Ново знание
Корица:
Д. Димитров – ДИМ
Цочо Пеев


ISSN 2367-4598 (Online)
ISSN 1314-5703 (Print)

http://science.uard.bg

Списание за наука „Ново знание” има за цел да се очертаят проблемите и перспективите в текущите изследвания, давайки препоръки за практиката и нови знания за науката, бизнеса, неправителствени организации, държавни и местни органи, както и да осигури възможности за обмен на информация и знания между експерти, изследователи и институции за насърчаване на международното сътрудничество и нови инициативи.
Темите попадат в следните основни раздели: икономика, предприемачество и управление, агробизнес, туризъм, регионално развитие, качество и безопасност на храните, мениджмънт на околната среда, информационни системи и технологии и т.н.
Списание „Ново знание” е издание за наука и образование на Академичното издателство на ВУАРР, което излиза четири пъти годишно.
За публикациите в списанието не се събират такси от авторите.

Композиция
1. Въвеждаща част - последователно на български и английски се изписват:
Заглавие:
Имена на автора/ите:
Наименование на институцията / организацията:
Резюме: до 250 думи, включващо целта на изследването, използваните експериментални материали и методи, основните резултати и изводи
Ключови думи: до 10 бр
2. Основна част – на бълграски и/или на английски

Въведение: обосноваване на необходимостта от проведените изследвания, поставени цели
Използвани материали и методи: описват се подробно или накратко според спецификата на изследването
Резултати: представят се оригиналните резултати от проучването, представляващи принос в развитието на съответното направление от науката
Изводи, заключение, препоръки
Използвана литература: включват се всички автори и заглавия - първо на кирилица, после на латиница
Цитати: при цитати в текста се посочва фамилията на автора и годината
Илюстрации: илюстрациите се представят и допълнително в отделни файлове със съответстващи имена, jpeg или tiff, не по-малко от 300 dpi
Форматиране на обектите в текста: Layout - ‘In line with text’
Заглавия на раздели: bold
 
Изпращането на материали за списанието става на: http://science.uard.bg

e-mail: science@uard.bg


Криейтив Комънс договор

Произведението Списание за наука "Ново знание" създадено от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ползва Криейтив Комънс Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 International договор.
Базирано на следната творба:http://science.uard.bg/index.php/newknowledge/issue/archive.
За разрешения извън обсега на този договор, проверете на http://science.uard.bg/index.php/newknowledge/index
  


През 2017 и 2019 г. Списание за наука "Ново знание" се финансира от Фонд "Научни изследвания"