Прием магистри


Прием по документи
 
Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
 
Професионално направление: ИКОНОМИКА

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
БИЗНЕС ЛОГИСТИКА
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА"
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Продължителност на обучението: 2 - 5 семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.


Придобилите образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ /специалист/ имат право да кандидатстват в магистърски програми само от същото професионално направление.


Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.НОВО

Магистърски програми по проект ИНВЕСТ