Обяви1. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“
в област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.8 „Икономика”
научна специалност „
Счетоводство и одит – един

Държавен вестник с. 41 на бр. 54 от 25.06.2024 г.
 
Документи се подават в ректората на ВУАРР – Пловдив
бул. Дунав № 78, ет. 2, стая № 1, тел. 032/960 360.

Срок за подаване - до 26 август 2024 г.

Кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор” трябва да отговарят на следните условия:
1. Да притежават образователна и научна степен „доктор”.
2. да са заемали академичната длъжност „доцент” в същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет години:
а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
б) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
3. да са представили публикуван монографичен труд, който да не повтаря представения за заемане на академичната длъжност „доцент”;
4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки или художественотворчески постижения, които се оценяват по съвкупност;
5. да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от Закона за развитие на академичния състав в Република България;
6. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове;
7. Ако кандидатът не е заемал академичната длъжност „доцент”, те трябва да представи още един публикуван монографичен труд.
 
 
Допълнителните изисквания, за които се прилагат съответните доказателства.
 
При повече от един кандидат по конкурса, при равни условия, научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на следните допълнителни изисквания, които са приложими за съответната област:
1. Свързани с учебната работа:
а) аудиторни и извън аудиторни занятия – споделяне на опита в преподаването и курсовете и супервизия и консултиране на асистенти и главни асистенти; осигуряване на занимания в практическа среда извън ВУАРР; разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език;
б) публикации на учебни материали – издаден учебник или публикуван електронен учебник;
в) работа със студенти и докторанти – работа с докторанти, назначени на преподавателски позиции; научно ръководство на студенти при подготовка на курсови и дипломни работи;
г) участие в академичния живот на ВУАРР и приноси за неговото развитие.
2. Свързани с научноизследователска дейност:
а) изследователска работа: ръководство на научноизследователски проекти; приложени в практиката резултати от научни изследвания; създаване на научна група от преподаватели: членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област; ежегодни участия с доклади в международни и национални научни форуми; авторитетни отзиви от други университети и висши училища, научни организации или държавни и международни институции и организации; създаване на ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в чужди университети;
б) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания.

Кандидатите за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” подават следните документи:
1. Заявление за допускане до участие в конкурса (образец);
2. Професионална автобиография (образец);
3. Копие от дипломата за образователна и научна степен „доктор” или научната степен „доктор на науките” (ако има такава);
4. Документи, удостоверяващи извършвана преподавателска или научна дейност, ако кандидатът е заемал академична длъжност в друго висше училище или научна организация (за външни на ВУАРР кандидати), или доказващи постиженията за специалисти от практиката;
5. Документ за притежаване на академична длъжност „доцент”;
6. Монографичен труд;
7. Списък с публикациите, които не повтарят представените за придобиване на ОНС „доктор” или за НС „доктор на науките” (образец);
8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (образец);
9. Справка за оригиналните научни приноси;
10. Резюмета на монографичния труд и на публикациите, представени за участие по конкурса – на български и на английски език (образец);
11. Медицинско свидетелство (за външни на ВУАРР кандидати);
12. Свидетелство за съдимост (за външни на ВУАРР кандидати);
13. Документи, удостоверяващи участие в научни проекти и други изследователски задачи;
14. Декларация по чл. 313 на НК за достоверност на представената информация (образец);
15. Сканирани копия на документите по конкурса на електронен носител.

Заявлението (1), справката (8) и декларацията (14) се подават на хартиен носител, подписани от кандидата. Останалите документи се записват на магнитен носител и се депозират, приложени към заявлението.
Резюметата на монографията и публикациите по конкурса, на български и на английски език се оформят на два отделни файла.
2. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“
в област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.8 „Икономика”
научна специалност „
Счетоводство и одит” – един

Държавен вестник с. 41 на бр. 54 от 25.06.2024 г.
 
Документи се подават в ректората на ВУАРР – Пловдив
бул. Дунав № 78, ет. 2, стая № 1, тел. 032/960 360.

Срок за подаване - до 26 август 2024 г.

 Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” трябва да отговарят на следните условия:
1. Да притежават образователна и научна степен „доктор”.
2. Не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност „асистент”, „главен асистент”, или
б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
в) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област.
3. да са представили публикуван монографичен труд
4. да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от Закона за развитие на академичния състав в Република България.
5. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове.
 
Допълнителните изисквания, за които се прилагат съответните доказателства.
 
При повече от един кандидат по конкурса, при равни условия, научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на следните допълнителни изисквания, които са приложими за съответната област:
1. Свързани с учебната работа:
а) аудиторни и извън аудиторни занятия – разработване на лекционни курсове; нововъведения в методите на преподаване и осигуряване на занимания в практическа среда извън ВУАРР;
б) публикации на учебни материали – издаден учебник или публикуван електронен учебник;
в) съвместна работа със студенти и докторанти в изследователски проекти и научно ръководство за курсови и дипломни работи.
2. Свързани с научноизследователската дейност:
а) изследователска работа: участие в изследователски проекти; научни и научно-приложни разработки; участия със самостоятелни доклади на международни и национални научни форуми; приложени резултати от научни изследвания; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област;
б) научни публикации (печатни и електронни) в национални и международни издания;
в) работа по учебна програма или курс.

Кандидатите за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” подават следните документи:
1. Заявление за допускане до участие в конкурса (образец);
2. Професионална автобиография (образец);
3. Копие от дипломата за образователна и научна степен „доктор” или научната степен „доктор на науките” (ако има такава);
4. Документи, удостоверяващи извършвана преподавателска или научна дейност, ако кандидатът е заемал академична длъжност в друго висше училище или научна организация (за външни на ВУАРР кандидати), или доказващи постиженията за специалисти от практиката;
5. Монографичен труд;
6. Списък с публикациите, които не повтарят представените за придобиване на ОНС „доктор” или за НС „доктор на науките” (образец);
7. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (образец);
8. Справка за оригиналните научни приноси;
9. Резюмета на монографичния труд и на публикациите, представени за участие по конкурса – на български и на английски език (образец);
10. Медицинско свидетелство (за външни на ВУАРР кандидати);
11. Свидетелство за съдимост (за външни на ВУАРР кандидати);
12. Документи, удостоверяващи участие в научни проекти и други изследователски задачи;
13. Декларация по чл. 313 на НК за достоверност на представената информация (образец);
14. Сканирани копия на документите по конкурса на електронен носител.

Заявлението (1), справката (7) и декларацията (13) се подават на хартиен носител, подписани от кандидата. Останалите документи се записват на магнитен носител и се депозират, приложени към заявлението.
Резюметата на монографията и публикациите по конкурса, на български и на английски език се оформят на два отделни файла.