Важни съобщения


Съобщение във връзка с ползването на информационната система и предоставяне на информация за контакт с преподавателите


ВУАРР-Пловдив обявява Държавна изпитна сесия за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ на 24 и 25.06.2020 г.

Вижте повече информация тук.***

Студенти, които са прекъснали, но искат да продължат обучението си във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, могат да го направят без да заплащат административна такса. ВУАРР дава възможност за възстановяване на студентските права, като освобождава кандидатите от сумата от 50 лева. Желаещите получават шанс да довършат образованието си в актуализираните учебни програми по специалностите „Аграрна икономика“, „Икономика на туризма“, „Финанси“, „Счетоводство“, Стопанско управление“ „Управление на агробизнеса“, „Управление на информационните системи“, „Управление на човешките ресурси“. ВУАРР осигурява практики, стажове и специализации в страната и чужбина, участие в национални и международни проекти.

Различните форми на обучение, които предлага висшето училище, дават възможност на студентите едновременно да учат и работят. Първокурсниците ще могат да участват в станалата вече традиционна томбола с подаръци, теглени чрез жребий в навечерието на студентския празник 8 декември. Наред с лаптопите, таблетите, смартфоните, екскурзиите и почивките, тази година голямата изненада е лек автомобил „Пежо“.

***
Бременни студентки и студентки-майки с деца до 6-годишна възраст се обучават при облекчен режим на следване във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Ако и двамата родители са учащи и имат дете до 6 години, единият от тях може да се възползва от възможността за индивидуален режим, уточняват от Учебния отдел на ВУАРР. В случай, че семейството има две и повече деца, облекченият режим важи и за двамата родители. Той позволява обучение по индивидуален учебен план, удължен срок на следване, административна заверка на семестър, явяване на изпити извън сесиите, присъствие на занятия в удобно време и място, провеждане на индивидуални консултации, както и електронно обучение. От ръководството на висшето училище обаче напомнят, че облекченият режим не предполага компромис по отношение на изскванията за усвояване на знанията, уменията и компетентностите, описани в учебната програма.

Припомняме, че държавата отпуска еднократна помощ за отглеждане на дете от майка-студентка, която се обучава в редовна форма.
За повече информация: Закон за семейни помощи за деца, чл. 8в


***

На вниманието на първокурсниците

Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят
здравноосигурителния си статус.

При неплатени вноски губите здравни права.
За просрочване на плащането на месечните здравноосигурителни вноски се дължи лихва.
Сумата за плащане се изчислява чрез калкулатора на НАП.
Вноски се плащат в интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец.
НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си, в случай че не ги осигурява работодател.

За повече информация: www.nap.bg  и тел. 070018700 (на цената на един градски градски разговор).

***
В изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира обучения в новата платформа за електронни форми на дистанционно обучение.

Достъпът до платформата, разработена по проекта, става на следния адрес:
http://e-uard.bg/elearn
В обученията могат да участват всички студенти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, независимо от формата на обучение.
Включването в обучение става с попълване на заявление по образец, в което се отбелязва дисциплината / дисциплините от зимния и летния семестър на учебната 2013 / 2014 г., по които студентът има желание да се обучава в новата платформа за до.
Могат да се посочват и дисциплини, които не са включени в учебния план на изучаваната специалност.
Всички студенти, успешно завършили обучението, ще получат допълнителен сертификат за участие в обучение по европейска програма.
За информация: dlproject@uard.bg
 
РЕКТОР НА ВУАРР,
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА:
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ

Покана и образец на заявление

***

Избор на избираеми и факултативни дисциплини

1. Записването на студентите в курсовете на избираемите и факултативните дисциплини за всяка следваща учебна година става лично до първи юни в Учебен отдел (попълва се заявление по образец).
2. Студентите, които не са заявили своя избор, се разпределят служебно. Направеното разпределение не може да се променя през учебната година.
3. Студентите се разпределят на равни групи във всяка избираема дисциплина, но не по-малко от 15 души и не повече от половината от общия им брой. При попълване на лимитирания брой, приемът в курса се прекратява.