Студентски съветСтудентският съвет при ВУАРР осъществява дейността си без да накърнява правата на академичната общност, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия, убеждение, политическа принадлежност.


Студентският съвет:

  • прави предложения за въвеждане на допълнителни задължителни и свободноизбирами учебни дисциплини;
  • прави предложения за покана на външни преподаватели;
  • организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикува техни трудове;
  • установява национални и международни образователни, културни, спортни, научни и следдипломни контакти между студентите;
  • участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и подържане качеството на обучението и академичния състав във висшето училище, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение;
  • пази доброто име на ВУАРР и съдейства за издигане на престижа на висшето училище в страната и чужбина.
Председател: Делян Плачков

Профил във facebookСтудентският съвет на ВУАРР е член на

Националното представителство  на студентските съвети