ЕРАЗЪМ+

Какво представлява „Еразъм+“?

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.
Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.).
В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.
Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се:

  • подкрепя Eвропейският стълб на социалните права,
  • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.
  • развива европейското измерение в спорта.

Възможности

„Еразъм+“ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на:

  • висшето образование
  • професионалното образование и обучение
  • училищното образование (включително образованието и грижите в ранна детска възраст)
  • образованието за възрастни
  • младежта
  • спорта.

„Еразъм+“ предлага възможности за хора от всички възрасти, като им помага да се развиват и да споделят знания и опит в институции и организации в различни страни.