Магистърски програми


Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: ИКОНОМИКА


ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АГРОЛЕСОВЪДСТВО

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ) - НОВО

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
БИЗНЕС ЛОГИСТИКА - НОВОПрофесионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА - на български и на английски език
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО - НОВО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

АРТМЕНИДЖМЪНТ
АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО - НОВО
МЕДИЕН МЕНИДЖМЪНТЗавършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за насърчаване на мобилността и учене през целия живот - Ниво 7.