Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Счетоводство и одит
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО); Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР); Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
Магистър по счетоводство и одит
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.8. Икономика
 
03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
  • 1 година (2 семестъра) след придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8. Икономика
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
30 ECTS кредита на семестър
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р. Павлина Димитрова / доц. д-р Бисер Кръстев
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Магистърската програма цели придобиване и разширяване на знанията и практическите умения и компетенции в областта на счетоводната политика, финансово-счетоводния анализ, международните счетоводни стандарти, финансовия контрол и одиторските стандарти. Осъществява подготовка на икономист-счетоводители и финансови мениджъри за публичния и частно-правния сектор и извършване на научно-изследователска дейност.

Специалистите по счетоводство и одит получават специална подготовка по: извършване на финансово-счетоводен анализ, познаване и прилагане на стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, на международните счетоводни стандарти, на одиторските стандарти; познаване на данъчното, социалното й трудовото законодателство и извършва контрол за спазването на финансовата дисциплина; познаване на структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Възможности за професионална реализация на завършилите: различните структури на финансово-счетоводното и административно управление на производствени и търговски предприятия, финансови институции, органите на финансовата администрация и контрол, дружества, осъществяващи счетоводна и одиторска дейност.