Факултет по икономика и управление


Факултетът по икономика и управление е основно звено на ВУАРР. Създаден е през есента на 2011 г. след преобразуването на ВУ ”Земеделски колеж” във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
Във факултета се организира обучение в акредитирани направления и специалности в образователно - квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”.
 

Визия:
Факултетът по икономика и управление при ВУАРР да се превърне в един от водещите факултети в страната за обучение и изследвания в областта на икономическите науки, а неговите възпитаници да са сред най-предпочитаните кадри от страна на работодателите.
 
Мисия:
Основната мисия на Факултета по икономика и управление при ВУАРР е да осигурява подготовката на студенти в съответствие със съвременните постижения на науката и изискванията на стопанската практика, както и с утвърдилите се европейски стандарти. Студентите получават знания и умения да извършват управленски, икономически и финансови изследователски и консултантски дейности в организации и предприятия с различна форма на собственост, функциониращи под различни правно-организационни форми в различни отрасли, подотрасли и дейности на националното стопанство.
Всички преподаватели от факултета осъществяват и научноизследователска работа, резултатите от която се използват в процеса на обучение на студентите и от стопанската практика.
Факултетът постепенно създава интензивни контакти с представители на бизнеса и със сродни факултети от други страни.

Факултетът по икономика и управление обединява катедрите:
- Финанси
- Счетоводство
- Управление
- Регионално развитие и туризъм
- Управление на информационните системи

Декан: доц. д-р Георги Петров Георгиев


e-mail: ggeorgiev@uard.bg


Зам.-Декам: доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска

e-mail: earabska@uard.bg


Заседания на Факултетния съвет


19.12.2016
1. Актуализиране на Плана за НИД на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев - Декан
 
28.11.2016
1. Обсъждане и приемане на Отчет за дейността на Факултета по икономика и управление при ВУАРР за учебната 2015/2016 г.
2. Избор на Зам. Декан
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев - Декан
 
27.10.2016
1. Избор за заемане на академична длъжност "професор" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност "Регионално развитие и туризъм" на доц. д-р Златка Гошева Григорова
Докладва: проф. д-р Иван Марков - председател на научното жури
2. Избор на научно жури за оценяване във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр. 79/07.10.2016 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки в професионално направление: 3.7 “Администрация и управление, научна специалност "Социално управление"
Докладва: проф. д-р Вяра Славянска – Зам. Ръководител на катедра „Управление“
3. Актуализиране на състава на Факултетния съвет
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев – Декан
4. Обсъждане и приемане на учебни програми по докторска програма „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
 
27.09.2016
1. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност: "Политическа икономия" на гл. ас. д-р Таня Пламенова Тодорова
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова-Великова - председател на научното жури.
 
17.05.2016
1. Атестиране на академичния състав. Катедра "Регионално развитие и туризъм"
Докладва: доц. д-р З. Григорова
 
28.04.2016
1. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 33/26.04.2016 г. за "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност "Регионално развитие и туризъм" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 33/26.04.2016г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Политическа икономия" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
 
28.01.2016
1. Избор за заемане на академична длъжност "професор" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Социално управление" на доц. д-р Вяра Красимирова Славянска
Докладва проф. д-р инж. Димитър Димитров - председател на научното жури по процедурата.
2. Приемане на учебни планове на базата на актуализация на списъчния състав на преподавателите и въвеждане на нови дисциплини за ЗИП в ОКС "Бакалавър /КС № 29/06.11.2015г. Катедра Управление; КС № 3/21.11.2015 г. Катедра Икономика и финанси; КС № 8/ 10.11.2015г. катедра Управление на информационните ресурси/
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев
 
17.12.2015
1. Актуализиране плана за научноизследователската работа във ВУАРР
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев
2. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност: "Организация и управление на производството (малки и средни предприятия)" на гл. ас. д-р Наталия Михова Стоянова
Докладва: проф. д.ик.н. Петко Аврамов - председател на научното жури
3. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност: "Социално направление" на гл. ас. д-р Ивайло Янков Алексиев
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова- председател на научното жури
 
10.11.2015
1. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност: "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност ( Счетоводство)" на гл. ас. д-р Павлина Петкова Димитрова
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова Великова - председател на научното жури.
2. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност: "Организация и управление извън сферата на материалното производство " (Здравен мениджмънт) на д-р Борис Георгиев Тилов
Докладва: доц. д-р Вяра Славянска - председател на научното жури
3. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 71/15.09.2015г. за "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Социално управление" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
 
09.10.2015
1. Приемане на учебни планове и програми за докторанти по: Област на висше образование 3 Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Финанси и банково дело
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
 
11.09.2015
1. Избор за заемане на академична длъжност "професор" по научната специалност: "Здравен мениджмънт" на доц. д.м.н. Петър Христов Петров
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова - председател на научното жури
2. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 40/02.06.2015 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Социално управление" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
3. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 40/02.06.2015 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Организация и управление на производството(малки и средни предприятия)" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР. Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
16.07.2015
1. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 44/16.06.2015 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство"(Здравен мениджмънт) и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
25.06.2015
1. Приемане на нови бакалавърска и магистърски програми
Докладва: проф. Огняна Стоичкова
2. Приемане на учебни планове и програми по новите бакалавърска и магистърски програми
Докладва: проф. Огняна Стоичкова
3. Приемане на актуализирани учебни планове в бакалавърска степен
Докладва: проф. Огняна Стоичкова
4. Приемане на актуализирани учебни планове и програми в магистърска степен
Докладва: Проф. Огняна Стоичкова
 
05.06.2015
1. Избор за заемане на академична длъжност "професор" по научната специалност: "Организация и управление на извън производствената сфера" на доц. д.и.н. Владимир Владимиров
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова - председател на научното жури
2. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" по научната специалност: "Международно публично право и право на ЕС" на д-р Чавдар Стоянов - докладва проф. д-р Васил Цанков Драганов - председател на научното жури по процедурата за заемане на академичната длъжност "доцент" в професионално направление: 3.6 Право, научна специалност: "Международно публично право и право на ЕС"
3. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 28/17.04.2015г. за "професор" по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство"(Здравен мениджмънт) и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
4. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 40/02.06.2015г. за "доцент" по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"(Счетоводство) и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
28.04.2015
1. Избор на доцент по научна специалност Маркетинг
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова, председател на научното жури по процедурата за заемане на академичната длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност: " Маркетинг".
 
12.03.2015
1. Решение за обявяване на конкурс за научна длъжност
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 7/27.01.2015 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 Право, научна специалност Международно и публично право и право на ЕС, доклад от Декана на факултета по икономика и управление , и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
 
27.01.2015
1. Актуализиране на Плана за научноизследователската работа във ВУАРР
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 97/25.01.2014г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност: Маркетинг и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
3. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 108/30.12.2014г. за "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на риска) и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
 
18.12.2014
1. Актуализиране плана за научноизследователската работа във ВУАРР .
2. Решение за обявяване на конкурс за научна длъжност - докладва : проф. д-р Огняна Стоичкова
 
04.12.2014
1. Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда по проект BG051PO001-3.1.07.0043.
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
20.11.2014
1. Приемане на доклад за самооценка за програмна акредитация на докторска програма по 3.8 Икономика (финанси и банково дело)
Докладва: проф. д-р М. Асенова - р-л на к-ра "Икономика и финанси"
2. Приемане на доклада за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянна комисия по област на висшето образование от предходната процедура
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров
3. Информация за проведената конференция "Дни на кариерата" във ВУАРР - Пловдив.
Докладва: проф. д-р М. Иванова
 
18.11.2014
1. Приемане на документация за внасяне на НАОА във връзка с искане за откриване на процедура за програмна акредитация на докторска програма по 3.8 Икономика (финанси и банково дело)
2. Решение за обявяване на конкурси за научна длъжност
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
02.09.2014
1. Утвърждаване на учебен план и учебна програма за ОКС Магистър по специалност Мениджмънт на човешките ресурси
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Информация за полученото решение от акредитационния съвет на НАОА във връзка с приключилата програмна акредитация на ВУАРР по направления 3.7 Администрация и управление и 3.8 Икономика
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
10.06.2014
1. Избор на "доцент" по обявен конкурс в ДВ бр. 13/14.02.2014 г. за академичната длъжност "доцент"
Кандидат: гл. ас. д-р Вяра Красимирова Славянска
 
22.05.2014
1. Атестиране на академичния състав. Обсъждане отчетите на атестираните, преценките на ръководителите на катедри и протоколите от заседанията на катедрените съвети
 
20.03.2014
1. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 13/14.02.2014 г. за академична длъжност "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3 Политически науки, научна специалност "Философия на културата, политиката, правото и икономиката", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 13/14.02.2014 г. за академична длъжност "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Социално управление", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
3. Актуализиране на учебен план за специалност Управление на информационните системи в ОКС Бакалавър.
 
10.02.2014
1. Избор на "професор" по обявен конкурс в ДВ бр. 90/15.10.2013 г. за академичната длъжност "професор" Кандидат: доцент д-р Мариана Матеева Петрова
2. Избор на "професор" по обявен конкурс в ДВ бр. 83/24.09.2013 г. за академичната длъжност "професор" Кандидат: доцент д-р Евгени Николов Стоянов
3. Избор на "доцент" по обявен конкурс в ДВ бр. 90/15.10.2013 г. За академичната длъжност "доцент". Кандидат: гл. ас. д-р Вихра Димитрова Димитрова
4. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности
 
06.01.2014
1. Приемане на отчетите за изпълнението на научноизследователските задачи
2. Приемане на научноизследователските теми от катедрите за 2014 г.
3. Избор на "професор" по обявен конкурс в ДВ бр. 71/13.08.2013 г. За академичната длъжност "професор" Кандидат: доц. д-р Милка Ангелова Иванова
4. Избор на "професор" по обявен конкурс в ДВ бр. 71/13.08.2013 г. За академичната длъжност "професор" Кандидат: доц. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
 
05.11.2013
1. Определяне на научно жури във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр.90/15.10.2013 г. за академичната длъжност "професор" по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
2. Определяне на научно жури във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр.90/15.10.2013 г. за академичната длъжност "доцент" по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 4.7 Администрация и управление, научна специалност : Организация и управление извън сферата на материалното производство, доклад от Декана на факултета по икономика и управление и в в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
 
15.10.2013
1. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 71/13.08.2013 г. за академична длъжност "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Икономика и управление по отрасли - Агробизнес", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 71/13.08.2013 г. за академична длъжност "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
3. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 83/24.09.2013 г. за академична длъжност "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол и одит)", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
 
16.09.2013
1. Разглеждане на предложенията за научните журита за обявените конкурси за заемане на академичната длъжност "доцент" гл. ас. д-р Пламен Маринов Лаков; гл. ас. д-р Красимир Стоянов Левков; гл. ас. д-р Златка Гошева Григорова.
2. Планиране на ежегодни научни сесии по катедри и студентски научни сесии.
 
31.07.2013
1. Разглеждане на предложенията за научните журита за обявените конкурси за заемане на академичната длъжност "професор" доц. д-р Любен Димитров Христов ; доц. д-р Павол Шварц; доц. д-р Велико Добрев Великов.
2. Обсъждане годишния доклад на факултета
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
08.07.2013
1. Разглеждане на предложенията от научните журита по обявените конкурси за заемане на академичната длъжност "професор" за : доц. д-р Васил Цанков Драганов; доц. д-р Еленко Тихомиров Захариев; доц. д-р Константин Стойчев Цветков; доц. д-р Димитър Кирилов Димитров; доц. д-р Васко Николов Василев.
2. Приемане на квалификационни характеристики на специалностите в : ОКС "Бакалавър" : (1. "Стопанско управление"- Докладва: проф. Огняна Стоичкова; 2. " Управление на агробизнеса" ; 3. "Аграрна икономика" , 4. " Икономика и управление на туризма" 5. "Финанси" 6. "Управление на информационните системи") ОКС "Магистър": (1. "Стопанско управление; 2. "Управление на проекти"; 3. "Управление на общините"; 4. "Управление на селските райони"; 5. "Икономика и управление на туризма"; 6. "Икономика и управление на агробизнеса"; 7. "Маркетинг и реклама"; 8. "Административно-информационен мениджмънт"; 9. "Управление на комуникационните системи"; 10 "Артмениджмънт";11. "Счетоводен одит"; 12. "Финанси и банково дело")
3. Приемане на учебни планове за специалностите в: ОКС "Бакалавър": Стопанско управление; Управление на агробизнеса; Аграрна икономика; Икономика и управление на туризма; Финанси; Управление на информационните системи. ОКС " Магистър": Стопанско управление; Управление на проекти; Управление на общините; Управление на селските райони; Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на агробизнеса; Маркетинг и реклама; Артмениджмънт; Счетоводство и одит; Административно-информационен мениджмънт; Управление на комуникационните системи; Банково дело.
4. Обсъждане и приемане на учебни програми: ОКС "Бакалавър": Стопанско управление; Управление на агробизнеса; Аграрна икономика; Икономика и управление на туризма; Финанси; Управление на информационните системи. ОКС " Магистър": Стопанско управление; Управление на проекти; Управление на общините; Управление на селските райони; Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на агробизнеса; Маркетинг и реклама; Артмениджмънт; Счетоводство и одит; Административно-информационен мениджмънт; Управление на комуникационните системи; Банково дело.
 
14.05.2013
1. Определяне на научно жури за обявените конкурси з а заемане на академичните длъжности "професор"; Избор на научно жури в обявените конкурси за заемане на академична длъжност "доцент".
2. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
3. Приемане на критерии за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности "професор" и "доцент" във ВУАРР
Докладва: проф. Огняна Стоичкова
4. Процедура за избор на избираеми и факултативни дисциплини за 2013/2014 учебна година ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" редовна, задочна и дистанционна форма
5. Приемане на критерии за научните публикации от издателството на ВУАРР - монография, студия, статия
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
6. Приемане на финални отчети по научни задачи
7. Обсъждане провеждането на годишните научни сесии
Докладват: ръководителите на катедри
8. Обсъждане на проведените студентски научни сесии
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
20.03.2013
1. Избор на "доцент" по обявен конкурс в ДВ бр. 69 от 11.09.2012г. Кандидат в конкурса: гл. ас. д-р Георги Петров Георгиев.
2. Избор на "доцент" по обявен конкурс в ДВ бр.69 от 11.09.2012г. Кандидат в конкурса: гл. ас. д-р Бисер Йорданов Кръстев.
3. Приемане на актуализирани правила за заемане на академични длъжности във ВУАРР.
4. Уточняване на видовете публикации в Годишника на ВУАРР - студия; в сп. "Ново знание" - статия; Монографичните трудове се предават в издателството след обсъждане на катедрата и две рецензии.
 
20.11.2012
1. Избор на протоколчик на заседанието.
2. Определяне на жури за обявените конкурси за доцент по научната специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" /05.02.05/
3. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
4. Обсъждане на нови специалности: Бакалавърски програми: "Финанси", " Управление на информационните системи"; Магистърски програми: "Административно-информационен мениджмънт", " Управление на комуникационните системи".
 
10.09.2012
1. Обсъждане на учебните програми за специалностите в ОКС "Бакалавър": Докладват: ръководителите на катедрите "Управление" и "Икономика и финанси" и "Туризъм"
А - "Стопанско управление";
Б - "Управление на агробизнеса";
В - "Управление на информационните системи"; "Аграрна икономика"
Г- "Икономика на туризма"
Д - "Финанси"
2. Обсъждане на учебните програми ОКС "Магистър" Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова. Спец. "Стопанско управление" ; спец. " Управление на проекти"; спец. "Управление на общините"; спец. "Управление на селските райони"; спец. "Административно-информационен мениджмънт";спец. "Управление на комуникационните системи"; спец. "Артмениджмънт". Учебни програми за ОКС "Магистър", направление 3.8 Икономика- спец. "Финанси и банково дело"; спец. "Счетоводство и одит"; спец. "Маркетинг и реклама"; сеп. "Икономика и управление на туризма"; спец. "Икономика и управление на агробизнеса".
3. Обсъждане на дейността на звената на факултета
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
4. Учебно натоварване на академични състав на факултета
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
5. Планиране на научноизследователски проекти, финансирани от фонд НИ на ВУАРР.
6. Планиране на студентска научна сесия"Проблеми на организацията и управлението на предприятията"
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова.
 
08.06.2012
1. Годишен доклад за дейността на факултета
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Вземане на решение за обявяване на два конкурса за доцент по научната специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" (05.02.05)
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
10.04.2012
1. Атестиране на академичния състав. Катедра "Общообразователни дисциплини". Докладва:доц. д-р Ради Кабаиванов; Катедра"Туризъм" Докладва: доц. д-р Любен Христов; Катедра "Управление" Докладва: доц.д-р Милка Ангелова; Катедра "Икономика и финанси"
Докладва: доц.д-р Мариана Асенова
2. Организиране на обучение в нови специалности в ОКС "Магистър"
Докладва : проф. д-р Огняна Стоичкова, доц. М. Асенова и доц. В. Василев
3. Подготовка на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси"
 
06.02.2012
1. Обсъждане на предложения за организиране на юбилейна конференция и студентска научна сесия през 2012 г.
Докладва: проф. д-р Стоичкова
2. Обсъждане на учебни програми за специалностите в ОКС "Бакалавър": Докладват: ръководителите на катедрите "Управление" и "Икономика и финанси" и "Туризъм"
А- "Стопанско управление"
Б- " Управление на агробизнеса"
В- "Аграрна Икономика"
Г- "Икономика на туризма"
3. Организиране на обучение на нови специалности в ОКС "Магистър"
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
4. Проект "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР" по процедура "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"
Докладва: доц. д-р В. Василев, зам. Ректор по НИД
 
29.08.2011
1. Избор на Зам.Декан и научен секретар на ФС
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова.
2. Избор на Ръководители на катедри
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
3. Приемане на квалификационни характеристики на специалностите в: - ОКС "Бакалавър": "Стопанско управление"; "Управление на агробизнеса"; "Аграрна икономика";"Икономика и управление на туризма". ОКС "Магистър": "Стопанско управление"; "Управление на проекти"; "Управление на общините"; "Управление на селските райони"; "Икономика и управление на туризма"; "Икономика и управление на агробизнеса"; "Маркетинг и реклама".
4. Приемане на учебните планове за специалностите в : - ОКС "Бакалавър": "Стопанско управление"; "Управление на агробизнеса"; "Аграрна икономика";"Икономика и управление на туризма". ОКС "Магистър": "Стопанско управление"; "Управление на проекти"; "Управление на общините"; "Управление на селските райони"; "Икономика и управление на туризма"; "Икономика и управление на агробизнеса"; "Маркетинг и реклама".
5. Обсъждане на учебни програми ОКС "Бакалавър"
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова