Приключили процедури


Информация за приключили конкурси за заемане на академични длъжности 2024
Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”,
обявен в Държавен вестник, брой 17/27.02.2024 г.  


 

Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Научна специалност „Счетоводство и одит
 
Кандидати за заемане на длъжността:
Доктор Диян Великов Великов
Доктор Виктория Антонова Тодорова
Доктор Кирил Димитров Димитров
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №РАС-18/26.04.2024 г. и е в състав:
 
Председател: Доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев;
Членове:  1. Доц. д-р Георги Петров Георгиев;
2. Проф. д.н. Петър Борисов Борисов;
3. Проф. д-р Димо Атанасов Атанасов;
4. Доц. д-р Теодор Николаев Радев.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 10.00 ч. на 27.05.2024 г. във ВУАРР, Пловдив.Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”,
обявен в Държавен вестник, брой 17/27.02.2024 г.  


 

Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Научна специалност „Икономика и управление (агробизнес)
 
Кандидати за заемане на длъжността:
Доктор Петър Димитров Джандармов
Доктор Виктория Антонова Тодорова
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №РАС-19/26.04.2024 г. и е в състав:
 
Председател: Доц. д-р Александър Красимиров Давчев;
Членове:  1. Доц. д-р Наталия Михова Стоянова;
2. Проф. д.н. Петър Борисов Борисов;
3. Проф. д-р Димо Атанасов Атанасов;
4. Доц. д-р Теодор Николаев Радев.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 11.30 ч. на 27.05.2024 г. във ВУАРР, Пловдив.Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”,
обявен в Държавен вестник, брой 17/27.02.2024 г.  Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление”
Научна специалност „Здравен мениджмънт
 
Кандидати за заемане на длъжността:
Доктор Анастас Илиев Чолаков
Доктор Виктория Антонова Тодорова
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №РАС-20/26.04.2024 г. и е в състав:
 
Председател: Проф. д-р Георги Йорданов Йорданов;
Членове:  1. Доц. д-р Иво Анастасов Димитров;
2. Проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева;
3. Проф. д-р Тони Богданова Михова;
4. Доц. д-р Теодора Орфеева Паришева-Стоева.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 10.00 ч. на 28.05.2024 г. във ВУАРР, Пловдив.
Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”,
обявен в Държавен вестник, брой 17/27.02.2024 г.  


 

Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Научна специалност „Устойчиво регионално развитие“
 
Кандидати за заемане на длъжността:
Доктор Делян Костадинов Плачков
Доктор Виктория Антонова Тодорова
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №РАС-20/26.04.2024 г. и е в състав:
 
Председател: Проф. д.н. Божидар Иванов Хаджиев;
Членове:  1. Проф. д-р Красимир Стоянов Левков;
2. Проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева;
3. Проф. д-р Тони Богданова Михова;
4. Доц. д-р Теодора Орфеева Паришева-Стоева.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 11.30 ч. на 28.05.2024 г. във ВУАРР, Пловдив.