Мобилност на персонала с цел преподаване


Мобилност на персонала с цел преподаване
 
Уважаеми преподаватели,
 
Стартира процедура по кандидатстване и селекция на програма Еразъм+ за академична 2018-2019г.
 
За да проведете мобилност през академична 2018-2019 г. е необходимо да подадете Заявление (по Образец) в офиса на Международен отдел на ВУАРР – гр. Пловдив, етаж 1, стая №8, с посочени в него данни за участника, желан университет/организацияза провеждане на мобилността и език на владеене.
В Заявлението се посочва планиран период или месец, в който мобилността ще бъде проведена.
 
Заявленията за филиали – Велико Търново и Русе, се подават в Учебен отдел на съответния филиал. Лице за контакт - доц. д-р Наталия Стоянова.
 
Краен срок за подаване на заявления за първа процедура по селекция за академична 2018-2019 г. - 31 август 2018г.
 
 
Критерии за селекция на преподавателски състав за провеждане на мобилност с цел преподаване през академична 2018-2019 г:

Приоритет се дава на преподаватели:

- Осъществяващи мобилност за първи път;
- С много добро владеене на езика на приемащата институция;
- Когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
- Когато мобилността води до разработването на нови учебни материали;
- Които са факултетни координатори или контактни лица по двустранни споразумения;
- Които съдействат активно при организиране на изходяща студентска мобилност с цел обучение или практика;
- Които съдействат активно за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;
- Които имат разработени дисциплини на чужд език и са заявили готовност да обучават чуждестранни студенти;
- Когато мобилността ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между катедрите и факултетите на институциите партньори, както и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.
 
Повторно участие на един преподавател се допуска в случай, че има свободни места и са останали неусвоени средства.
 
Преподавателска мобилност с цел преподаване:
 
- Изпращащата институция трябва да е Висше училище, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование.
- Приемащата страна може да бъде висше училище, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование, или всяка публична или частна организация, действаща активно на пазара на труда, или в областта на образованието, обучението и младежта.
Такива организации могат да бъдат:
- публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (вкл. социално предприятие);
- публична институция на местно, регионално или национално ниво;
- социални партньори или представители на сферата на труда, включително стопански камари, занаятчийски сдружения/професионални асоциации и синдикати;
- изследователски институти;
- фондации;
- училище/институт/образователен център (на всяко ниво, от предучилищна възраст до средно образование, включително
професионалното образование и образованието за възрастни);
- организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;
- организация, предоставяща кариерно ориентиране, професионално консултиране и информационни услуги.

Мобилността трябва да бъде осъществена в друга програмна страна, различна от страната на изпращащата институция и страната на пребиваване.
 
Продължителност на мобилността: от 2 дни до 2 месеца, с изключение на времето за пътуване. Във всички случаи, преподавателската дейност трябва да съдържа минимум 8 часа преподаване на седмица (или за по-кратък период).
 
Един ден след приключване периода на мобилност, всеки участник в програма Еразъм+ получава автоматичен имейл на електронната си поща, която е посочил в Програмата си за преподаване, съдържащ линк с въпросник, който трябва да бъде попълнен и изпратен онлайн чрез бутона SUBMIT в края на въпросника.
Попълването и успешното изпращане онлайн на отчета от преподавателя е важно условие, за да бъде мобилността призната.
 
Образци на документи за кандидатстване по преподавателска мобилност с цел преподаване:
 
Заявление 2018-2019 
Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement