Текущи процедури

Информация за открити конкурси за заемане на академични длъжности 2024
 
 
Конкурс за заемане на академична длъжност „професор”,
обявен в Държавен вестник, брой 17/27.02.2024 г.
 
 
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление”
Научна специалност „Икономика и управление“
 
Кандидат за заемане на длъжността:
професор доктор на науките Пенчо Стоянов Пенчев
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР № РАС-22/26.04.2024 г. и е в състав:
 
Председател: Проф. д.н. Георги Атанасов Георгиев
Членове:

  1. Проф. д.н. Диана Антонова Антонова;
  2. Проф. д.н. Младен Стефанов Велев;
  3. Проф. д.н. Николай Христов Щерев;
  4. Проф. д-р Иван Петров Палигоров;
  5. Проф. д-р Любчо Минчев Варамезов;
  6. Доц. д-р Наталия Михова Стоянова.
 
Резюмета на научните трудове на проф. д.н. Пенчо Стоянов Пенчев /EN
 
Рецензии:
Проф. д.н. Георги Атанасов Георгиев /EN
Проф. д.н. Диана Антонова Антонова /EN

Проф. д.н. Младен Стефанов Велев /EN
 
Становища:

Проф. д.н. Николай Христов Щерев /EN
Проф. д-р Иван Петров Палигоров /EN
Проф. д-р Любчо Минчев Варамезов /EN
Доц. д-р Наталия Михова Стоянова /EN
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 13.00 ч. на 12.07.2024 г. във ВУАРР, Велико Търново.