ВУАРР подписа меморандум за стратегическо партньорство с Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив


Стратегическо партньорство за обмяна на опит в прилагането на Новата европейска програма за иновации и изграждането на регионални иновационни системи бе договорено на 11.09.2023 г. в Пловдив.

Документът бе подписан от президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова и председателя на Управителния съвет Димитър Гишин и изпълнителния директор Венелин Йорданов на Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив.

Двете страни се споразумяха да работят за създаване на предпоставки за изграждане на мрежа от висши училища, научноизследователски и технологични структури и индустрия в региона, която да насърчава създаването, внедряването в практиката и разпространението на нови знания.

Партньорството ще подпомага осигуряването на достъп до финансиране чрез различни източници, включително европейски програми, фирми за рисков капитал, бизнес ангели, национални субсидии и др.

Ще бъдат организирани международни конференции, семинари, кръгли маси и други мероприятия, свързани с дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации.

Планирано е и провеждане на съвместни инициативи за привличане и задържане на най-добрите таланти чрез дейности, които ще гарантират развитието и потока на таланти в областта на дълбоките технологии в рамките на региона, страната и ЕС.

Бъдещите дейности включват и разработване и споделяне на анализи и доклади за състоянието на дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации в България и Европа, организиране на лекции и дискусии по технологичното развитие на фирмите от реалния бизнес и др.

На 14.09.2023 г. Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив организира Международна конференция „Новата вълна на дълбокотехнологичните иновации в ЕС“ в Международен панаир – Пловдив, в която ВУАРР ще участва с презентация.