Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова връчи Лауреат Агронаука на доц. д-р Катя Узунджалиева


Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова връчи Лауреат Агронаука на доц. д-р Катя Узунджалиева, директор на Институт за растителни генетични ресурси К. Малков - Садово за цялостен принос в развитие на аграрната наука.

Доц. д-р Катя Узунджалиева е родена в гр. Пловдив. Завършва средно образование в Английска езикова гимназия – Пловдив през 1988 г.
През 1993 г. завършва специалност „Растителна защита“ във Висш селскостопански институт гр. Пловдив.
През 1992 г. започва работа в Земеделски колеж – Пловдив /сега ВУАРР/ като технически секретар, а по-късно като Ръководител на Международен отдел.
В Земеделски колеж работи до 2001 г., когато след спечелен конкурс става редовен докторант в катедра „Ботаника“ към Аграрен университет -Пловдив.
През 2005 г. защитава успешно дисертация и придобива образователна и научна степен „Доктор“ по Ботаника.
През периода 2006-2007 г. работи като преподавател по Ботаника във ВУАРР.
От февруари 2009 г. е гл. асистент в Институт за растителни и генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово.
През 20014 г. придобива академична длъжност „Доцент“ в ИРГР – Садово.
През периода 2016-2018 е Научен секретар , а от месец август 2018 г. е Директор на ИРГР- Садово.
Автор на 127 научни публикации в областта на Ботаника и Растителни генетични ресурси.
Ръководител на 5 международни проекта, финансирани от програми на ЕС, и на два национални. Участник в 8 международни и национални проекти.
Национален координатор по Растителни генетични ресурси към Европейската програма по Растителни генетични ресурси и контактно лице към ФАО за България по Растителни генетични ресурси.