партньорство


Послание:
Университет за зелени технологии
Екохрана за екобъдеще

 
 
Основна цел:


Популяризиране на Комуникационната кампания „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш” в България чрез информационни дейности за насърчаване на биологичното производство (търсене и предлагане) като начин за постигане на устойчиво развитие в различни аспекти – ниски въглеродни емисии, опазване на компонентите на околната среда и климата, създаване на работни места и заетост, постигане на икономически растеж в селските райони и здравословен начин на живот за обществото като цяло.

Специфични цели:

  • повишаване на информираността на обществото относно опазването на околната среда и климата и значението на биопроизводството;
  • повишаване на информираността на потребителите/ производителите/ търговците/ институциите за значението на осигуряването на качествена и здравословна храна;
  • насърчаване на предприемачеството в селските райони за опазване на околната среда и внедряване на иновационни нисковъглеродни технологии в селското стопанство.