Факултет по икономика и управление


Факултетът по икономика и управление е основно звено на ВУАРР. Създаден е през есента на 2011 г. след преобразуването на ВУ ”Земеделски колеж” във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
Във факултета се организира обучение в акредитирани направления и специалности в образователно - квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”.
 

Визия:
Факултетът по икономика и управление при ВУАРР да се превърне в един от водещите факултети в страната за обучение и изследвания в областта на икономическите науки, а неговите възпитаници да са сред най-предпочитаните кадри от страна на работодателите.
 
Мисия:
Основната мисия на Факултета по икономика и управление при ВУАРР е да осигурява подготовката на студенти в съответствие със съвременните постижения на науката и изискванията на стопанската практика, както и с утвърдилите се европейски стандарти. Студентите получават знания и умения да извършват управленски, икономически и финансови изследователски и консултантски дейности в организации и предприятия с различна форма на собственост, функциониращи под различни правно-организационни форми в различни отрасли, подотрасли и дейности на националното стопанство.
Всички преподаватели от факултета осъществяват и научноизследователска работа, резултатите от която се използват в процеса на обучение на студентите и от стопанската практика.
Факултетът постепенно създава интензивни контакти с представители на бизнеса и със сродни факултети от други страни.

Факултетът по икономика и управление обединява катедрите:
- Финанси
- Счетоводство
- Управление
- Регионално развитие и туризъм
- Управление на информационните системи

Декан: доц. д-р Георги Петров Георгиев


e-mail: ggeorgiev@uard.bg


Зам.-Декам: доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска

e-mail: earabska@uard.bg


Заседания на Факултетния съвет


17.04.2018
1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
Докладва: проф. д.н. Вяра Славянска
2. Други

28.03.2018
1. Обсъждане на провеждане на докторантски изпити за докторска програма „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
2. Обсъждане на отчети за 2017 г. и планове за научноизследователската дейност  за 2018 г.
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
3. Обсъждане на изготвените справки за научноизследователската дейност на преподаватели и студенти във връзка с подготовката на доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
4. Обсъждане на Стратегия за развитие на професионално направление 3.7. Администрация и управление във ВУАРР 2018-2022 г.
Докладва: доц. д-р Екатерина Арабска
5. Други

16.03.2018
1. Обсъждане на мониторинговите доклади за бакалавърски, магистърски и докторски програми в професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
2. Актуализиране и приемане на учебни програми за специалностите в дистанционна форма на обучение
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
3. Други

27.02.2018
1. Обсъждане на предложение за научен ръководител на кандидата Гьокхан Йозал за редовна докторантура по научна специалност „Финанси и банково дело“ в ПН 3.8 Икономика към катедра „Финанси“ при Факултет по икономика и управление
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
2. Обсъждане на постъпило заявление за прекъсване на обучението в докторска програма „Финанси и банково дело“ на докторант Силвия Александрова Цанкова-Захариева
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
3. Обсъждане и приемане на Доклад от проф. д-р Мариана Асенова-Великова – ръководител на катедра „Финанси“ относно предложение за зачисляване в самостоятелна форма на кандидат-докторант към катедра Финанси при факултет Икономика и управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8  кономика, научна специалност: „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
4. Избор за заемане на академичната длъжност “доцент” във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: „Международни икономически отношения“ - Доклад от проф. д-р Мариана Асенова-Великова - председател на научно жури по процедурата
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
5. Обсъждане на състава на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Туристически ресурси и регионално развитие“.
Докладва: проф. д-р Златка Григорова
6. Други

08.02.2018
1. Обсъждане на предложение за определяне на състава на комисии за провеждане на докторантски изпити по „Обща икономическа теория“ и „Пари, парична теория и парично-кредитна политика“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
2. Актуализиране на състава на Факултетния съвет на Факултет по икономика и управление на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
3. Други

18.01.2018
1. Актуализиране на състава на Факултетния съвет на Факултет по икономика и управление на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
2. Обсъждане и приемане на Доклад от проф. д-р Мариана Асенова-Великова – ръководител на катедра „Финанси“ относно предложение за зачисляване в самостоятелна форма на кандидат-докторант към катедра Финанси при факултет Икономика и управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
3. Обсъждане и приемане на доклад от проф. д-р Златка Григорова - председател на научно жури по процедурата за заемане на академичната длъжност “доцент” във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: „Икономика и управление (Туризъм)“
Докладва: проф. д-р Златка Григорова
4. Други

20.12.2017
1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Факултет по икономика и управление за учебната 2016/2017 г.
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
2. Обсъждане на чуждестранен кандидат-докторант за обучение в докторска  програма „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
3. Избор за заемане на академична длъжност „доцент“ във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)“ към катедра „Управление“
Докладва: проф. д-р Петър Петров, д.м.н.
4. Други

06.12.2017
1. Обсъждане и приемане на Доклад от проф. д-р Мариана Асенова-Великова – ръководител на катедра „Финанси“, относно предложение за зачисляване в самостоятелна форма на кандидат-докторант към катедра „Финанси“ при Факултет по икономика и управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна  специалност: „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
2. Обсъждане и приемане на Доклад от проф. д-р Мариана Асенова-Великова – ръководител на катедра „Финанси“, относно предложение за зачисляване в задочна форма на кандидат-докторант към катедра „Финанси“ при Факултет по икономика и управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
3. Обсъждане на провеждане на докторантски изпит и състав на комисия
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
4. Други

30.10.2017
1. Отчитане на научни проекти по Плана за НИД на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Екатерина Арабска
2. Актуализиране на Плана за НИД на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Екатерина Арабска
3. Други

27.10.2017
1. Обсъждане и приемане на Изисквания за разработване на учебни материали за платформата за електронно обучение на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
2. Обсъждане на научно жури във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр. 73/ 08.09.2017 г. за „доцент” по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално направление: 3.8. Икономика,
научна специалност: „Икономика и управление (Туризъм)“
Докладва: проф. д-р Златка Григорова
3. Обсъждане на научно жури във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр. 73/ 08.09.2017 г. за „доцент” по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално направление: 3.8. Икономика,
научна специалност: „Международни икономически отношения“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
4. Във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр. 69/ 25.07.2017 г. за „доцент” по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално направление: 3.7. Администрация и управление, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (Здравен мениджмънт)
Докладва: проф. д-р Вяра Славянска
5. Други

05.10.2017
1. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ във ВУАРР, катедра „Регионално развитие и туризъм“
Докладва: проф. д-р Златка Григорова
2. Други

26.09.2017
1. Обсъждане и приемане на предложение от катедра „Финанси“ за обявяване на конкурс за прием на докторанти, платено обучение, в редовна и задочна форма
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
2. Обсъждане и приемане на Доклад от проф. д-р Мариана Асенова-Великова – ръководител на катедра „Финанси“, относно предложение за зачисляване в самостоятелна форма на кандидат-докторант към катедра „Финанси“ при Факултет по икономика и управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
3. Приемане на индивидуалните отчети за научнопреподавателска дейност на преподавателския състав за периода януари – юни 2017 г.
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
4. Приемане на предложения за включване на нови научни проекти в Плана за НИД на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
5. Обсъждане на провеждане на кандидат-докторантски и докторантски изпити и състав на комисии
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
6. Промяна в състава на Факултетния съвет
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
7. Други

31.08.2017
1. Обсъждане на началото на новата учебна 2017/2018 г., графика за учебния процес и организацията на учебните дейности
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
2. Други

24.07.2017
1. Обсъждане и приемане на Учебен план за придобиване на професионална  квалификация „учител“ и учебни програми по включените в него дисциплини
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Обсъждане на предложения от катедрите за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
3. Обсъждане и приемане на Доклад от проф. д-р Мариана Асенова-Великова – ръководител на катедра „Финанси“, относно предложение за зачисляване в самостоятелна форма на двама кандидат-докторанти към катедра „Финанси“ при Факултет по икономика и управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
4. Други

23.06.2017
1. Обсъждане и приемане на Доклад от проф. д-р Мариана Асенова-Великова – ръководител на катедра „Финанси“, относно предложение за зачисляване в самостоятелна форма на двама кандидат-докторанти към катедра Финанси при факултет Икономика и управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: „Финанси и банково дело“
2. Обсъждане и приемане на Доклад от от проф. д.н Вяра Славянска - председател на научно жури по процедурата за заемане на академичната длъжност “доцент” във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: „Икономика и управление (Агролесовъдство)“
3. Обсъждане на предложение от Катедра „Управление“ за актуализиране на учебни планове за учебната 2017 / 2018 г.

25.05.2017
1. Обсъждане и приемане на Доклад от проф. д-р Златка Григорова – председател на научно жури по процедура за заемане на академична длъжност ,,доцент‘‘ във ВУАРР – Пловдив.
Докладва: проф. д-р Златка Григорова
2. Обсъждане и приемане на предложение от катедра
„Финанси“ за обявяване на конкурс за прием на докторанти, платено обучение, в редовна и задочна форма
Докладва: проф. д-р М. Асенова
3. Атестиране на академичния състав
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев

20.04.2017
1. Обсъждане и приемане на квалификационната характеристика и Учебен план за магистърска програма по специалност: "Мениджмънт на храните и храненето" в ПН: 3.7."администрация и управление".
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев

28.03.2017
1. Определяне на научно жури във  връзка с обявен конкурс в ДВ. Бр. 19 / 28.02.2017 г. За ,,Доцент; по : Област на висше образование: 3.Социални, стопански и правни науки, в ПН: 3.8. ,,Икономика и управление /  Агролесовъдство/'' и в съответствие с чл. 4/3/ от ЗРАСРБ и чл.60, ал.1 от ППЗРАС във ВУАРР.
Докладва: проф. Д-р Вяра Славянска / председател на научното жури/
2. Представяне на индидивуалните отчети за научноизследователска дейност за 2016 г. и индивидуалните планове за 2017 г.
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
3. Представяне на отчет-справка за НИД за 2016 г. и план за НИД за 2017 г., изготвени на база индивидуалните отчети
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев

27.02.2017
1. Доклад от проф. д-р Вяра Славянска по процедура за заемане на академична длъжност ,,Доцент‘‘ във ВУАРР – Пловдив по област на висше образование : 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност : ,, Социално управление‘‘.
Докладва: проф. д-р Вяра Славянска
2. Избор на научно жури за оценяване на кандидата гл. ас. д-р Соня Йорданова Стефанова за научна длъжност ,,Доцент‘‘.
Докладва: проф. д-р Златка Григорова – председател
3. Избор на научно жури за оценяване на кандидата д-р Таньо Пенев Стефанов д.м. за научна длъжност ,,Доцент‘‘.
Докладва: проф. д-р Вяра Славянска - председател

27.01.2017
1. Обсъждане на нови специализации за ОКС ,,Магистър’’ в ПН: 3.7,,Администрация и  Управление’’ и 3.8. ,,Икономика’’
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
2. Приемане на указания за работата на катедрите
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев

19.12.2016
1. Актуализиране на Плана за НИД на ВУАРР
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев - Декан
 
28.11.2016
1. Обсъждане и приемане на Отчет за дейността на Факултета по икономика и управление при ВУАРР за учебната 2015/2016 г.
2. Избор на Зам. Декан
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев - Декан
 
27.10.2016
1. Избор за заемане на академична длъжност "професор" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност "Регионално развитие и туризъм" на доц. д-р Златка Гошева Григорова
Докладва: проф. д-р Иван Марков - председател на научното жури
2. Избор на научно жури за оценяване във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр. 79/07.10.2016 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки в професионално направление: 3.7 “Администрация и управление, научна специалност "Социално управление"
Докладва: проф. д-р Вяра Славянска – Зам. Ръководител на катедра „Управление“
3. Актуализиране на състава на Факултетния съвет
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев – Декан
4. Обсъждане и приемане на учебни програми по докторска програма „Финанси и банково дело“
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова
 
27.09.2016
1. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност: "Политическа икономия" на гл. ас. д-р Таня Пламенова Тодорова
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова-Великова - председател на научното жури.
 
17.05.2016
1. Атестиране на академичния състав. Катедра "Регионално развитие и туризъм"
Докладва: доц. д-р З. Григорова
 
28.04.2016
1. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 33/26.04.2016 г. за "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност "Регионално развитие и туризъм" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 33/26.04.2016г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Политическа икономия" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
 
28.01.2016
1. Избор за заемане на академична длъжност "професор" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Социално управление" на доц. д-р Вяра Красимирова Славянска
Докладва проф. д-р инж. Димитър Димитров - председател на научното жури по процедурата.
2. Приемане на учебни планове на базата на актуализация на списъчния състав на преподавателите и въвеждане на нови дисциплини за ЗИП в ОКС "Бакалавър /КС № 29/06.11.2015г. Катедра Управление; КС № 3/21.11.2015 г. Катедра Икономика и финанси; КС № 8/ 10.11.2015г. катедра Управление на информационните ресурси/
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев
 
17.12.2015
1. Актуализиране плана за научноизследователската работа във ВУАРР
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев
2. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност: "Организация и управление на производството (малки и средни предприятия)" на гл. ас. д-р Наталия Михова Стоянова
Докладва: проф. д.ик.н. Петко Аврамов - председател на научното жури
3. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност: "Социално направление" на гл. ас. д-р Ивайло Янков Алексиев
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова- председател на научното жури
 
10.11.2015
1. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност: "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност ( Счетоводство)" на гл. ас. д-р Павлина Петкова Димитрова
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова Великова - председател на научното жури.
2. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" във ВУАРР -Пловдив по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност: "Организация и управление извън сферата на материалното производство " (Здравен мениджмънт) на д-р Борис Георгиев Тилов
Докладва: доц. д-р Вяра Славянска - председател на научното жури
3. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 71/15.09.2015г. за "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Социално управление" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
 
09.10.2015
1. Приемане на учебни планове и програми за докторанти по: Област на висше образование 3 Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Финанси и банково дело
Докладва: доц. д-р Георги Георгиев
 
11.09.2015
1. Избор за заемане на академична длъжност "професор" по научната специалност: "Здравен мениджмънт" на доц. д.м.н. Петър Христов Петров
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова - председател на научното жури
2. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 40/02.06.2015 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Социално управление" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
3. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 40/02.06.2015 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Организация и управление на производството(малки и средни предприятия)" и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР. Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
16.07.2015
1. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 44/16.06.2015 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство"(Здравен мениджмънт) и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
25.06.2015
1. Приемане на нови бакалавърска и магистърски програми
Докладва: проф. Огняна Стоичкова
2. Приемане на учебни планове и програми по новите бакалавърска и магистърски програми
Докладва: проф. Огняна Стоичкова
3. Приемане на актуализирани учебни планове в бакалавърска степен
Докладва: проф. Огняна Стоичкова
4. Приемане на актуализирани учебни планове и програми в магистърска степен
Докладва: Проф. Огняна Стоичкова
 
05.06.2015
1. Избор за заемане на академична длъжност "професор" по научната специалност: "Организация и управление на извън производствената сфера" на доц. д.и.н. Владимир Владимиров
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова - председател на научното жури
2. Избор за заемане на академична длъжност "доцент" по научната специалност: "Международно публично право и право на ЕС" на д-р Чавдар Стоянов - докладва проф. д-р Васил Цанков Драганов - председател на научното жури по процедурата за заемане на академичната длъжност "доцент" в професионално направление: 3.6 Право, научна специалност: "Международно публично право и право на ЕС"
3. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 28/17.04.2015г. за "професор" по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство"(Здравен мениджмънт) и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
4. Избор на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 40/02.06.2015г. за "доцент" по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"(Счетоводство) и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
28.04.2015
1. Избор на доцент по научна специалност Маркетинг
Докладва: проф. д-р Мариана Асенова, председател на научното жури по процедурата за заемане на академичната длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност: " Маркетинг".
 
12.03.2015
1. Решение за обявяване на конкурс за научна длъжност
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 7/27.01.2015 г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 Право, научна специалност Международно и публично право и право на ЕС, доклад от Декана на факултета по икономика и управление , и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
 
27.01.2015
1. Актуализиране на Плана за научноизследователската работа във ВУАРР
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 97/25.01.2014г. за "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност: Маркетинг и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
3. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 108/30.12.2014г. за "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на риска) и в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
 
18.12.2014
1. Актуализиране плана за научноизследователската работа във ВУАРР .
2. Решение за обявяване на конкурс за научна длъжност - докладва : проф. д-р Огняна Стоичкова
 
04.12.2014
1. Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда по проект BG051PO001-3.1.07.0043.
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
20.11.2014
1. Приемане на доклад за самооценка за програмна акредитация на докторска програма по 3.8 Икономика (финанси и банково дело)
Докладва: проф. д-р М. Асенова - р-л на к-ра "Икономика и финанси"
2. Приемане на доклада за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянна комисия по област на висшето образование от предходната процедура
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров
3. Информация за проведената конференция "Дни на кариерата" във ВУАРР - Пловдив.
Докладва: проф. д-р М. Иванова
 
18.11.2014
1. Приемане на документация за внасяне на НАОА във връзка с искане за откриване на процедура за програмна акредитация на докторска програма по 3.8 Икономика (финанси и банково дело)
2. Решение за обявяване на конкурси за научна длъжност
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
02.09.2014
1. Утвърждаване на учебен план и учебна програма за ОКС Магистър по специалност Мениджмънт на човешките ресурси
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Информация за полученото решение от акредитационния съвет на НАОА във връзка с приключилата програмна акредитация на ВУАРР по направления 3.7 Администрация и управление и 3.8 Икономика
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
10.06.2014
1. Избор на "доцент" по обявен конкурс в ДВ бр. 13/14.02.2014 г. за академичната длъжност "доцент"
Кандидат: гл. ас. д-р Вяра Красимирова Славянска
 
22.05.2014
1. Атестиране на академичния състав. Обсъждане отчетите на атестираните, преценките на ръководителите на катедри и протоколите от заседанията на катедрените съвети
 
20.03.2014
1. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 13/14.02.2014 г. за академична длъжност "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3 Политически науки, научна специалност "Философия на културата, политиката, правото и икономиката", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 13/14.02.2014 г. за академична длъжност "доцент" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност "Социално управление", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
3. Актуализиране на учебен план за специалност Управление на информационните системи в ОКС Бакалавър.
 
10.02.2014
1. Избор на "професор" по обявен конкурс в ДВ бр. 90/15.10.2013 г. за академичната длъжност "професор" Кандидат: доцент д-р Мариана Матеева Петрова
2. Избор на "професор" по обявен конкурс в ДВ бр. 83/24.09.2013 г. за академичната длъжност "професор" Кандидат: доцент д-р Евгени Николов Стоянов
3. Избор на "доцент" по обявен конкурс в ДВ бр. 90/15.10.2013 г. За академичната длъжност "доцент". Кандидат: гл. ас. д-р Вихра Димитрова Димитрова
4. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности
 
06.01.2014
1. Приемане на отчетите за изпълнението на научноизследователските задачи
2. Приемане на научноизследователските теми от катедрите за 2014 г.
3. Избор на "професор" по обявен конкурс в ДВ бр. 71/13.08.2013 г. За академичната длъжност "професор" Кандидат: доц. д-р Милка Ангелова Иванова
4. Избор на "професор" по обявен конкурс в ДВ бр. 71/13.08.2013 г. За академичната длъжност "професор" Кандидат: доц. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
 
05.11.2013
1. Определяне на научно жури във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр.90/15.10.2013 г. за академичната длъжност "професор" по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
2. Определяне на научно жури във връзка с обявения конкурс в ДВ, бр.90/15.10.2013 г. за академичната длъжност "доцент" по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 4.7 Администрация и управление, научна специалност : Организация и управление извън сферата на материалното производство, доклад от Декана на факултета по икономика и управление и в в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 17, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР
 
15.10.2013
1. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 71/13.08.2013 г. за академична длъжност "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Икономика и управление по отрасли - Агробизнес", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
2. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 71/13.08.2013 г. за академична длъжност "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
3. Определяне на научно жури във връзка с обявен конкурс в ДВ бр. 83/24.09.2013 г. за академична длъжност "професор" по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол и одит)", в съответствие с чл. 4 (3) от ЗРАСРБ и чл. 26,ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР.
 
16.09.2013
1. Разглеждане на предложенията за научните журита за обявените конкурси за заемане на академичната длъжност "доцент" гл. ас. д-р Пламен Маринов Лаков; гл. ас. д-р Красимир Стоянов Левков; гл. ас. д-р Златка Гошева Григорова.
2. Планиране на ежегодни научни сесии по катедри и студентски научни сесии.
 
31.07.2013
1. Разглеждане на предложенията за научните журита за обявените конкурси за заемане на академичната длъжност "професор" доц. д-р Любен Димитров Христов ; доц. д-р Павол Шварц; доц. д-р Велико Добрев Великов.
2. Обсъждане годишния доклад на факултета
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
 
08.07.2013
1. Разглеждане на предложенията от научните журита по обявените конкурси за заемане на академичната длъжност "професор" за : доц. д-р Васил Цанков Драганов; доц. д-р Еленко Тихомиров Захариев; доц. д-р Константин Стойчев Цветков; доц. д-р Димитър Кирилов Димитров; доц. д-р Васко Николов Василев.
2. Приемане на квалификационни характеристики на специалностите в : ОКС "Бакалавър" : (1. "Стопанско управление"- Докладва: проф. Огняна Стоичкова; 2. " Управление на агробизнеса" ; 3. "Аграрна икономика" , 4. " Икономика и управление на туризма" 5. "Финанси" 6. "Управление на информационните системи") ОКС "Магистър": (1. "Стопанско управление; 2. "Управление на проекти"; 3. "Управление на общините"; 4. "Управление на селските райони"; 5. "Икономика и управление на туризма"; 6. "Икономика и управление на агробизнеса"; 7. "Маркетинг и реклама"; 8. "Административно-информационен мениджмън