Магистър

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО); Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР); Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.8. Икономика
 
03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
  • 1 година (2 семестъра) след придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8. Икономика
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р Вихра Димитрова / проф. д-р Огняна Стоичкова
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Магистърската програма цели подготовката висококвалифицирани специалисти със специфични знания и умения за управление на институциите, процесите и дейностите в образователната сфера. Придобиват се задълбочени теоретични знания и практически умения в областта на мениджмънта на образователната организация в променяща се социална среда, управлението на делегирани бюджети, лидерство и управление на човешките ресурси, трудово и осигурително право, финансиране и управление на образователни проекти, интегрирано и интеркултурно образование, приложение на ИКТ и статистически методи в образователния мениджмънт, психология на общуването и управление на стреса в образователната институция и т.н.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите ще могат да се реализират като мениджъри на екипи, групи и организации на различни нива в системата на частното и държавно образование, експерти по образователни проекти, консултанти при разработване и внедряване на иновации в образователна среда и др.