Обявени конкурси

 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за прием на докторанти в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика по докторска програма „Финанси и банково дело“ в първично звено катедра „Икономика и финанси“, приемащо структурно звено Департамент по икономика и управление.
 
– един в редовна форма, платено обучение;
– един в задочна форма, платено обучение.
 
Обява в Държавен вестник стр. 41 на брой 54 от 25 юни 2024 г.
 

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” със среден успех от дипломата не по-нисък от „Добър“.
 
Документи се подават в ректората на ВУАРР – Пловдив
бул. Дунав № 78, ет. 2, стая № 1, тел. 032/960 360.
 
Срок за подаване – до 26 август 2024 г.
 
 
Кандидатите, Български граждани, подават следните документи:
1. Заявление за допускане до участие в конкурса (образец);
2. Автобиография;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование за ОКС „магистър” с приложението към нея;
4. Решение на Академичния съвет на ВУАРР или Удостоверение от Министерството на образованието и науката за призната ОКС „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Списък на публикации, патентни свидетелства и други документи (ако има такива), удостоверяващи научните интереси на кандидата и постижения в съответната научна област;
6. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 250 лв.
 
Кандидатите, граждани на държави членки на ЕС, на друга държава по Споразумението за Европейско икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи или статут на бежанци подават следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване, съдържащ кратки биографични данни и степента на владеене на чужд език (образец);
2. Копие на документа за висше образование – ОКС „магистър”, легализиран, преведен и заверен в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
3. Удостоверение за признаване на ОКС „магистър”, утвърдено от Експертния съвет на ВУАРР или от НАЦИД, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище в област на висше образование, за която ВУАРР не е акредитирано;
4. Медицинско свидетелство, издадено в срок от един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства, преведен и заверен в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. За бежанците и за постоянно пребиваващите в България медицинско свидетелство да е издадено от лечебно заведение в България;
5. Списък на публикациите, ако има такива;
6. Копие от документите за гражданство;
7. Две снимки с размер 3/4 см.
 
Кандидатите, чужди граждани, които НЕ СА граждани на държави членки на ЕС, на друга държава по Споразумението за Европейско икономическо пространство или Конфедерация Швейцария подават следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване, съдържащ кратки биографични данни и документ за владеене на официално признат международен език;
2. Копие на документа за висше образование – ОКС „магистър”, преведена на един от официално признатите международни езици и консулски заверен от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
3. Списък на публикациите, ако има такива;
4. Медицинско свидетелство, издадено в срок от един месец преди датата на кандидатстването и консулски заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
5. Две снимки с размер 3/4 см.
 
Нормативни документи:
Закон за развитието на академичния състав в Република България
Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България
Правилник за организация и провеждане на обучението в образователната и научна степен „доктор“