Текущи процедури

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Научна специалност: „Икономика и управление (агробизнес)“ – един;
обявен в ДВ бр.43 / 21.05.2021 г. 
 
Кандидат: гл. ас. д-р Ангел Станков Саров
Председател на научното жури: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова

Рецензии:
проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова - Калайджиева/EN
проф. д-р Мариана Георгиева Асенова/EN

Становища:
проф. д-р Надка Костадинова Стефанова/EN
проф. д-р Цветан Илиев Петков/EN
доц. д-р Христо Атанасов Момчилов/EN
доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев/EN
доц. д-р Александър Красимиров Давчев/EN

Резюмета на научните трудове на д-р Ангел Станков Саров

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.10.2021 г. /петък/ от 13.30 ч. 
Линк за срещата: https://zoom.us/j/95906477881?pwd=c3BHUGpPZzlMcmJ5YnFHNnpaZ2lOQT09


Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Научна специалност: „Културна антропология и социално управление“ – един;
обявен в ДВ бр.43 / 21.05.2021 г. 

Кандидат: ас. д-р Красимир Романов Асенов
Председател на научното жури: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Рецензии:
проф. д-р Маргарита Николова Карамихова/EN
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова/EN

Становища:
проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева /EN
проф. д-р Пламен Маринов Лаков/EN
доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова/EN
доц. д-р Керанка Стоянова Недева/EN
доц. д.н Петър Борисов Борисов /EN

Резюмета на научните трудове на д-р Красимир Романов Асенов

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.10.2021 г. /понеделник/ от 13.30 ч. 
Линк за срещата: https://zoom.us/j/95906477881?pwd=c3BHUGpPZzlMcmJ5YnFHNnpaZ2lOQT09

Конкурс за “професор”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Научна специалност: „Администрация и управление“ – един;
обявен в ДВ бр.43 / 21.05.2021 г. 

Кандидат: доц. д-р Луция Палшова
Председател на научното жури: проф. д-р Цветан Илиев Петков

Рецензии:
проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева/EN
проф. д-р Цветан Илиев Петков/EN
доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова/EN

Становища:
проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова /EN
проф. д-р Пламен Маринов Лаков/EN
доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска/EN
доц. д.н Петър Борисов Борисов/EN

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Луция Палшова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.10.2021 г. /понеделник/ от 9.30 ч. 
Линк за срещата: https://zoom.us/j/95906477881?pwd=c3BHUGpPZzlMcmJ5YnFHNnpaZ2lOQT09