Филиали на ВУАРР


Характерна за ВУАРР е концепцията за приближаване на образователните структури до обучаемите.
Този подход допринася за задържане на младежта в регионите при осигурен достъп до висше образование на достъпна цена.
За филиалите е важно да се знае, че:
• са изградени при спазване на Закона за висшето образование.
• осигуряват се отлични условия за работа в аудитории, лаборатории и семинарни зали.
• осъществяват обучение в редовна, задочна и дистанционна форма в зависимост от желанието и възможностите на студентите.
• разполагат със собствен академичен състав;
• развиват и усъвършенстват качеството на учебно-материалната база за създаване на все по-комфортни условия за работа на академичната общност;
• развиват научноприложна и внедрителска дейност за нуждите на агробизнеса и диверсификацията в икономиката на регионите;
• развиват собствени библиотеки, информационни центрове, Интернет услуги, съвременни форми за обучение през целия живот, e-learning, консултантски услуги за фермери и студенти;
• участват активно в дейностите по опазване и развитие на националните и духовни ценности в регионите;
• подпомагат и обучават представители на бизнеса относно привличането на средства от европейските фондове, предвидени за агробизнеса и регионите;
• разширяват интеграцията с образователни и научни структури в България и ЕС;
• разширяват връзките с потребителите на кадри и реагират на териториалните и отраслови обществени потребности за регионите;
• стимулират активността на академичния състав за внедряването на интелектуални продукти в реалния сектор.


 


 ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Директор:
доц. д-р Петър Стефанов Петров
 
Състав:
доц. д-р Петър Стефанов Петров
доц. д-р Илиян Генов Матеев
ас. д-т Петър Пламенов Петков
ас. Павлина Петрова Иванова
ас. Албена Станчева Колева
ас. Павлин Христов Христов
ас. Катя Пенчева Петрова
ас. Грета Тошкова Георгиева
ас. Мария Пламенова Нейкова
ас. Весела Ангелова Петрова
преп. Стефан Петров Петров
ФИЛИАЛ РУСЕ


Директор:
доц. д-р Божидар Русанов Колев

Състав:
доц. д-р Божидар Русанов Колев
доц. д-р Евгени Росенов Генчев
гл.ас. д-р Радослава  Димитрова Ганева
ас. Ралица Георгиева Бончева
ас. Галена Венелинова Генкова
ас. Хайда Георгиева Христева
ас. Боряна Веселинова Ангелова
ас. Милена Дамянова Стоянова
ас. Галина Тодорова Русева
ас. Пламен Кирилов Димитров