Текущи курсове
Към страницата на Центъра за професионална квалификация


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите извършва „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” по учебна програма, одобрена от Българска агенция по безопасност на храните.
Обучението на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба е съгласно чл. 84, ал. 2 и чл. 85 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ бр. 61 от 25 юли 2014 г.) и Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Р България – мярка 1, за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

***
Краткосрочни обучения - 30 часа

Опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор
Агроекология
Пчеларство
Биологично пчеларство
Биологично земеделие

Дългосрочни обучения - 150 часа
Зеленчукопроизводство
Овощарство
Лозарство
Билкарство
Биологично земеделие
Животновъдство
Пчеларство
Биологично пчеларствоЗа допълнителна информация и записване:
Евгения Величкова
jeny_v@uard.bg
0882009582


***


ВУАРР обявява прием на документи за курсове за професионална квалификация на педагогическите специалисти съгласно изискванията на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обученията се провеждат при следните условия: 8 академични часа присъствени и работа в платформата за електронно обучение на ВУАРР.

Цени: 48 часа – 144 лв., 32 часа – 96 лв., 16 часа – 54 лв.

 
Обученията стартират при набиране на група от 5 обучаеми. Възможно е да се подпише с конкретно училище и договор за обучение. При обучение на групи от над 10 обучаеми се ползва 20% отстъпка от таксата за обучение.***
Във висшето училище се организира и обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" в сила от учебната 2017/2018 година за лица със завършено висше образование в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Цени: 450 лв. на семестър за редовна форма на обучение, 350 лв. на семестър за задочна форма на обучение,
390 лв. на семестър– за дистанционна форма на обучение


Обученията се провеждат в редовна, задочна и дистанционна форма.

В обученията могат да се включат настоящи (бакалавър в трети и четвърти курс или магистър) и завършили студенти на ВУАРР.
 
***
Теми на курсовете за професионална квалификация на учители и информация за обучение за придобиване на професионална квалификация "учител"