Текущи процедури

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Международни икономически отношения
обявен в ДВ бр.73 / 08.09.2017 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Златка Йорданова Кушелиева

Председател на научното жури: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова

Рецензии:
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
проф. д-р Динко Георгиев Динков

Становища:
проф. д.ик.н Асен Иванов Конарев
проф. д-р Милена Иванова Тепавичарова
проф. д-р Иванка Милкова Костова
проф. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
проф. д-р Йордан Георгиев Йорданов

Резюмета на научните трудове на д-р Златка Йорданова Кушелиева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.02.2018 г. от 13.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.