Мисия


- Да осигурява достъп до висше образование в регионите, чиито географски и социален статус ограничават възможностите на кандидатите.

- Да подготвя висококвалифицирани специалисти с управленски умения, които са запознати с икономическите, историческите и културните традиции на регионите и са способни да реагират своевременно и ефективно на предизвикателствата на реалния сектор и да допринасят за подготовка и реализация на значими проекти за развитието на България и Европа.

- Да осигурява качествен академичен продукт в степенното висше образование „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор“, продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на развитието на регионите, туризма, икономиката, управлението и администрацията, агробизнеса.

- В съвременната икономика на знанието, да се развива като образователно, научноизследователско и експертно средище за икономически и управленски науки, основаващо се на взаимовръзката между образование, наука, академично сътрудничество и предприемчивост, съобразно индивидуалните желания на своите студенти и условията за пълноценна професионална реализация в пазарна среда, като възпитава у тях европейските ценности.

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.)

Висше училище „Земеделски колеж” прерасна във

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.