Филиали на ВУАРР


Характерна за ВУАРР е концепцията за приближаване на образователните структури до обучаемите.
Този подход допринася за задържане на младежта в регионите при осигурен достъп до висше образование на достъпна цена.
За филиалите е важно да се знае, че:
• са изградени при спазване на Закона за висшето образование.
• осигуряват се отлични условия за работа в аудитории, лаборатории и семинарни зали.
• осъществяват обучение в редовна, задочна и дистанционна форма в зависимост от желанието и възможностите на студентите.
• разполагат със собствен академичен състав;
• развиват и усъвършенстват качеството на учебно-материалната база за създаване на все по-комфортни условия за работа на академичната общност;
• развиват научноприложна и внедрителска дейност за нуждите на агробизнеса и диверсификацията в икономиката на регионите;
• развиват собствени библиотеки, информационни центрове, Интернет услуги, съвременни форми за обучение през целия живот, e-learning, консултантски услуги за фермери и студенти;
• участват активно в дейностите по опазване и развитие на националните и духовни ценности в регионите;
• подпомагат и обучават представители на бизнеса относно привличането на средства от европейските фондове, предвидени за агробизнеса и регионите;
• разширяват интеграцията с образователни и научни структури в България и ЕС;
• разширяват връзките с потребителите на кадри и реагират на териториалните и отраслови обществени потребности за регионите;
• стимулират активността на академичния състав за внедряването на интелектуални продукти в реалния сектор.


 

 ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 

Директор:
доц. д-р Петър Стефанов Петров
 
Състав:
доц. д-р Петър Стефанов Петров
доц. д-р Илиян Генов Матеев
доц. д-р Иванка Кирилова Йонова
ас. д-т Петър Пламенов Петков
ас. Павлина Петрова Иванова
ас. Албена Станчева Колева
ас. Павлин Христов Христов
ас. Катя Пенчева Петрова
ас. Грета Тошкова Георгиева
ас. Мария Пламенова НейковаФИЛИАЛ РУСЕ


Директор:
доц. д-р Божидар Русанов Колев

Състав:
доц. д-р Божидар Русанов Колев
доц. д-р Евгени Росенов Генчев
доц. д-р Николай Димитров Тенев
гл.ас. д-р Радослава  Димитрова Ганева
ас. Ралица Георгиева Бончева
ас. Галена Венелинова Генкова
ас. Хайда Георгиева Христева

ас. Боряна Веселинова Ангелова
ас. Милена Дамянова Стоянова
ас. Весела Ангелова Петрова