Открити процедури

 

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
" Влияние на някои технологични фактори върху продуктивния потенциал при отглеждане на  тритикале
при условията на Странджа"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Димитринка Стоилова Крушева,

научен консултант: доц. д-р Светла Димитрова
Научно жури (Заповед № 417/18.12.2020 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Дочка Ценова Димова - рецензия/EN
2. доц. д-р Милка Димитрова-Донева- рецензия/EN
3. проф. д.с.н Дияна Лилова Светлева - становище/EN
4. проф. д-р Марияна Йорданова Иванова - становище/EN
                                      5. доц. д-р Гергана Николова Дешева - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 17.02.2021 г. (сряда) от 11.00 часа в VII аудитория на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.

***