Приключили процедури

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
Морфо-биологична оценка на националната колекция просо (Panicum miliaceum L.) и проучване възможностите
за нейното използване
"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Иван Арахангелов Алексиев,

научен консултант: доц. д-р Яна Гутева
Научно жури (Заповед № 278/19.08.2020 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Радка Велева Иванова - рецензия/EN
2. проф. д-р Цветелина Димитрова Стоилова- рецензия/EN
3. проф. д-р Дочка Ценова Димова - становище/EN
4. проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева - становище/EN
5. проф. д-р Марияна Йорданова Иванова - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 30.09.2020 г. (сряда) от 11.00 часа в VII аудитория на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 
***

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема: "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО НА АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА" / "FINANCIAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF SUSTAINABLE COMPETITIVENESS OF LAND USE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE"

за придобиване на научна степен "доктор на науките"


по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление 3.8 Икономика

от кандидат: Анатолий Василиевич Кучер
 
Научно жури (Заповед №203/30.06.2020 г. на ректора на ВУАРР)
 
1. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - рецензияreview
2. проф. д-р Диана Илиева Копева -  рецензияreview
3. проф. д-р Радостина Телериг Бакърджиева - 
рецензия/ review
4. доц. д-р Мария Радославова Станимирова- становищеstatement
5. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев- становищеstatement
6. доц. д-р Георги Петров Георгиев - становищеstatement
5. доц. д-р Петър Борисов Борисов - становище statement                                      

Автореферат на дисертационен труд / Abstract

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР-Пловдив.

Публичната защита ще се проведе на 01.09.2020 г. от 11 часа на следния адрес: https://meet.google.com/exe-bnzb-tms
 
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Финансиране на спорта в България – състояние, проблеми, перспективи"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление 3.8 Икономика

разработен от докторант Кирил Бориславов Борисов

научен консултант: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
 
Научно жури (Заповед № 45/11.02.2020 г.) на ректора на ВУАРР)
 
1. проф. дикн Росица Рангелова Павлова - рецензияreview
2. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - рецензияreview
3. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становищеstatement
4. проф. д-р Цветан Илиев Петков - становищеstatement
5. доц. д-р Милен Велчев Велев - становище statement                                      

Автореферат на дисертационен труд

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР-Пловдив.

Съгласно Заповед на Ректора на ВУАРР №154/21.05.2020 г. публичната защита ще се проведе дистанционно на 29.05.2020 г. от 9:30 часа на следния адрес


 

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Пазарите на деривативни инструменти - развитие, проблеми и перспективи"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление 3.8 Икономика

разработен от докторант Васил Василев Павлов

научен консултант: проф. д-р Цветан Илиев Петков
 
Научно жури (Заповед № 78/27.02.2020 г.) на ректора на ВУАРР)
 
1. проф. дикн Росица Рангелова Павлова - рецензия/ review
2. доц. д-р Георги Петров Георгиев - рецензия/ review
3. проф. д-р Цветан Илиев Петков - становище/ statement
4. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище/ statement
5. доц. д-р Милен Велчев Велев - становище / statement                                       

Автореферат на дисертационен труд


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР-Пловдив.

Съгласно Заповед на Ректора на ВУАРР №154/21.05.2020 г. публичната защита ще се проведе дистанционно на 29.05.2020 г. от 11:00 часа на следния адрес
 
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Проблеми при анализа на финансовото състояние на производителите на биологична оранжерийна продукция на зеленчуци"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление 3.8 Икономика
разработен от докторант Вълко Любенов Стоилов

научни консултанти: доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев, доц. д-р Керанка Стоянова Недева
 
Научно жури (Заповед № 383/09.12.2019 г.) на ректора на ВУАРР)
 
                                                               1. проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - рецензия
                                                               2. проф. дин Пламен Димитров Мишев - рецензия
                                                               3. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становище
                                                               4. проф. д-р Радостина Телериг Бакърджиева - становище
                                                               5. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 06.02.2020 г. (четвъртък) от 13.30 часа в аудитория 2 на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР-Пловдив.
***
 
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
„Характеристика на растителни генетични ресурси от Pisum sativum L. по агробиологични и биохимични показатели“


по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Мария Иванова Събева

научен ръководител: доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова

 
Научно жури (Заповед № 144/13.05.2019 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Галина Тодорова Певичаров - рецензия
3. проф. д-р Вилиана Маринова Василева - рецензия
3. доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова - становище
4. доц. д-р Гергана Николова Дешева - становище
5. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище                                       

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 15.07.2019 г. (понеделник) от 10.30 часа в аудитория 2 на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.
***
 
 
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Влияние на агенциите за кредитен рейтинг върху развитието на финансовите пазари"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Динко Райчев Казепов

научен ръководител: доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев

 
Научно жури (Заповед № 464/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - становище
3. проф. д-р Сава Христов Димов - рецензия
3. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становище
4. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище
5. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - рецензия                                        

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 08.04.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа в аудитория 2 на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.
 
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Анализ на инвестиционната дейност на капиталовите пенсионни фондове в България"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Николина Янкова Марева

научен ръководител: доц. д-р Георги Петров Георгиев

 
Научно жури (Заповед № 462/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - рецензия
3. проф. д-р Сава Христов Димов - становище
3. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становище
4. доц. д-р Станислав Димитров Петков - рецензия
5. доц. д-р Георги Петров Георгиев - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 07.02.2019 г. (четвъртък) от 10.30 часа в II аудитория на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.

***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Управление на финансовия риск в инвестиционни проекти през призмата на банковата дейност (по примера на банковата дейност в Р. Македиония"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Димитар Милан Анастасовски

научен ръководител: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова

 
Научно жури (Заповед № 461/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д.ик.н Росица Рангелова Павлова - рецензия
3. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - становище
3. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище
4. доц. д-р Георги Петров Георгиев - рецензия
5. доц. д-р Яким Валентинов Китанов - становище     
                                   
Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 07.02.2019 г. (четвъртък) от 12.00 часа в II аудитория на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Сравнителни изследвания върху биологичните и стопански качества на колекция линии от Triticum aestivum L., получени по биотехнологични методи"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Светла Манолова Качакова,

научни консултанти: проф. д-р Димитър Диманов Димитров

 
Научно жури (Заповед № 207/31.05.2018 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. дн Дияна Лилова Светлева - рецензия
2. проф. д-р Дочка Ценова Димова - рецензия
3. проф. д-р Тенчо Любенов Чолаков - становище
4. проф. д-р Димитър Диманов Димитров - становище
5. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 02.07.2018 г. (понеделник) от 10.30 часа в VI аудитория на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
" Установяване на генотипове обикновена зимна пшеница и грах подходящи за биологично земеделие"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Григори Страшимиров Иванов,

научни консултанти: доц. д-р Сийка Ангелова, доц. д-р Светла Димитрова

 
Научно жури (Заповед № 339/27.11.2017 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Радка Велева Иванова - рецензия
2. проф. д-р Танко Пеев Колев - рецензия
3. доц. д-р Георги Ангелов Москов - становище
4. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище
5. доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 31.01.2018 г. (сряда) от 10.30 часа в I аудитория на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 11.