Прием магистри


Прием по документи
 
Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
 
Професионално направление: ИКОНОМИКА

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
Специализации: ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ и АГРОЛЕСОВЪДСТВО

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО - и на английски и руски език
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
БИЗНЕС ЛОГИСТИКА - НОВО
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - НОВО


Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - и на английски и руски език
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА - на български и на английски език
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Специализация "ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

АРТМЕНИДЖМЪНТ
АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - и на английски и руски език
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО - и на английски език
СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
МЕДИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Продължителност на обучението: 2 - 5 семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.


Придобилите образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ /специалист/ имат право да кандидатстват в магистърски програми само от същото професионално направление.


Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.НОВО

Магистърски програми по проект ИНВЕСТ