Текущи процедури

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Здравен мениджмънт)
обявен в ДВ бр.39 / 11.05.2018 г.

Кандидат: д-р Пламен Савов Фотев, д.м

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Рецензии:
проф. д-р Миладин Александров Апостолов, д.м.н
проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Становища:
проф. д.н Вяра Красимирова Славянска
доц. д-р Георги Димитров Иванов, д.м.н 
доц. д-р Васил Писев Костов, д.м
доц. д-р Борис Георгиев Тилов
доц. д-р Стойко Паунов Вълнев

Резюмета на научните трудове на д-р Пламен Савов Фотев, д.м

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.10.2018 г. /вторник/ от 11.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.