Тютори


Учебна 2019/2020 г.


ОКС „БАКАЛАВЪР“

Бакалавърска програма Тютор на студенти
Професионално направление ИКОНОМИКА
Аграрна икономика  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Елена Николова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Елена Николова
3 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Теодора Илиева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Теодора Илиева
   
Финанси  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Николина Марева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Николина Марева
Счетоводство  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Николина Марева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Николина Марева
Икономика на туризма  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Иванка Шопова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Иванка Шопова
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Стефка Тимарева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Стефка Тимарева
Професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Стопанско управление  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Антон Ганчев
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Антон Ганчев
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Радка Тошева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Радка Тошева
Управление на агробизнеса  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Елена Николова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Елена Николова
3 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Теодора Илиева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Теодора Илиева
Управление на човешките ресурси  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Николина Марева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Николина Марева
Управление на информационните системи  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Антон Ганчев
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Антон Ганчев
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Радка Тошева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Радка Тошева
   
 
ОКС „МАГИСТЪР“
Магистърска програма Тютор на студенти
Професионално направление ИКОНОМИКА
Икономика и управление на агробизнеса
със специализации „Екологична сигурност“ и „Агролесовъдство“
 
1 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Икономика и управление на регионите
със специализации „Туризъм“ и „Маркетинг в публичния сектор“
 
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
3 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Финанси и банково дело  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Счетоводство и одит  
1 курс задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Международен бизнес  
1 курс задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Стопанско управление
  • специализация „Национална сигурност“
 
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса"  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Управление на общините със специализация Регионално планиране и развитие  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
3 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Управление на проекти  
1 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Управление на селските райони
  • специализация „Екологично земеделие и устойчиво развитие“
 
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Артмениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Административно-информационен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Управление на комуникационните системи  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Мениджмънт на човешките ресурси  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Здравен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Мениджмънт на храните и храненето  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Спортен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Медиен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Мениджмънт и бизнес психология  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева