Специализации


ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
---КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО

Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Корпоративно лидерство“ е с продължителността на обучението е 2 (два) семестъра. Осъществява се по специализиран учебен план, който съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и завършва със защита на дипломен проект.
Успешно завършеното обучение се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, изготвено съгласно изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, с което се удостоверява придобиването на професионална квалификация.


ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ
Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Екологична сигурност“ е с продължителност 2(два) семестъра. Осъществява се по специализиран учебен план, който съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и завършва със защита на дипломен проект.
Успешно завършеното обучение се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, изготвено съгласно изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, с което се удостоверява придобиването на професионална квалификация.
 
ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

---


ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
---АГРОЛЕСОВЪДСТВО
Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Агролесовъдство“ е с продължителност 2 (два) семестъра. Обучението се осъществява по специализиран учебен план, който съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и завършва със защита на дипломен проект.
Успешното завършване на курса се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, изготвено съгласно изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, с което се удостоверява придобиването на професионална квалификация.


МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
---КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ
---
 


E-mail: qualification@uard.bg