Здравен мениджмънт


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Здравен мениджмънт
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
Магистър по здравен мениджмънт
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
- 3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от всички професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
задочна
ECTS КРЕДИТИ  (общо  за една учебна година)
 
Общо 90 ECTS кредита (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
проф. д-р Петър Петров, д.м.н. / доц. д-р Светла Димитрова
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: След завършването на обучението придобилите квалификационна степен „Магистър” по „Здравен мениджмънт” следва да притежават специфични знания и умения в основните области на здравната система и нейното управление.
Магистрите по „Здравен мениджмънт” следва да демонстрират знания за:
•             Организация на системата на здравеопазването;
•             Същността и съдържанието на управлението;
•             Съвкупността от съвременни управленски технологии;
•             Методики за вземане на управленски решения;
•             Информационни системи в системата на здравеопазването;
•             Осигуряване на качеството на здравни услуги, правилата на добрата медицинска практика и на медицинските стандарти.
Магистрите по „Здравен мениджмънт” трябва да умеят:
•             Да определят точно проблемите на здравната система и методите и технологиите за тяхното решаване;
•             Да прилагат количествени и качествени методи в управлението на здравеопазването;
•             Да владеят и правилно и да използва методите на управленческите комуникации;
•             Да разработват различни видове документи с управленски характер (заповеди, наредби, инструкции, предписания, планове, указания и др.)
•             Да могат да създават отчети за извършени здравни дейности и да прилага методи на оценяване на постигнатите здравни резултати;
•             Да организират и провеждат срещи и съвещания с управленчески характер;
•             Да спазват основните етични правила при извършване на управленческа дейност;
•             Да съставят планове за извършване на научно-изследователска дейност в областта на управлението на здравеопазването.

 
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите магистърска програма „Здравен мениджмънт“ ще могат да се реализират като мениджъри в здравни заведения, експерти в областта на социалната сфера и здравното осигуряване в държавна и общинска администрация, здравноосигурителни дружества, НЗОК и др., а именно:
•             Публични и частни лечебни заведения (болници, ДКЦ и др) и държавни (РЦЗ, НЗОК);
•             Структурите на общинската и областна администрация;
•             Публични и частни здравноосигурителни компании;
•             Неправителствени организации свързани със здравеопазване и защита правата на пациентите.