Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Управление на проекти
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по управление на проекти
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
-          1 година (2 семестъра) след придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
 
-          2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7.  Администрация и управление
 
-          2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
проф. д-р Огняна Стоичкова / доц. д-р Вихра Димитрова
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО След успешно завършване на обучението по специалността „Управление на проекти“ студентите:
·         познават и прилагат на практика основните подходи, характеристики и етапи в разработването, организацията, оценката и управлението на проекти от различен ранг и характер;
·         систематизират, анализират и използват възможностите за реализиране на проекти финансирани  от национални донори и от Европейски и международни фондове;
·         Събират и обработват данни с практическо значение за анализ и оценка на регионалната икономическа среда, както и за изготвянето на стратегически и конкурентен анализ, в т.ч. на SWOT анализи и  SMART стратегии;
·         Умеят да анализират и оценяват риска при проектното финансиране;
·         Умеят да разработват и управляват реализацията на проекти;
·         Могат да подготвят вземането на решения свързани с финансирането, подготовката и реализацията на проекти;
·         Могат да извършват експертизи и вътрешни и външни одити на проекти в съответствие с изискванията на финансиращите органи и с критериите за качество;
·         Умеят да работят в екип;
·         Умеят да общуват със специалисти и с широката публика при формулирането на проблеми и решения, аргументирането на идеи, защитата на проекти, обмена на информация;
·         Притежават необходимите спесобности и качества за продължаване на обучението си с висока степен на самостоятелност и отговорност.
.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите могат да работят като експерти и консултанти по разработване и управление на проекти; специалисти и ръководители на звена по управление на проекти на всички управленски равнища в различни институции и организации - институции и органи на държавно и общинско управление, банки, инвестиционни дружества и консултантски фирми, организации в публичния и частния сектор, неправителствени организации, висши училища, научно-изследователски институти и др.