Година I, бр. 1, януари - март 2012


Списание „НОВО ЗНАНИЕ”
Университетско издание за наука на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 
 
Адрес на редакцията:
Пловдив,4003
бул.” Дунав” 78
 
Главен редактор: доц. д-р Марияна Иванова

Секретар: Екатерина Арабска
 
Научен рецензент „Аграрно направление”: доц. д-р Георги Москов
 
Научен рецензент „Икономическо  направление”: проф. д. соц. н. Пламен Братанов
 

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
  
 
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
проф. д. ик. н. ПЕТКО АВРАМОВ, ВУАРР

 
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ, ВУАРР

 
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ПЛАНИНСКИТЕ И ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ
доц. д-р ВАСКО ВАСИЛЕВ, Зам. Ректор на ВУАРР - Пловдив

 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОРЕНЕТО НА ПШЕНИЦА (TR. AESTIVUM) ПРИ ПРОМЯНА НА НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ В АГРОТЕХНИКАТА: ІІ. РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ПОСЕВИТЕ
ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА, ВУАРР
ЗЛАТИНА УР, ИРГР «Константин Малков» - Садово

 
ИЛЮСТРАЦИЯ НА МОДЕЛ ЗА МАРКЕТИНГОВ ОТЗВУК ПРИ ДИРЕКТНИТЕ ПРОДАЖБИ В БЪЛГАРИЯ
гл. ас. д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ВУАРР

 
ДОЛИХОПОДИДНИ МУХИ (DIPTERA: DOLICHOPODIDAE) ОТ ГОРНО ТРАКИЙСКАТА НИЗИНА. ЕКОЛОГИЯ
МИХАИЛ КЕЧЕВ, ВУАРР, Департамент по Технологии

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИРАСТЕЖ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
гл. ас. д-р ЯКИМ КИТАНОВ
Висше училище по застраховане и финанси – София

 
РАЗВИТИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ
Ас. НИКОЛИНА ЯНКОВА МАРЕВА, ВУАРР – Пловдив

 
АДАПТИРАНЕ НА НОВИ СОЦИО-КУЛТУРНИ МОДЕЛИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ПРАКТИКА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
доц. д-р ЛЮБЕН Д. ХРИСТОВ

 
 
ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
ПРОБЛЕМИ НА БИОЛОГИЧНОТО ПЛОДОВО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ
проф. д.с.н. СТОЙЧО КАРОВ, Асоциация “ЕКОФАРМ”- Пловдив

 
НОВОСТИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ И ЕС
доц. д-р АННА КАРОВA

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В КЪРДЖАЛИЙСКА ОБЛАСТ
доц. д-р ВАСКО ВАСИЛЕВ, доц. д-р МАРИЯНА ИВАНОВА, ВУАРР – Пловдив

 
ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА С БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ПАЗАРА НА БИОПРОДУКТИ
доц. д-р МАРИЯНА ИВАНОВА, ВУАРР – Пловдив

 
ПАРТНЬОРСТВО НА БИОЗЕМЕДЕЛИЕ, ЕКОТУРИЗЪМ И ДИВА ПРИРОДА – ПРОЕКТ ‘НОВОТО ТРАКИЙСКО ЗЛАТО”
доц. д-р ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ, Аграрен Университет - Пловдив

 
ОПИТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ДЕЦА В ДЕМОНСТРАЦИОННА И УЧЕБНА БИОФЕРМА -НОРВЕЖКИ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕ НА „БИОСЕЛЕНА”
д-р СТОИЛКО АПОСТОЛОВ, Фондация за биологично земеделие „Биоселена” – Карлово

 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОРГАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КЪСНО ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ
доц. д-р ГАЛИНА АНТОНОВА

 
ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА В ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
проф. д-р ГЕОРГИ СЕНГАЛЕВИЧ, ВУАРР

 
БИОЛОГИЧНА БОРБА С ПЛОДОВИТЕ ЧЕРВЕИ ПО ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ И ЛОЗAТА
доц. д-р ХРИСТИНА КУТИНКОВА, проф. д-р ВАСИЛИЙ ДЖУВИНОВ