Департамент по икономика и управление


Департаментът по икономика и управление обединява катедрите:
- Икономика и финанси
- Регионално развитие, агробизнес и туризъм


Директор: доц. д-р Георги Петров Георгиев


e-mail: ggeorgiev@uard.bg


Зам.-директор: доц. д-р Павлина Димитрова

e-mail: pdimitrova@uard.bgЗаседания на Съвета на департамента