Година II, бр. 1, януари - март 2013


ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ”
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ „ЕВРОПА НА РЕГИОНИТЕ”
 
 
по повод двадесетата годишнина от създаването на висшето училище
 
под патронажа на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Лиляна Павлова

 
18 октомври 2012 г.

Пловдив
 
 
Организационен комитет
 
Председател:
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
РЕКТОР НА ВУАРР
 
Зам. председател:
ДОЦ. Д-Р ВАСКО ВАСИЛЕВ
 
Членове: доц. д-р Марияна Иванова, проф. д-р Огняна Стоичкова, доц. д-р Петър Петров, доц. д-р Светла Тенова, доц. д-р Любен Христов, доц. д-р Горяна Йонкова, д-р Георги Георгиев, д-р Златка Григорова
 
Технически секретариат: Николина Марева, Вили Димова, Екатерина Арабска, Иванка Шопова, Миглена Казашка, Деница Моллова

Рецензенти: проф. д. соц. н. Пламен Братанов, доц. д-р Светла Тенова
 
 
 
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
 
УЧЕНИТЕ – БУДИТЕЛИ НА РЕГИОНИТЕ
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
РЕКТОР НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ДОЦ. Д-Р ВАСКО ВАСИЛЕВ
ЗАМ. РЕКТОР НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ


 
ПРОБЛЕМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. Д-Р ОГНЯНА СТОИЧКОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ


 
ДОКЛАДИ
 
ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЪВРЕМЕННИЯ КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
ЛЮБЕН ХРИСТОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
RESPONSIBILITIES TO MODERN CULTURAL TOURISM
LYUBEN HRISTOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ПРЕХОДЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ВЕСЕЛИН БОЯДЖИЕВ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
THE TRANSITION OF THE BULGARIAN AGRICULTURE AND EU ACCESSION
VESELIN BOYADZHIEV
SOFIA UNIVERSITY “ST. KL. OHRIDSKI”

 
ПРОСТРАНСТВЕНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ
ПЛАМЕН ПАТАРЧАНОВ
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
SPATIAL DIFFERENTIATION OF MOUNTAIN AREAS
PLAMEN PATARCHANOV
SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

 
ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
ХРИСТИНА ЦОНЕВА
РИМ - БЛАГОЕВГРАД

 
АГРОБИЗНЕС И УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 
THE CONDENSED TANNIN CONTENT OF FRESH FRUITS CULTIVATED IN IDA MOUNTAINS, ÇANAKKALE, TURKEY
NAZAN ÇEVIK1, BAYRAM KIZILKAYA2, GÜLEN TÜRKER2
1Food Technology Program, Bayramiç Vocational College
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
2Science and Technology Application and Research Center, Terzioğlu Campus
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY

 
THE PHENOLIC COMPOUNDS IN BERRIES: BENEFICIAL EFFECTS ON HUMAN HEALTH
NAZAN ÇEVIK1, GÜLEN TÜRKER2, BAYRAM KIZILKAYA2
1Food Technology Program, Bayramiç Vocational College
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
2Science and Technology Application and Research Center, Terzioğlu Campus
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY

 
DETERMINATION OF POLLUTION IN RIVER DRINI BARDHË DURING THE SUMMER SEASON 2010 THROUGH THE ALGAL BIOINDICATORS
Kemajl KURTESHI1, Idriz VEHAPI1, Ilmije VLLASAKU2
1 Department of Biology, Faculty of Natyral Science, University of Prishtina, Kosova
2 Director of Pasture of Republic of Macedonia

 
DETERMINATION OF GENOTOXIC EFFECT OF INSECTICIDE DELTAMETRINE WP 250
KEMAJL KURTESHI1, KASUM LETAJ1, ZEQIR SHAQIRI2, ARBNOR ALIDEMA3
1 Department of Bilogy, Faculty of Natyral Science
UNIVERSITY OF PRISHTINA
2 Faculty of Education, UNIVERSITY OF PRISHTINA
3 PHARMACEUTICAL COMPANY REXALL

 
ALGOLOGICAL INVESTIGATION IN RIVER NERODIME DURING THE SUMMER SEASON 2011
Kemajl KURTESHI1, Idriz VEHAPI1, Muharrem ISMAILI2, Ilmije VLLASAKU3
1 Department of Bilogy, Faculty of Natyral Science, University of Prishtina,Kosova
2 Institut of Microbiology “Vifor International “ St.Galen, Swiss
3 Director of Pasture of Republic of Macedonia

 
THE ANTIOXIDANT CAPACITY OF PEPINO (SOLANUM MURICATUM) CULTIVATED IN THE ÇANAKKALE REGION, TURKEY
GÜLEN TÜRKER1, BAYRAM KIZILKAYA1, NAZAN ÇEVIK2
1Science and Technology Application and Research Center, Terzioğlu Campus
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
2Food Technology Program, Bayramiç Vocational College
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY

 
THE PHENOLIC AND FLAVONOID CONTENT OF PEPINO (SOLANUM MURICATUM) GROWN IN THE DISTRICT OF ÇANAKKALE, TURKEY
GÜLEN TÜRKER1, BAYRAM KIZILKAYA1, NAZAN ÇEVIK2
1Science and Technology Application and Research Center, Terzioğlu Campus
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
2Food Technology Program, Bayramiç Vocational College
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY

 
ФАКТОРИ И РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
АНЕЛИЯ ИВАНОВА

 
ОСОБЕНОСТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ АГРАРЕН СЕКТОР
ХРИСТИМИРА КУЗМАНОВА
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ, КАТЕДРА "АГРАРНА ИКОНОМИКА"

 
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДНИ МОДЕЛИ В ПРАКТИКАТА НА АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТЕОДОРА РУПСКА
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, СОФИЯ
FOR THE NECESSERY OF USING MANAGEMENT ACCOUNTING MODELS IN THE PRACTIC OF AGRARIAN ENTERPRISIES
TEODORA ROUPSKA
UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY, SOFIA

 
ЛОКАЛНИ МОДЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ РАЙОНИ
МАРИЯ В. ШИШМАНОВА
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

 
ЗНАЧЕНИЕ НА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (АИС) ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
НАДЕЖДА ШОПОВА
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
IMPORTANCE OF AGROMETEOROLOGICAL INFORMATION SYSTEMS (AIS) FOR DEVELOPMENT OF STABLE AGRICULTURAL PRODUCTION
NADEZHDA SHOPOVA
NATIONAL INSTITUTE OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY, PLOVDIV

 
ЕКОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 
ФИТОПАТОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА СОРТОВЕ ТЮТЮН
ДОЦ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ
ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ-ПЛОВДИВ

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ЕМИСИИ В ДИМА НА ТЮТЮНЕВИ СТЕБЛА ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК
ХРИСТО БОЗУКОВ, АННА СТОИЛОВА, ЙОВЧО КОЧЕВ, МАРИЯ КЪШЕВА
ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ - ПЛОВДИВ
EXAMINATION OF CERTAIN ISSUES IN THE SMOKE OF TOBACCO STEM USED AS AN ENERGY SOURCE
HRISTO BOZUKOV, ANNA STOILOVA, YOVCHO KOTCHEV, MARIA KASHEVA
INSTITUTE FOR TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS-PLOVDIV

 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОРЕНЕТО НА ПШЕНИЦА (TR. AESTIVUM) ПРИ ПРОМЯНА НА НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ В АГРОТЕХНИКАТА: VІ. МЕТАБОЛИЗЪМ НА ФОСФОРА
ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА1, ЗЛАТИНА УР2
1ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
2ИРГР „КОНСТАНТИН МАЛКОВ”
EFFICIENCY OF FERTILIZATION OF WHEAT (TR. AESTIVUM) UNDER CHANGING SOME ELEMENTS IN AGROTECHNICS: VI. METABOLISM OF PHOSPHORUS
ELISAVETA VASILEVA1, ZLATINA UR2
1UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
2IPGR “KONSTANTIN MALKOV”

 
ВЛИЯНИЕ НА БИОТОРОВЕТЕ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВИТАМИН С В ПЛОДОВЕТЕ ОТ ПИПЕР (CAPSICUM ANNUUM L.), ОТГЛЕДАН В УСЛОВИЯТА НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ВЕСЕЛКА ВЛАХОВА, ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
EFFECT OF BIOFERTILISERS ON THE VITAMIN C CONTENT IN PEPPER FRUIT (CAPSICUM ANNUUM L.) CULTIVATED UNDER THE CONDITIONS OF ORGANIC AGRICULTURE
VESELKA VLAHOVA & VLADISLAV POPOV
AGRICULTURAL UNIVERSITY - PLOVDIV

 
ПОЛЗАТА ОТ ПЧЕЛИТЕ
АЛЕКСАНДРИНА ГАНЧЕВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - ПЛОВДИВ

 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ЗЛАТКА ГРИГОРОВА, ЕКАТЕРИНА АРАБСКА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
OPPORTUNITIES OF ORGANIC FARMING FOR BIODVIVERSITY PRESERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ZLATKA GRIGOROVA & EKATERINA ARABSKA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ВОДОРАСЛИТЕ – ПЕРСПЕКТИВЕН ИЗТОЧНИК НА ПРИРОДНИ ОЦВЕТИТЕЛИ
ВАНЯ ЖИВКОВА
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, КАТЕДРА „СТОКОЗНАНИЕ”

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ХИМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ /рН, Р и К/ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНО ПАСИЩЕ
ЕЛЕНА ЗЛАТАРЕВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ИПАЗР “Н. ПУШКАРОВ” СОФИЯ
INVESTIGATION OF SOME CHEMICAL PARAMETERS OF SOIL FERTILITY / PH, P AND K / IN CREATION OF ARTIFICIAL PASTURE
ELENA ZLATAREVA, NIKOLAY NIKOLOV
ISSAPP “N. POUSHKAROV” SOFIA

 
ВЛИЯНИЕ НА ТОРОВИТЕ НОРМИ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В НАДЗЕМНИТЕ ОРГАНИ НА МАЛИНА
ЕЛЕНА ЗЛАТАРЕВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ИПАЗР “Н. ПУШКАРОВ”
INFLUENCE OF THE LEVELS FERTILIZATION RETES ON PRIMARY NUTRIENTS IN THE OVER-GROUND PARTS ON RASPBEERY
ELENA ZLATAREVA, NIKOLAY NIKOLOV
ISSAPP “N. POUSHKAROV”

 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТРАДИЦИОННОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТИГАНЕТО НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ
ГОРЯНА ЙОНКОВА, ЕКАТЕРИНА АРАБСКА, АЛЕКСАНДРИНА ГАНЧЕВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
OPPORTUNITIES OF TRADITIONAL ANIMAL HUSBANDRY IN BULGARIA FOR ORGANIC PRODUCTION DEVELOPMENT IN RELATION TO SUSTAINABLE GROWTH ACHIEVEMENT
GORYANA YONKOVA, EKATERINA ARABSKA & ALEXANDRINA GANCHEVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
PROTECTED AREA GRADINA FLOODPLAIN FOREST – BIODIVERSITY AND THREATS
MIHAIL KECHEV1, STOYAN GEORGIEV 2, KOYCHO KOEV3
1 UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
2, 3 PLOVDIV UNIVERSITY “PAISII HILENDARSKI”

 
ПРОДУКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО, ОТГЛЕДАНА БЕЗ ТОРЕНЕ НА ИЗЛУЖЕНА СМОЛНИЦА В ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
1ВЕЛИЧКА КОТЕВА, 2МАРИНА МАРЧЕВА
1ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ
2 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY OF MAIZE, CULTIVATED ON PELLIC VERTISOL WITHOUT FERTILIZATION IN SOUTH-EAST BULGARIA
1VELICHKA KOTEVA, 2MARINA MARCHEVA
1 INSTITUTE OF AGRICULTURE - KARNOBAT
2 AGRARIAN UNIVERSITY - PLOVDIV

 
ПРОДУКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО НА СЛЪНЧОГЛЕД, ОТГЛЕЖДАН БЕЗ ТОРЕНЕ В ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
1ВЕЛИЧКА КОТЕВА, 2МАРИНА МАРЧЕВА
1ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ
2 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY OF SUNFLOWER, CULTIVATED ON PELLIC VERTISOL WITHOUT FERTILIZATION IN SOUTH-EAST BULGARIA
1VELICHKA KOTEVA, 2MARINA MARCHEVA
1 INSTITUTE OF AGRICULTURE - KARNOBAT
2 AGRARIAN UNIVERSITY - PLOVDIV

 
ФУРАЖНАТА ДОБАВКА „БИОАКТИВ ПУЛВЕР” – ГАРАНЦИЯ ЗА ОПТИМАЛНО ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
В. ЛЮПКЕ *, Д. ЯКИМОВ *, М. СУВАНДЖИЕВ *, Е. БОЖАНКОВ **, И. АНДОНОВ**
* ВУАРР – ПЛОВДИВ, ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
** ПТИЦЕФЕРМА И ПТИЦЕКЛАНИЦА С. КЕСАРЕВО, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
THE FODDER ADDITIVE “BIOAKTIV PULVER G” – GUARANTEE FOR OPTIMAL ORGANIC AGRICULTURE
LUEPCKE WOLFGANG, YAKIMOV DIMITAR, BOJANKOV EMIL, ANDONOV IVO
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
POULTRY FARM – KESSAREVO, VELIKO TARNOVO DISTRICT

 
ИНОВАЦИОННИЯТ БИОПРЕПАРАТ БИОАКТИВ КАТО АЛТЕРНАТИВА В БИОЛОГИЧНОТО И КОНВЕНЦИАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Д. ЯКИМОВ *, А. ИЛИЕВ, В. ЛЮПКЕ, Т. ИЛИЕВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
INNOVATION BIOPREPARATION BIOAKTIV – ALTERNATIVE IN ORGANIC AND CONVENTIONAL AGRICULTURE
D. YAKIMOV *, A. ILIEV, W. LUEPCKE, T. ILIEVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ВЛИЯНИЕ НА БИОСТИМУЛАТОРА АВЕЙКЪН ВЪРХУ ПРОДУКТИВНОСТТА И ФИТОСАНИТАРНИЯ СТАТУС НА ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ И БРОКОЛИ
СТОЙКА МАШЕВА, ВИНЕЛИНА ЯНКОВА, ГАЛИНА АНТОНОВА, ЦВЕТАНКА ДИНЧЕВА
ИЗК ”МАРИЦА”-ПЛОВДИВ

 
КУЛТИВИРАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ПОДСЛАДИТЕЛ СТЕВИЯ (STEVIA REBAUDIANA B.) В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
I. ДОБИВ И ПРИЗНАЦИ СВЪРЗАНИ С ДОБИВА НА СУХА БИОМАСА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
CULTIVATION OF NATURAL SWEETENER STEVIA (STEVIA REBAUDIANA B.) IN CENTRAL BULGARIA - PLOVDIV REGION
I. EXTRACTION AND SIGNS ASSOCIATED WITH THE EXTRACTION OF DRY BIOMASS
ELENA NIKOLOVA NIKOLOVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT - PLOVDIV

 
ОБЗОР НА СРЕДСТВАТА И МЕТОДИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ ПИТИ ОТ ВОСЬЧНИ МОЛЦИ
ПЛАМЕН РАНГЕЛОВ ХРИСТОВ*, КРАСИМИРА ИЛИЕВА МАЛИНОВА**
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ - КОСТИНБРОД*
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ**

 
ДОБИВИ ПРИ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА ОТ ПРАЗ /ALLIUM PORRUM L./
ТЕНЧО ЧОЛАКОВ, ХРИСКА БОТЕВА
ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ “МАРИЦА”- ПЛОВДИВ
YEILDS IN BIOLOGICAL PRODUCTION OF LEEK SEEDS /ALLIUM PORRUM L./
TENCHO CHOLAKOV, HRISKA BOTEVA
MARITSA VEGETABLE CROPS RESEARCH INSTITUTE - PLOVDIV

 
 
ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
 
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ТЪРГОВИЯ С БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ
ЕКАТЕРИНА АРАБСКА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
METHOD OF EVALUATION OF THE READINESS FOR CONVERSION TO ORGANIC PRODUCTION OR ORGANIC TRADE
EKATERINA ARABSKA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
БАНКОВИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА БОРБА С КОНКУРЕНЦИЯТА В УСЛОВИЯ НА КРИЗА
МАРИАНА Г. АСЕНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
НЕВЕНА БЯНОВА
ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, КАТЕДРА “ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И МИО”

 
ИЗМЕРВАНЕ НА ОПЕРАЦИОННИЯ РИСК СЪГЛАСНО КАПИТАЛОВАТА РАМКА НА БАЗЕЛ II
ГЕОРГИ П. ГЕОРГИЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
MESSURING OPERATIONAL IN BANKS UNDER CAPITAL FRAMEWORK OF THE BASEL II
GEORGI P. GEORGIEV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
МЕНИДЖМЪНТЪТ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
ЕЛЕНКО ЗАХАРИЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
АНАЛИЗ НА БАНКОВИТЕ ПРИХОДИ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
БИСЕР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
РОЛЯТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ АУДИТОРИИ. МЯСТОТО НА АУДИТОРИЯТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ
НАБЛЮДЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМАТА И ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ЛЮБОМИРА ВЕНКОВА СПАСОВА
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 
ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА
ИВАНКА СТАНЕВА
ИЗК „МАРИЦА” – ПЛОВДИВ
TIME TO CHANGE
IVANKA STANEVA
MARITZA VEGETABLE CROPS RESEARCH INSTITUTE

 
НЯКОИ ОТКЛОНЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ
ЕВГЕНИЙ СТОЯНОВ
SOME DEVIATIONS AND VIOLATIONS IN THE PROJECT REALIZATION
EVGENIY STOYANOV

 
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 
COMU Authentic Smart Card Project
İbrahim Türkyılmaz1, Cahit KURT2, Yücel Şahin2, Erhan Burhan2, Atakan Taşsümer2 , Salih İnan2
1Engineering Faculty, Terzioğlu Campus, Çanakkale Onsekiz Mart University, 17100 Çanakkale, Turkey
2Directorate of Information Technologies, Çanakkale Onsekiz Mart University, 17100 Çanakkale, Turkey

 
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОГИИ
АЛЕКСАНДРОВ Б.*, АНГЕЛОВА М., НИКОЛОВА T.**
* ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
** ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
MANAGING INFORMATION RESOURCES AND TECHNOLOGIES
ALEKSANDROV B.*, ANGELOVA M., NIKOLOVA T.**
* TECHNICAL UNIVERSITY - GABROVO
** UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
МОДЕЛИ НА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ В INTERNET
АНГЕЛОВА М., ЧУЧУЛИГОВА Т., БУРОВА – МИХАЙЛОВА А.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АГРОНОМИЧЕСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА1, ЕЛЕНА НИКОЛОВА2
1 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ″ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ″, КОЛЕЖ-ДОБРИЧ
2 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
SPREADSHEETS IN TEACHING AGRONOMIC DISCIPLINES
SVETLANA VASILEVA1, ELENA NIKOLOVA2
1 SHUMEN UNIVERSITY "BISHOP KONSTANTIN PRESLAVSKI”
2 UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ТУРИЗЪМ
 
STOP TO THINK: REGIONAL THEATRE AS RELIEF BUILDER INSTITUTION
CEVIK, ADNAN; ÖZTÜRK, ÖZLEM
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITY, FACULTY OF FINE ARTS, ÇANAKKALE, TURKEY

 
ASSESSMENT OF THE CANAKKALE CITY TOURISM VALUES IN TERMS OF URBAN TOURISM         309
N. ECE DEVECİOĞLU, ALPER SAĞLIK, ABDULLAH KELKİT
UNIVERSITY OF ÇANAKKALE ONSEKIZ MART, ARCHITECTURE AND DESIGN FACULTY, DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE, ÇANAKKALE-TÜRKIYE

 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ЕКСКУРЗИЯ В ИЗТОЧНИ РОДОПИ
СНЕЖАНА ИВАНОВА 1, ИВАНКА ШОПОВА2, ГЕОРГИ СОМОВ1
1 УНИВЕРИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
2 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
METHODOLOGY OF CONDUCTING A CULTURAL EDUCATIONAL TOUR IN THE EASTERN RHODOPES
SNEZHANA IVANOVA1, IVANKA SHOPOVA2, GEORGI SOMOV1
1UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES
2UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ В СТРАНИ С ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЛИКТИ
ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ, КРАСИМИР ЛЕВКОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
STATE AND PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN COUNTRIES ТHAT HAVE INTERNAL AND INTERNATIONAL CONFLICTS
VELIKO VELIKOV, KRASSIMIR LEVKOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT

 
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ ЧРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
ЗЛАТКА ГОШЕВА ГРИГОРОВА, НИКОЛИНА ЯНКОВА МАРЕВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОЛФ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
СНЕЖАНА ИВАНОВА1, ИВАНКА ШОПОВА2, МИРЕНА ИЛЧЕВА1
1УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
2ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
 OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF GOLF TOURISM IN BULGARIA
SNEZHANA IVANOVA1, IVANKA SHOPOVA2, MIRENA ILCHEVA1
1UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES
2UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
CВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА И ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
ЯКИМ КИТАНОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

 
ТУРИСТИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕТО НА ЕКОТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
ПЛАМЕН ЛАКОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
TOURISM POLICY AND DEVELOPMANT OF ECOTOURISM IN BULGARIA
PLAMEN LAKOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT

 
АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА
КРАСИМИР ЛЕВКОВ, ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM DURING THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
KRASSIMIR LEVKOV, VELIKO VELIKOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
ВЕСКА НЕДЯЛКОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
ЦЪРКВАТА „СВЕТИ ДИМИТЪР” В С. ПАТАЛЕНИЦА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ Й ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ТУРИЗМА
ЛЮБОМИРА СИМИДАРОВА, ЛЮБЕН ХРИСТОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
CHURCH "ST. DIMITAR" IN VILLAGE PATALENITZA AND POSSIBILITY FOR USE BY TOURISM
LYUBOMIRA SIMIDAROVA & LYUBEN HRISTOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
MARKETING SERVICES AND TOURISM AS ONE OF THE MOST REMARKABLE ECONOMIC AND SOCIAL PHENOMENA
LJUPCO STOJCESKI, ALEKSANDAR ILIEVSKI, EMILIJA BASHESKA

 
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В СОФИЙСКИ РЕГИОН – ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
СТЕФКА ТИМАРЕВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В ПРОЛОМА НА Р. ИСКЪР В СТАРА ПЛАНИНА
ЛЮБЕН ХРИСТОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ALTERNATIVE TOURISM PRODUCT IN THE ISKAR DEFILE IN STARA PLANINA
LYUBEN HRISTOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ОБЩИНА БОРИНО - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НИШОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
ИВАНКА ШОПОВА, ЗЛАТКА ГРИГОРОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
BORINO MUNICIPALITY – OPPORTUNITIES FOR NICHE TOURISM PRODUCTS
IVANKA SHOPOVA, ZLATKA GRIGOROVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT