Приключили процедури

 
Информация за приключили процедури по защита на дисертационни трудове 2024

Защита на дисертационен труд за придобиване на НС "доктор на науките", разработен от доц. д-р Иво Анастасов Димитров

Тема „Финансовите инструменти в европейските структурни инвестиционни фондове”
 
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма „Финанси и банково дело”
 Научното жури, назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №РАС-16/10.04.2024 г. е в състав:
 Председател: Доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев
Членове: 1. Проф. д.н. Петър Борисов Борисов
                  2. Проф. д.н. Димитър Иванов Костов
                  3. Проф. д-р Димо Атанасов Атанасов
                  4. Проф. д-р Иванка Милкова Костова
                  5. Проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
                  6. Доц. д-р Георги Петров Георгиев
 
Автореферат  към дисертационния труд /EN
 
Рецензии:
Проф. д.н. Петър Борисов Борисов /EN
Проф. д.н. Димитър Иванов Костов /EN
Доц. д-р Георги Петров Георгиев /EN

Становища:
Проф. д-р Димо Атанасов Атанасов /EN
Проф. д-р Иванка Милкова Костова /EN
Проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева /EN
Доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев /EN

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе от 11.00 часа на 29.05.2024 г. във ВУАРР, Пловдив.Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС "доктор", разработен от Весела Петрова Ангелова

Тема „Ролята на данъчната система в България в условията на криза (на примера на пандемията Covid 19)”


 
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма „Финанси и банково дело”
 
Научното жури, назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №РАС-16/10.04.2024 г. е в състав:
 
Председател: Доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев
Членове: 1. Проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
                  2. Доц. д-р Мария Йорданова Врачовска
                  3. Доц. д-р Ирена Петрова Николова 
                  4. Доц. д-р Милен Велчев Велев
 
Автореферат  към дисертационния труд /EN
 
Рецензии:
Проф. д-р Мариана Георгиева Асенова /EN
Доц. д-р Ирена Петрова Николова /EN
 
Становища:
Доц. д-р Милен Велчев Велев /EN
Доц. д-р Мария Йорданова Врачовска /EN
Доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев /EN

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе от 11.00 часа на 30.05.2024 г. във ВУАРР, Пловдив.


 

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС "доктор", разработен от Ирина Иванова Георгиева

Тема „Проблеми на финансирането на здравната система в България”
 
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма „Финанси и банково дело”
 
Научното жури, назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №РАС-17/10.04.2024 г. е в състав:
 
Председател: Доц. д-р Александър Красимиров Давчев
Членове: 1. проф. д-р Сава Христов Димов
                  2. Проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
                  3. Доц. д-р Сергей Румянов Радуканов
                  4. Проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова
 
Автореферат  към дисертационния труд /EN
 
Рецензии:
Проф. д-р Сава Христов Димов /EN
Проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова /EN
 
Становища:
Проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова /EN
Доц. д-р Александър Красимиров Давчев /EN
Доц. д-р Сергей Румянов Радуканов /EN

 
Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе от 13.30 часа на 30.05.2024 г. във ВУАРР, Пловдив.