Академичен съвет


Академичният съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е орган за ръководство ма учебната и научната дейност на ВУАРР.


Заседания на Академичния съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите25.04.2018
1. Вземане на решение за обявяване на конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“ във ВУАРР
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
2. Други

16.04.2018
1. Обсъждане и приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на
професионално направление 3.7. Администрация и управление
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
2. Обсъждане и приемане на Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките от програмната акредитация на професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
3. Други

29.03.2018
1. Обсъждане и подкрепа на кандидатури от Академичния съвет на ВУАРР във
връзка с предстоящите избори в Съвета на ректорите на висшите училища в
Република България
Докладва: проф. д-р инж. Димитър Димитров
2. Обсъждане на отчети и планове за научноизследователската дейност за 2017 г.
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
3. Обсъждане на изготвените справки за научноизследователската дейност на
преподаватели и студенти във връзка с подготовката на доклад-самооценка за
програмна акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и
управление
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
4.Обсъждане на Стратегия за развитие на професионално направление 3.7. Администрация и управление във ВУАРР 2018-2022 г.
Докладва: проф. д-р инж. Димитър Димитров
5. Други

08.03.2018
1. Обсъждане и приемане на Правила за за спазване на държавните изисквания към
съдържанието на основните документи, издавани от Висше училище по
агробизнес и развитие на регионите
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
2. Обсъждане и приемане на Система за предоставяне на актуална и пълна
информация за образователната и научноизследователската дейност на Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
3. Обсъждане и приемане на актуализация в Правилник за формиране на учебната
заетост на академичния състав във ВУАРР и приемане на Система за формиране
и отчитане на учебната заетост на академичния състав в дистанционна форма на
обучение
Докладва: доц. д-р Петър Петров
4. Обсъждане и приемане на учебни планове с квалификационни характеристики
за специалности в дистанционна форма на обучение за приема в учебната
2018/2019 г.
Докладва: доц. д-р Петър Петров
5. Обсъждане и приемане на Изисквания за за разработване на учебни материали
за електронно обучение във ВУАРР
Докладва: доц. д-р Петър Петров
6. Обсъждане и приемане на актуализации в Правилник за прилагане на Закона за
развитието на академичния състав във ВУАРР и Правилник за организация и
провеждане на обучението в образователната и научна степен „Доктор“
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
7. Други

20.02.2018
1. Обсъждане на организацията и провеждането на Деня на биологичното
земеделие 2018 и участието на ВУАРР с щанд на Международната
селскостопанска изложба „АГРА“ 2018
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
2. Обсъждане на предложение за номинации за Лауреат „БИОФАКТОР“ 2018
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
3. Обсъждане на предложение за номинации за Лауреат „АГРОНАУКА“ 2018
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
4. Други

02.02.2018
1. Обсъждане на предложение за номинации от Академичния съвет на ВУАРР за
постоянните комисии на Националната агенция за оценяване и акредитация
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
2. Обсъждане на процедури за проверка на документи за признаване на периоди на
обучение в чуждестранни висши училища
Докладва: ас. Иванка Шопова
3. Обсъждане на прием на чуждестранни студенти във ВУАРР за учебната
2018/2019 г.
Докладва: проф. д-р инж. Димитър Димитров
4. Организиране на връчването на награди и подаръци за Студентския празник
8 декември 2018 г.
Докладва: проф. д-р инж. Димитър Димитров
5. Други

12.01.2018
1. Обсъждане на специалностите за прием на студенти за учебната 2018/2019 г.
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
2. Други

15.12.2017
1. Обсъждане на кандидат-студентската кампания за учебната 2018/2019 г.
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
2. Обсъждане на процедури за проверка на документи за признаване на периоди на
обучение в чуждестранни висши училища
Докладва: ас. Иванка Шопова
3. Други

05.12.2017
1. Обсъждане на промяна в състава на Академичния съвет
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
2. Обсъждане и приемане на индивидуални отчети за НИД за първото полугодие
на 2017 г.
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
3. Обсъждане и приемане на отчетите за дейността на основните звена и филиалите
на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
4. Отчитане на научни проекти по Плана за НИД на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
5. Актуализиране на Плана за НИД на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
6. Обсъждане на процедури за проверка на документи за признаване на периоди на
обучение в чуждестранни висши училища
Докладва: ас. Иванка Шопова
7. Други

29.11.2017
1. Обсъждане и приемане на Правила за условията и организацията на обучението
при облекчен режим на следване и обучение по индивидуален учебен план
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
2. Обсъждане на организацията на Годишна научна конференция на ВУАРР 2017
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
3. Други

24.10.2017
1. Обсъждане и приемане на Концепция за приложение на иновативни и
съвременни методи и форми на преподаване, обучение и оценяване във ВУАРР
2017-2020
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
2. Обсъждане на процедури за проверка на документи за признаване на периоди на
обучение в чуждестранни висши училища
Докладва: ас. Иванка Шопова
3. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „професор“ във ВУАРР, катедра „Регионално развитие и туризъм“
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев – Декан на Факултет по икономика и
управление
4. Други

02.10.2017
1. Обсъждане на организацията и провеждането на Юбилейна международна
научна конференция „България на регионите“
Докладва: проф. д-р инж. Димитър Димитров
2. Обсъждане на процедури за проверка на документи за признаване на периоди на
обучение в чуждестранни висши училища
Докладва: ас. Иванка Шопова
3. Други

07.09.2017
1.Обсъждане и приемане на Доклад за изпълнение на препоръките от програмната
акредитация на професионално направление 3.8. Икономика
Докладва: доц. д-р Патриция Георгиева – Зам. Ректор на ВУАРР акредитация и
контрол на качеството
2. Обсъждане на организацията и провеждането на Празника на дипломираните
студенти на 16 септември 2017 г. във ВУАРР - Пловдив
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
3. Обсъждане на процедури за проверка на документи за признаване на периоди на
обучение в чуждестранни висши училища
Докладва: ас. Иванка Шопова
4. Други

25.07.2017
1. Обсъждане и приемане на актуализиран списък на състава на Академичния
съвет на ВУАРР
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – Ректор на ВУАРР
2. Обсъждане и приемане на Учебен план за придобиване на професионална
квалификация „учител“
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
3. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурси за заемане на академични
длъжности
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
4. Други

30.06.2017
1. Обсъждане на научноизследователската работа във ВУАРР
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
2. Други

31.05.2017
1.Обсъждане на предложение за актуализиране на Академичният състав на ВУАРР 
Докладва: проф. д-р Зл. Григорова - прецедател на комисията по атестацията
2. Разни

23.05.2017
1.Обсъждане на предложение за избор на "Доктор Хонорис Кауза"
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – Ректор на ВУАРР
2.Провеждане на "Ден на отворените врати"
Докладва: доц. д-р Екатерина Арабска
3.Обсъждане на предложение за актуализиране на Академичният състав на ВУАРР 
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев - декан
4. Разни

04.05.2017
1. Обсъждане и приемане на доклад за изпълнение на препоръките от програмна акредитация на професионално направление 3.7. "Администрация и управление" във ВУАРР- Пловдив в рамките на тригодишният следакредитационен период.
Доклодва: проф. д-р М. Иванова - Зам. Ректор
2. Обсъждане на квалификационната характеристика и Учебен план за магистърска програма по специалност: "Мениджмънт на храните и храненето" в ПН: 3.7."администрация и управление".
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев
3. Разни

10.03.2017
1.Информация за участието на ВУАРР - Пловдив в селскостопанската изложба "Агра2017г." от 22 до 26 февруари. водещ: проф. д-р Зл. Григорова.
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2.Актуализиране на академичният състав на ВУАРР - Пловдив по катедри извена.
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев
3.Приемане на правила за процедурни методи и средства за проверка на оригиналността и автентичноста на дипломни и десертационни работи, предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство във ВУАРР.
Доклодва: доц. д-р П. Петров - Зам. Ректор
4.Обсъждане на дисциплините за специалиизации за ОКС "Магистър" и актуализиране на учебните планове за магистърски програми за учебната  2016/2017г. в ПН: 3.7 "Администрация и Управление" и 3.8. " Икономика".
Докладва: проф. д-р Зл. Григорова
5. Разни

28.02.2017

1. Приемане на проект за преобразуване на Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите в Регионален Бизнес Университет / РБУ/ по утвърдени от
НАОА критерии, в съответствие с чл. 15, ал.1 от ЗВО.
Докладва: Проф. д-р Инж. Д. Димитров- Ректор на ВУАРР
2. Разни
 
11.01.2017
1. Обсъждане и приемане на отчети за : Научноизследователската работа на ВУАРР за 2016 г.; Отчет за дейността на ИРИЗ и за дейността на катедрите на ВУАРР.
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
2. Работа по международни проекти
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
3. Промени в организационната структура на Института за регионални изследвания
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
4. Актуализиране на Плана на НИД на ВУАРР.
Докладва: ас. д-р Екатерина Арабска
5. Представяне на резултатите от участието в конкурси, обявени от Фонд ,, Научни изследвания‘‘ през 2016 г.
Докладва: ас. д-р Екатерина Арабска
6. Обсъждане на проектни предложения по Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.
Докладва: ас. д-р Екатерина Арабска
7. Членство на секция ,, Биологично земеделие‘‘ в IFOAM – Organics International
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
8. Обсъждане и приемане на определените тютори на студентите във ВУАРР в ОКС ,, Бакалавър‘‘ и ,, Магистър‘‘ в редовна и задочна форма на обучение.
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев - декан
9. Обсъждане и приемане на документи: Правила за разработване на учебни планове и програми в ОКС ,,Бакалавър‘‘ и ,,Магистър‘‘ във ВУАРР. Правилник за реда на утвърждаване на учебната документация и Правилник за устройството и дейността на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
Докладва: доц. д-р Патриция Георгиева
10. Актуализиране на учебни планове в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“
11. Разни
 
16.12.2016
1. Информация за проведената ,, Отчетна годишна научна конференция‘‘, състояла се на 1 и 2.12.2016 г. във ВУАРР – Пловдив.
Докладва: доц. д-р Е. Степанян
2. Информация за извършения вътрешен одит на 1 и 2.12.2016 г. от гл. ас. Антон Ганчев.
Докладва: проф. д-р М. Иванова
3. Обсъждане и приемане на Отчет за дейността на факултета по ,, Икономика и Управление‘‘ към ВУАРР за учебната 2015 – 2016 година.
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев - декан
4. Обсъждане и приемане актуализирания академичен състав на ВУАРР по структурни звена.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
 
10.11.2016
1. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаване на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
2.Обсъждане и приемане на Правила за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа; за осигуреността на обучението на студенти от определени целеви групи;Правилник за организацията и провеждането на учебни практики на студентите от ВУАРР – Пловдив; Правилник за дейността на Етичната комисия и Етичен кодекс на Академичната общност във ВУАРР. Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР – Пловдив, и за административното обслужване на студенти, специализанти и докторанти във ВУАРР.
Докладва: доц. д-р Патриция Георгиева
3. Разни
 
31.10.2016
1.Обсъждане на доклад за избор на академична длъжност ,, професор‘‘ към ВУАРР – Пловдив.
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев /декан на факултета по ,, Икономика и управление‘‘/
2. Актуализиране състава на Академичния съвет на ВУАРР – Пловдив
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – Ректор на ВУАРР
 
29.09.2016
1.Предприемане на мерки за отразяване на препоръките на НАОА по отношение на акредитираната ДП по ,,Финанси и банково дело‘‘.
Докладва: проф. д-р М. Иванова
2. Решение за провеждане на Научно – практическа конференция ,, Ролята на фискалната политика на съвременния етап‘‘
Докладва: проф. д-р М. Асенова
3. Приемане на учебни планове за докторски програми ,, Финанси и банково дело‘‘;
Докладва: проф. д-р М. Асенова
 
09.09.2016
1. Обсъждане и приемане на информация относно провеждането на Годишната научна сесия на ВУАРР – Пловдив.
Докладва: доц. д-р Е. Степанян
Председател на НС на ИРИЗ
2. Разни
 
05.07.2016
1. Обсъждане и приемане на Доклад – самооценка по утвърдените от НАОА критерии за институционална акредитация на ВУАРР – Пловдив.
Докладва: доц. д-р П. Георгиева – зам. ректор
по акредитацията
2. Обсъждане и приемане на промени в Правилника за организация и провеждане на обучението в ОКС ,, Доктор‘‘
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев - декан
3. Разни
 
10.06.2016
1. Обсъждане и приемане на Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 18.04.2013 г. / Протокол № 8/ относно институционална акредитация на ВУАРР – Пловдив – тригодишен период.
 Докладва: Доц. д-р П. Георгиева
/ зам. ректор по акредитацията /
2. Обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на ВУАРР – Пловдив за периода 2017 – 2022 година.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Актуализиране и допълнение на нормативните документи на ВУАРР относно програмна акредитация на докторска програма 6.1. Растениевъдство.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
4. Обсъждане и приемане на Изисквания за разработване на учебни помагала на хартиен носител и Методика за разработване на учебни материали и ресурси и трансферирането им в интернет – системата за дистанционно обучение.
Докладва: доц. д-р П. Петров
5. Актуализиране на Плана за НИД на ВУАРР – 2012 – 2020 г.
Докладва: доц. д-р Горяна Йонкова
6. Представяне на резултатите от проведени събития през месец Март 2016 г.
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
7. Включване на ВУАРР в Регистъра на научната дейност в Република България към МОН.
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
Ас. д-р Екатерина Арабска
8. Подготовка на отчети за научната дейност към МОН.
Докладват: доц. д-р Ервант Степанян
Ас. д-р Екатерина Арабска
9. Обсъждане на предложения за регистриране в МОН на научна инфраструктура.
Докладват: доц. д-р Ервант Степанян
Ас. д-р Екатерина Арабска
10. Подготовка и предоставяне на информация за институционална акредитация на ВУАРР.
Докладва: ас. д-р Екатерина Арабска
11. Обсъждане на стратегически документи във връзка с осъществяване на НИД във ВУАРР.
Докладва: Доц. д-р Ервант Степанян
12. Обсъждане на подадени проектни предложения
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
13. Обсъждане на преподавателски мобилности.
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
14. Разни
 
03.06.2016
1. Обсъждане и приемане на доклад по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в рамките на 3 – годишния следакредитационен период.
Докладва: проф. д-р М. Иванова / председател на съвета по качеството /
2. Обсъждане на предложение за атестиране на академичния състав на ВУАРР – Катедра ,, Регионално развитие и туризъм‘‘.
Докладва: доц. д-р Зл. Григорова – председател на Атестационната комисия
3. Разни.
 
05.04.2016
1. Обсъждане и приемане на Система за планиране и контролиране развитието на кадрите във ВУАРР и тяхното хабилитиране.
Докладва: проф. д-р М. Иванова / зам. ректор на ВУАРР /
2. Информация и вземане на решение относно участието на ВУАРР
Пловдив като партньор в ,, Transnational Cooperation Programme Interreg ,, Balkan – Mediterranean 2014 – 2020’’, approved by the European Commission – Decision C /2015/ 6619 / 25.09.2015.
Докладва : проф. д-р инж. Д. Димитров / ректор на ВУАРР – Пловдив /
3. Разни.
 
02.03.2016
1. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаване на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
2. Кандидат-студентска кампания за български и чуждестранни студенти
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор
3. Наемане на асистент чуждестранно лице, владеещо английски, немски и руски език и притежаващо магистратури в областта на хранителните технологии и икономиката
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор
4. Обсъждане и приемане на проект за правилата за наблюдение и оценка на научно – изследователската дейност.
Докладва: доц. д-р Е. Степанян
5. Разни.
 
29.01.2016
1. Предварително обсъждане на проект за преобразуване на ВУАРР в РБУ / Регионален Бизнес Университет/ и пакет от учебни планове и програми към него за ОКС ,, Бакалавър‘‘; ,, Магистър‘‘ и ,, Доктор‘‘.
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР – Пловдив
2. Разни
 
08.01.2016
1. Обсъждане и приемане на завършващи отчети по НИД и приемане на предложения за нови научно – изследователски задачи.
доц. д-р Е. Степанян – председател на НС при ИРИЗ
2. Обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие и израстване на академичния състав на Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите – гр. Пловдив за периода 2016 – 2020 г.
Докладва: проф. д-р М. Иванова / зам. ректор на ВУАРР/
3. Обсъждане и приемане на актуализация на Правилника за формиране на учебната заетост на академичния състав на ВУАРР
Докладва: доц. д-р П. Георгиева
4. Разни
 
14.12.2015
1. Приемане на доклада самооценка за програмна акредитация на докторска програма по 3.8 ,, Икономика‘‘ / финанси и банково дело/.
докладва: проф. д-р М. Асенова –ръководител катедра ,, Икономика и финанси‘‘
2. Информация за проведената отчетна годишна научна конференция на 03.12.2015 г.
докладва : доц. д-р Е. Степанян – директор на ИРИ
3. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаване на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
4. Отчет на Академичния съвет за учебната 2014 / 2015 г.
Докладва: доц. д-р Г. Йонкова /секретар на АС/
 
23.10.2015
1. Информация за проведената на 16.10.2015 г. научна конференция на тема: ,,Проблеми и насоки на регионалното развитие в България‘‘
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Информация за проведената на 16.10.2015 г. Кръгла маса – на тема: ,,Фермерски пазари‘‘.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Информация за участие на студенти на ВУАРР в различни форуми / семинари, срещи и конференции/.
Докладва : Антония Дамянова – председател на студентски съвет
4. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаването на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
5. Разни
 
14.10.2015
1. Предложение за актуализиране състава на членовете на АС на ВУАРР
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР
2. Приемане на доклад – самооценка за програмна акредитация на докторска програма по 3.8 ,, Икономика / финанси и банково дело/’’.
Докладва: проф. д-р М. Асенова – р-л на к-ра ,, Икономика и финанси‘‘
3. Информация за проведената конференция ,, Дни на кариерата’’ във ВУАРР – Пловдив.
докладва: проф. д-р М. Иванова
4. Утвърждаване на проект за учебен план на Докторска програма по научна специалност в направление 3.8. ,, Икономика‘‘/ Финанси и Банково дело /.
Докладва: проф. д-р М. Асенова
р-л на к-ра ,, Икономика и финанси‘‘
5. Разни
 
25.09.2015
1. Обсъждане и приемане на Доклад – самооценка за програмна акредитация на докторска програма в област на висше образование – 6. ,, Аграрни науки и ветеринарна медицина‘‘. Професионално направление – 6.1. Растениевъдство; научна специалност ,, Растениевъдство‘‘.
Докладва: доц. д-р Св. Димитрова – директор на департамент
2. Информация за проведената финална международна конференция – ECVET - ,, Базирано обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани, съобразно системата за осигуряване на качество ,,ECO QUALIFY’’ / ECVET – ECOQUALIFY/, състояла се на 23.09.2015 г. в Новотел – гр. Пловдив.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Избор на комисия по атестирането на академичния състав на ВУАРР.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
4. Информация относно: Правилник за наблюдение и оценка на научно – изследователската дейност, осъществена от висшите училища и научни организации, както и на дейността на фонд ,, Научни изследвания‘‘.
Докладва: доц. д-р Е. Степанян
5. Разни
 
17.07.2015
1. Обсъждане и приемане на нормативни документи на ВУАРР
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
2. Обсъждане и приемане организационната структура на ВУАРР – Пловдив.
докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров
3. Утвърждаване на проект за учебен план на Докторска програма по научна специалност в направление 6.1. Растениевъдство
Докладва: доц. д-р С. Димитрова
4. Разни
 
05.06.2015
1. Обсъждане и приемане на доклад до САНК за изпълнение на препоръките от програмната акредитация на ПН 3.7. Администрация и управление.
Докладва: Проф. д-р Инж. Д. Димитров- Ректор на ВУАРР
2. Обсъждане приемането на нови специалности в ОКС ,, Бакалавър‘‘ и ,, Магистър‘‘ във ВУАРР.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Разни
 
26.05.2015
1. Обсъждане на предложения за избор на академичните длъжности: ,, професор‘‘ и ,, доцент‘‘ и научно жури във връзка с обявените конкурси в ДВ бр. 28/ 17.04.2015 г. 9 ДВ бр. 40.
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Обсъждане на предложения за атестиране на академичния състав на катедрите : ,, Икономика и Финанси‘‘ и ,, Регионално развитие и туризъм‘‘.Приемане на нови бакалавърски и магистърски програми.
Докладват: проф. д-р М. Асенова и доц. д-р З. Григорова
3. Разни
 
13.05.2015
1. Обсъждане на предложения за номиниране на кандидати за членове към постоянните комисии по области на висшето образование в НАОА.
докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор
2. Обсъждане на промени в Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на Центъра за дистанционно обучение към ВУАРР;
3. Обсъждане на промени в Правилника за организацията на учебния процес в дистанционна форма на обучение във ВУАРР;
4. Обсъждане на промени в Методиката за разработване на учебни материали и ресурси и трансферирането им в Интернет системата за дистанционно обучение.
5. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаването на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
6. Разни
 
24.04.2015
1. Информация за проведения ,, Ден на Земята – 22 април‘‘ с мото: ,, Време е да дадем пример‘‘.
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР
2. Разни
 
31.03.2015
1. Информация за проведената среща на 27.02.2015 г. с писателя Георги Господинов
докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров
2. Информация за проведените мероприятия от страна на Студентски съвет при ВУАРР – Пловдив
докладва: проф. д-р М. Иванова
 
11.02.2015
1. Обсъждане на нови предложения за актуализиране плана за научно – изследователската работа във ВУАРР. докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Отчет за научно – изследователската дейност на Института за регионални изследвания през 2014 г. докладва: доц. д-р Е. Степанян – директор на ИРИ
3. Обсъждане на предложение и приемане на актуализирани и нови учебни планове и програми за ОКС ,, Магистър‘‘, за професионално направление ,, Администрация и управление‘‘.
докладва: доц. д-р Вяра Славянска
4. Разни
 
12.01.2015
1. Обсъждане и приемане на завършващи отчети по НИД и приемане на предложения за нови научно – изследователски задачи:
Докладват: проф. д-р. Л. Христов – председател на НС при ИРИ
доц. д-р Св. Димитрова – научен секретар
 
18.12.2014
1. Информация за проведения вътрешен одит на ВУАРР – Пловдив на 1- ви и 2.XII.2014 г. от гл. ас. Ганчев.
Докладва: проф. д-р. М. Иванова – зам. ректор
2. Годишен отчет на АС за учебната 2013 - 2014 г.
Докладва: доц. д-р Г. Йонкова – секретар на АС
3. Разни
 
20.11.2014
1. Приемане на документацията за искане за откриване на процедура за акредитация на докторска програма по направление 3.8 ,, Икономика / финанси и банково дело/’’.
Докладва: доц. д-р Патриция Георгиева
2. Информация за проведената конференция ,, Дни на кариерата’’ във ВУАРР – Пловдив.
докладва: проф. д-р М. Иванова
3. Разни
 
20.10.2014
1. Информация за проведената четвърта международна научна конференция от 7-9 октомври 2014 г. в Новотел - Пловдив на тема: ,, Климатични промени, икономическо развитие, околна среда и човешки ресурси. Регионално развитие на страните от Централна и Източна Европа.''
докладва: проф. д-р М. Иванова - зам. ректор
2. Обсъждане откриването на процедура за академичната длъжност ,, доцент'' по научна специалност ,, Екология и опазване на екосистемите''.
Докладва: доц. д-р Св. Ди<