Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Икономика и управление на агробизнеса
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО); Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР); Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по икономика и управление на агробизнеса
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.8. Икономика
 
03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    Предлагат се две специализации: Екологична сигурност и Агролесовъдство
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
  • 1 година (2 семестъра) след придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8. Икономика
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р Светла Димитрова / доц. д-р Димитър Якимов
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление и Департамент по агробизнес и общообразователни науки, Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене, със  знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния експерт в областта на агробизнеса. Придобиват се способности за провеждане на ефективна агробизнес политика, адекватна на съвременните условия в съответствие с условията на протичащата глобализация на бизнеса.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации в областта на агробизнеса на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствен бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др. Например:
  • консултанти в сферата на агробизнеса;
  • мениджъри на ферми, фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост, фирми за доставка на суровини и материали за земеделски производители;
  • банкови служители и застрахователни агенти в аграрния сектор;
  • специалисти в правителствени и неправителствени организации, свързани със земеделието, хранително-вкусовата промишленост, развитието на селските рйони и опазването на околната среда;
  • държавни служители и служители в национални и международни организации в областта на регулирането на производството и дистрибуцията на земеделски суровини и храни.