Специалности и форми на обучение


ОКС „МАГИСТЪР”

Професионално направление: Администрация и управление


Форма на обучение редовна задочна дистанционна
Стопанско управление1 2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Управление на проекти1 - 2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Управление на селските райони1
- свободно избираема профилираща специализация "Екологично земеделие и устойчиво развитие"

 
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
-
Мениджмънт на човешките ресурси1 2 семестъра
 
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Стопанско управление със специализация – Управление на агробизнеса2
на български език и на английски език

 
3 семестъра
5 семестъра
3 семестъра
5 семестъра
3 семестъра
5 семестъра
Стопанско управление със специализация "Национална сигурност"2 - 3 семестъра
5 семестъра
-
Управление на общините със специализация – Регионално планиране и развитие2 - 3 семестъра
5 семестъра
-
Артмениджмънт3 - 3 семестъра -
Административно-информационен мениджмънт3 - 3 семестъра -
Управление на комуникационните системи3 - 3 семестъра -
Здравен мениджмънт3   3 семестъра  
Мениджмънт на храните и храненето3   3 семестъра  
Спортен мениджмънт1   2 семестъра
4 семестъра
 
Мениджмънт и бизнес психология1   2 семестъра
4 семестъра
 
Медиен мениджмънт7   2 семестъра
3 семестъра
4 семестъра
 
 

Професионално направление: Икономика


Форма на обучение редовна задочна дистанционна
Икономика и управление на агробизнеса4
- свободно избираема профилираща специализация "Екологична сигурност"
- свободно избираема профилираща специализация "Агролесовъдство"

 
- 2 семестъра
4 семестъра
-
Финанси и банково дело4 2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Счетоводство и одит4 - 2 семестъра
4 семестъра
-
Международен бизнес5 - 2 семестъра
3 семестъра
4 семестъра
-
Икономика и управление на регионите със специализация - Туризъм6 - 3 семестъра
5 семестъра
-
Икономика и управление на регионите със специализация – Маркетинг в публичния сектор6 - 3 семестъра
5 семестъра
-
 

1 Продължителност на обучението:

2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
 
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.7 Администрация и управление
 
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
2 Продължителност на обучението:

3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
 
5 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.7 Администрация и управление

5 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления

Приемът в магистърска програма Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса" се осъществява

с приемен изпит по английски език или със сертификат за владеене на английски език - ниво Advanced.
3 Продължителност на обучението:

3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър” или „Магистър”/от всички професионални направления/
4 Продължителност на обучението:

2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
 
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.8. Икономика
 
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
5 Продължителност на обучението:

Приемът на студенти се осъществява с приемен изпит по английски език или със сертификат за владеене на английски език – ниво Advanced.
 
2 семестъра за завършилите специалност: „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“, „Международен бизнес“
 
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
 
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.8. Икономика
 
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
6 Продължителност на обучението:

3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
 
5 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.8 Икономика
 
5 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
7 Продължителност на обучението:

2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика

3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления

4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.7. Администрация и управление