Бакалавър


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
НАИМЕНОВАНИЕ НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. Администрация и управление
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Бакалавър
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) -
Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО) Първи цикъл
Националната квалификационна рамка (НКР) Ниво 6Б
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) Ниво 6
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 CLASSIFICATION 04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 4 години (8 семестъра)
ECTS КРЕДИТИ Общо 240 ECTS кредита,  60 ECTS за година, 30 кредита на семестър
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Редовна  и задочна
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ Начини на кандидатстване:
 1. Кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити, съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, се приемат без конкурсен изпит.
 2. Кандидат-студентите, които не са държали държавните зрелостни изпити, се явявали на конкурсен изпит - „Кандидатстудентски изпит по Агробизнес култура“.
Тестът се базира на съдържанието на учебни помагала по „География на България” и „География и икономика”. Темите за подготовка за конкурсния изпит са качени на сайта на ВУАРР. Оценка от положен изпит в друго висше училище: предмет и оценка. Балообразуване:
Балът за класиране се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки:
- оценката по български език от дипломата за средно образование;
- оценка по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език);
- оценката от изпитния тест или матурата;
Актуална информация се предоставя на интернет страницата на ВУАРР.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ
/съвместимост с програмите на други висши училища /
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се извършва в изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл. 21, т. 13, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации.
Процедурата е подробно описана на сайта на ВУАРР.
ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
/изисквания за дипломиране /
Съгласно „Правилата за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа във ВУАРР“ като изисквания за дипломиране са посочени:
- Получаване на всички изискуеми кредити по бакалавърската програма. За завършване на обучението са необходими 240 кредита – 185 кредита за задължителни дисциплини, 28 кредита – избираеми, 12 – факултативни, 5 кредита – задължителна учебна практика, и 10 - за държавен изпит. Задължителната учебна практика се провежда в организации от всички области на стопанската дейност, както в страната, така и в чужбина;
- Полагане на държавен изпит или защита на Дипломна работа. За явяване на защита на Дипломна работа студентът трябва да е с минимален успех от семестриалните изпити „Мн. Добър“ 5.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот - Ниво 6Б.
ОБУЧАВАЩИ ЗВЕНА Обучението в специалността „Управление на агробизнеса“ се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление и Департамент по агробизнес и общообразователни науки.
КООРДИНАТОР НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА Доц. д-р Светла Димитрова / доц. д-р Наталия Стоянова
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО В тематичен план обучението обхваща теми, които имат връзка с аграрния бизнес в България и ще позволят на бъдещите специалисти да се запознаят с основни и ключови термини и понятия, за да изградят фундамент върху който да развият своя бизнес или да изпълняват своите задължения, като развият  талант и креативност. Целите на обучението са да запознае студентите с характеристиката  на земеделието в България; Прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) в България; Приоритети на аграрната политика в рамките на цялостната икономическа политика; аграрните институции в България, нормативните документи, съпътсващи аграрния бизнес и контролните институции. Основният акцент в обучението се поставя върху активното участие на студентите в учебния процес, самостоятелната им работа, проучванията, анализите, писането на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото и иновативно мислене, както и обоснованите многовариантни решения на поставените задачи. За постигането на целите, в процеса на обучение участват представители на академичния състав на ВУАРР, лектори от сферата на агробизнеса, от организации и институции с дейности, фокусирани върху развитието на агробизнеса и др.
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Извеждането на лекционните курсове по дисциплините се онагледява с подходящи материали и допълнителни примери, както и посещение на различни фирми, организации и институции. За успешното усвояване на преподавания материал тематичните единици са онагледени с подходящи съвременни средства. Разработени са мултимедийни презентации по отделните тематични единици, онагледени със схеми, диаграми и фотоси. На студентите се дава възможност за самостоятелна подготовка по предварително зададени теми, допълващи знанията им от лекционния курс. Извънаудиторната заетост на студентите включва индивидуална работа с преподавателя, работа с литературни източници по проблема, интернет и др.
Лекциите се провеждат по традиционния начин като студентите биват запознавани последователно с преподавания материал. В процеса на преподаване се осъществяват дискусии със студентите с цел да се постигне приемственост между отделните теми и студентите сами да достигнат до заключения, които се въвеждат в новия материал.
Семинарните занятия следват лекционния материал, като основната цел е да му се придаде практическа насоченост и да се създадат умения у студентите да прилагат усвоените по време на лекции знания в конкретни условно зададени ситуации. На студентите се поставят задания, които те самостоятелно или групово да подготвят и представят в следващи семинарни занятия.
При представяне на лекционния материал се прилагат следните методи на обучение:

 • Диалог – дискусия – студентите се обучават да мислят и участват активно в учебния процес, да придобиват нови знания и умения, да се вслушват в мнението на колегите си, да приемат и отхвърлят други мнения, да поставят и аргументирано да защитават своето.Обучаваните придобиват практически умения за работа в група.
 • Беседа и решаване на казуси – студентите придобиват знания и умения по поставените въпроси, формират и отстояват мнение, изграждат способност за аргументация и защитаване на позиция. Формират в себе си способността за откриване на „път” за решение на зададен проблем на база придобити знания.
При семинарни и подобни занятия се прилагат:
 • Мозъчна атака – студентите се стимулират да проявяват творческа активност по зададен въпрос или поставена тема, да генерират идеи, анализират проблемна ситуация, оценяват възникналите идеи и да при постигането на желаният генерират контраидеи. Учат се свободно да изказват идеи или мнения без каквато и да било оценка или предварително обсъждане. Процесът носи удовлетворение на обучаемите резултат, дава им необходимата смелост и кураж да изказват своето мнение свободно. Развива чувството за съпричастност към поставен проблем, утвърждава способностите за работа в екип.
 • Ролева игра - студентите участват в учебна „игра”, в която се раздават определени роли, при чието изпълнение те решават проблем от действителността, който се структурира чрез играта. Ролевата игра се приема като реална, защото тя е „извадка от реалността”. От нея се очаква да представи какво би се случило, ако зададените експериментални условия се окажат реални. Обучаемите повишават качеството на знанията и уменията си и развиват личността в себе си, активно придобиват познания чрез собствени усилия, стимулира се и се развива критичното и самокритичното мислене, създава се положително отношение към ученето и умствения труд, изграждат се допълнителни умения за взискателност, самовзискателност и самооценка, формира се чувство за лична, колективна отговорност и развитие на емпатийно общуване.
 • Учение в и чрез опита - Студентите се поставят в ситуация, в която решението на даден проблем изисква влагането на знания и умения, които вече са придобити (други форми на обучение, житейски опит и др.). По този начин обучаемите се стимулират да свързват, анализират, систематизират и извличат необходимата информация за решаването на поставеният проблем от своите собствени ресурси. Формират позицията за многопластността на проблемите.
Акцентът е върху придобиването на практически опит в обучаемите чрез ситуационни методи на обучение.
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценяването на знанията и уменията на студентите се осъществява от титуляр на дисциплина. Дейностите по оценяването обхващат:
1. Разработване на учебното съдържание на програмата и нейното актуализиране;
2. Разработване на съдържанието, изискванията и регламента за осъществяване на контролни задачи (казуси; реферати; курсови проекти и др.), изпитен тест по дисциплината и контролните процедури, свързани с практическото обучение.
3. Информиране и разясняване пред студентите на съдържанието и контролните процедури. Контрол на оценяването. Справяне с конфликтни ситуации и оптимизиране на  процедурата за оценяване на студентите;
4. Документиране и съхранение на резултатите от оценяването. 
Дейностите по оценяването се основават на следните принципи:
• прозрачност, безпристрастност (обективност) и точност;
• екипност при оценяването; 
• диференциран подход;
• системност и непрекъснатост;
• обратна връзка;
• приоритетност на сесийното оценяване;
Критерии за формиране на оценката:
• Текущ контрол
• Активно участие в часовете по конкретни казуси и дискусии по тема
• Задание
• Изпит
Крайната оценка се формира от покриването на критериите за формиране на оценката.
Крайната оценка е по шестобалната система, в съответствие със скалата по ECTS. Минималната оценка за успешно приключване на обучението е Среден 3, съотнесена с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
Сред основните критерии за формиране на оценката са задълбочени знания по преподадения материал и самостоятелното им интерпретиране; умения за прилагане на логическо мислене и проява на новаторски подход при решаване на конкретни задачи; и ясно формирани отделни компетенции, описани в националната квалификационна рамка на Р България.
Всяка учебна дисциплина от учебния план на специалността получава кредитен еквивалент общо и разпределен съответно за аудиторна и всички форми на извънаудиторна заетост.
ECTS скала: А – отличен; B – много добър; C – добър; D, E – среден; FX, F – слаб /не се присъждат кредити/.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА Завършилите притежават знания, умения и компетентности чрез които могат да отговорят на пазара на труда  в следните  области на агробизнеса:
- производствената сфера като мениджъри, икономисти на еднолични и дружествени агрофирми, арендни стопанства, земеделски кооперации и др.;
- сферата на преработката на селскостопански продукти като и експерти по аграрен бизнес;
- сферата на търговията със селскостопански стоки като маркетолози и брокери на земеделски и хранителни стоки;
- обслужващата сфера като мениджъри на земеделски обслужващи предприятия;
- сферата на средното образование като преподаватели в професионални гимназии;
- правителствени, неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като експерти по управление на аграрния бизнес;
- специализирани структури за администриране и контрол на програми на ЕС и др.;
- областни и общински служби на МЗХ;
- сферата на научната и консултантската дейност;
- сферата на финансовото и банковото дело като експерти по аграрен бизнес и др.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО От студентите се очаква да изградят организаторски умения и лидерски способности; Умения за общуване и делегиране на отговорности; умения за работа в екип; способност да създават благоприятна работна атмосфера.
Знания
 • Базови знания за микроикономическите теории, модели и процеси, разбиране за методологията на икономическия анализ; да изгради икономическата култура и икономическия начин на мислене, да спомогне за осъзнаването на смисъла на икономическите теории; да създаде възможности за анализиране на заобикалящата ги икономическа действителност;
 • Основни познания за онези математически методи, които са най-близко свързани с икономическата теория и практика;
 • Запознаване с инструментариума, на който се основават съвременните информационни технологии – текстообработка, електронни таблици, компютърни мрежи и интернет технологии;
 • Знания за макроикономическите теории, модели и процеси като компонент на съвременната икономическа теория;
 • Теоретични и практико-приложни аспекти на основните понятия, процеси и институции в областта на финансите;
 • Знания за теорията и методологията на счетоводството като информационна и контролна система;
 • Знания за природата на фамилното земеделско стопанство и неговите специфични особености, за похвати за проектиране и изграждане на стопанството;
 • Знания за отрасловата и териториалната структура на световното стопанство, факторите за неговото формиране и развитие, и показателите за характеризирането му;
 • Съвременни теоретични постановки, комбинирани с практически казуси на елементите на маркетинга, възможностите за маркетингов анализ на аграрните пазари, сегментиране, избор на целеви пазари и позициониране на аграрните продукти на пазара;
 • Знания за основни полски и зеленчукови култури, като акцентът е върху изучаване влиянието на най-важните екологични фактори върху растежа и развитието на растенията, както и към въпросите, свързани със стопанското значение, разпространение, продуктивни възможности, прибиране, съхранение и окачествяването на продукцията;
 • Знания за основни принципи и технологии на биологично производство на полски, зеленчукови, овощни и др. култури при конкретни екологични условия, както и с технологията на биологично производство на различни животински продукти и с нормативната уредба, регламентираща това производство;
 • Знания за отрасловите и обществено-икономическите особености на факторите на земеделското производство и на земеделския възпроизводствен процес, включително формирането на дохода в селското стопанство;
 • Съвременни теоретични постановки, комбинирани с практически казуси на елементите на пазара, възможностите за анализ на аграрните пазари и най-ефективните начини за реализация на земеделска продукция;
 • Практически приложими знания и умения, необходими на мениджърите от всички нива на управлението;
 • Знания за технологичните процеси в сферата на екстензивното и интензивно гледане, хранене, размножаване и експлоатиране на селскостопанските животни и птици;
 • Познаване на понятията и основните принципи, свързани с дейността на централните и търговски банки;
 • Знания за същността, видовете и значението на биоразнообразието; Усвояване на основните биологични принципи при формирането му и начините за съхранението на генофонда;
 • Знания за методологията и инструментариума за анализ на протичащите в стопанската дейност на предприятието процеси и оценка на резултатите от тях;
 • Знания за същността на и особеностите на бизнес стратегиите в рамките на пазарната инфраструктура на съвременното общество, че студентите да усвоят успешно теоретично – обоснованите концепции и правилата за практическото им прилагане в бъдещата си работа като специалисти;
 • Знания относно риск мениджмънта, който придобива нарастващо значение и трайно място в бизнеса;
 • Знания и умения за ефективно управление на различни типове проекти;
 • Знания за съвременните информационни системи и технологии, намиращи приложение в икономиката и управлението на агробизнеса.
Умения
 • Умения да изгради икономическата култура и икономическия начин на мислене, да спомогне за осъзнаването на смисъла на икономическите теории; да създаде възможности за анализиране на заобикалящата ги икономическа действителност;
 • Умения за решаването на математически задачи в областта на аграрния сектор, фирменото управление, финансите и др.;
 • Практически умения за работа с модерни компютри и работа с готови програмни системи, работа с графичен потребителски интерфейс и др.
 • Умения за прилагане на изучения материал в конкретни ситуации и възможности студентите да анализират заобикалящата ги икономическа действителност;
 • Умения за решаване на конкретни казуси в областта на техниката на данъчното облагане с различни видове данъци, попълване на данъчни декларации;
 • Разбиране на методологията за отразяване на динамиката на имущественото и финансовото състояние на предприятието и създаването на необходимата за целите на ефективното управление и отчетно-икономическа информация;
 • Умения за планиране на семейния бизнес, за осигуряване необходимите производствени ресурси, придобиване на необходими похвати за водене на счетоводството на фамилното стопанството;
 • Прилагане на знанията при изпълнение на различни задачи по време на работа в туристическия бизнес, за анализ на статистическа информация за световното стопанство, изготвяне и представяне на презентации и др.;
 • Умения за прилагане на маркетингови инструменти, масово използвани на аграрните пазари;
 • Умения за прилагане на знания за агротехнически мероприятия и основни технологични моменти при отглеждане на основните култури, като основа за получаване на повече и по-висококачествена продукция, за създаване на високо рентабилни посеви и насаждения, и за екологосъобразно, научно обосновано и ефективно управление на производството;
 • Умения за организиране на ферма за биологична продукция и запознаване с процеса на контрол и сертифициране на биологичното производство;
 • Прилагане на основни познания за факторите, определящи добивите от селскостопанските култури, методите за най-рационалното им използване и регулиране и за проблемът с плевелите и методите за борба с тях, както и динамичните структурни промени в земеделието, ускорени главно под влияние на ЕС;
 • Формира практически умения и способности за диагностициране и решаване на проблемите в организацията, свързани с управлението на човешките ресурси;
 • Умения за определяне себестойността на продукцията и нейната конкурентоспособност;
 • Умения за прилагане на принципи, техники, методи и методология на оперативното и стратегическото управление на финансите на фирмата;
 • Прилагане на методите и техниките, които са най-подходящи при управлението на структурата на активите и пасивите във фирмата; прилагане на техниките за финансов анализ и финансово планиране в предприятието;
 • Умения за анализ на изпълнението на бизнес програмата, осигуреността с ресурси и тяхното ефективно използване и анализ и оценка на финансовото състояние на бизнес структурите;
 • Умения за работа с инструменти за планиране и управление на проекти.
Компетентности
 • Организира дейността на предприятието;
 • Познава стопанското устройство в страната и чужбина, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, анализира факторите, които ги пораждат;
 • Познава пазарните отношения, мястото и ролята на институциите, предприятията и лицата;
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения;
 • Основни познания в областта на растениевъдните, животновъдните и промишлените технологии, туризма и търговията със стоки и услуги;
 • Познава особеностите и организацията на земеделското стопанство;
 • Познава и прилага технологията и механизмите на стопанските операции в земеделското стопанство;
 • Познава особеностите в управлението на земеделското стопанство;
 • Разчита, изготвя и попълва документи, свързани със земеделската дейност и изискванията на документооборота в земеделското стопанство;
 • Участва в разработването на бизнес план на предприятието;
 • Участва в разработването на планове за стратегическото и оперативното управление на предприятието;
 • Участва в организирането и изпълнението на маркетинговата политика на предприятието – продуктова, ценова, дистрибуционна, комуникационна;
 • Анализира проучването на търсенето и предлагането на пазара на произвежданите стоки и услуги;
 • Осъществява финансовата и инвестиционната политика в предприятието, съставя неговия баланс, владее техниката на счетоводната отчетност и борсовите операции;
 • Познава същността на калкулирането като способ за оценка, който се използва в предприятието;
 • Познава принципите, методите, отчетните измерители и основните нормативни актове, които се използват от счетоводната отчетност;
 • Познава структурата, функциите, дейността и имуществото на предприятието;
 • Следи за спазването на изискванията, свързани с документооборота в предприятието;
 • Познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
 • Познава трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Осъществяване на кадровата политика на фирмата и за създаване на благоприятен микроклимат за работа и развитие на персонала;
 • Ръководи и контролира раборещите в предприятието;
 • Оценява качеството на извършената работа в предприятието в съответствие с нормативните изисквания;
 • Осъществява ефективна комуникация, умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа;
 • Общува с подчинените, делегира правомощия, работи в екип и създава оптимален социално-психологически климат;
 • Води преговори и сключва договори със своите контрагенти;
 • Осъществява устна и писмена комуникация с клиенти, партньори и доставчици на чужд език;
 • Контролира процеса на попълване на документи;
 • Рационално използва компютъризираните информационни и комуникационни системи за оптимизиране организацията на управление.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕБНИ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ По време на своето обучение в ОКС „ БАКАЛАВЪР“ студентите имат възможност да проведат учебна практика в рамките на програма Еразъм+ на база на притежаваната от ВУАРР разширена Еразъм Харта и сключени междуинституционални споразумения  с европейски висши образователни институции и партньорски организации.
Студентите могат да участват в проект за студентски практики по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за провеждане на практическо обучение на база на сключени договори за сътрудничество между ВУАРР и работодателски организации, малки и средни предприятия, земеделски служби
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
 • Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации в областта на агробизнеса на изпълнителски и най-вече на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствен бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др. Например:
 • Производствената сфера като мениджъри, икономисти на еднолични и дружествени агрофирми, арендни стопанства, земеделски кооперации и др.;
 • Сферата на преработката на селскостопански продукти като и експерти по аграрен бизнес;
 • Сферата на търговията със селскостопански стоки като маркетолози и брокери на земеделски и хранителни стоки;
 • Обслужващата сфера като мениджъри на земеделски обслужващи предприятия;
 • Сферата на средното образование като преподаватели в средните селскостопански техникуми;
 • Правителствени, неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като експерти по управление на аграрния бизнес;
 • Специализирани структури за администриране и контрол на програми на ЕС и др.;
 • Областни и общински служби на МЗХ;
 • Сферата на научната и консултантската дейност;
 • Сферата на финансовото и банковото дело като експерти по аграрен бизнес и др.