Текущи процедури

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)
обявен в ДВ бр. 39 /  11.05.2018 г.

Конкурс за “професор”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.9. Туризъм
Научна специалност: Туристически ресурси и регионално развитие
обявен в ДВ бр. 94 /  24.11.2017 г.

Кандидат: доц. д-р Пламен Маринов Лаков

Председател на научното жури: проф. д-р Златка Гошева Григорова

Рецензии:
проф. д-р Златка Гошева Григорова
проф. д-р Стоян Петков Маринов
проф. д-р Иван Гатев Марков

Становища:
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
проф. д.г.н. Димитър Георгиев Топлийски
проф. д-р Георги Леонидов Георгиев
доц. д-р Венцислав Статев Статев

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Пламен Маринов Лаков

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 27.04.2018 г. от 16.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.