Финанси и банково дело


Основната цел на обучението в докторската програма „Финанси и банково дело“ е задълбочаване на придобитите икономически знания и в частност в областта на паричното обръщение, финансите, кредита и банковото дело. Успоредно с това докторската програма ще даде възможност на завършилите я да се представят като висококвалифицирани кадри в областта на управлението на финансовата и банкова практика.
 
Учебният план предвижда продължителността на обучението да бъде в рамките до три години за докторантите, зачислени в редовна и самостоятелна форма на докторантура и до четири години за докторантите, зачислени в задочна форма на обучение. Учебната документация е съобразена със заложените цели на докторската програма. В нея са отразени добрите практики при подготовката на докторанти във водещите български и чуждестранни университети. Отчетени са приоритетите, заложени в стратегията за научните изследвания на ВУАРР, както и опитът на преподавателския състав, осигуряващ подготовката и обучението на докторантите.
В рамките на приетите срокове за обучение на докторантите в различите форми – редовна, задочни и самостоятелна, те трябва:
•  да преминат през задълбочаване на фундаменталните си познания по обща икономическа теория, които са основа за надграждане в конкретната избрана от тях област на изследване и да положат изпит;
•  да се запознаят с общите и статистическите методи на обработка и анализ на данни по финансови въпроси в макроикономиката;
•  да усвоят задълбочено и да положат изпит по основите на финансовия и банков мениджмънт като основно поле на тяхната изследователска дейност;
•  да се подготвят и да положат изпит по една дисциплина по избор от списъка с избираеми дисциплини;
•  до подготвят и реализират публикации, свързани с темата на дисертационния труд и да разработят под ръководството на научния ръководител дисертационния си труд и успешно да го защитят.
 
Докторантите ще могат да придобият специфични знания и умения, които ще им позволят не само да надградят придобитите в ОКС „магистър“, но и ще ги превърнат в способни млади изследователи и ценни специалисти в практиката. Успешно защитилите своите дисертации докторанти ще могат да работят като преподаватели във висшите училища, като изследователи в научноизследователски екипи, да заемат високи позиции в сферата на висшия финансов и банков мениджмънт, в структурите на финансовия и банков контрол в страната и в Европа.Координатор на докторската програма: проф. д-р Мариана Асенова