Студенти на ВУАРР работят по Наръчник за живите лаборатории на Европейски университет ИНВЕСТ


Наръчникът за живите лаборатории на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ (ИНВЕСТ), разработван по проект INVEST4EXELLENCE, прилага подхода на метафората в процеса на изграждане на живите лаборатории.
Студенти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия тази седмица заедно тестваха първата версия на наръчника.

Две групи работеха по две различни предизвикателства.
Първата група получи задание за работа по проект, свързан с планиране и проектиране на имот, който трябва да бъде съобразен с някои изисквания на обкръжаващата среда, местната общност, наличието на зелени площи и други, свързани с местната инфраструктура.
Втората група студенти на ВУАРР използваше съвсем различен подход при решаването на поставените казуси. Методът обединяваше различни подходи, мисловни карти, акцентиращи на силните и слаби страни на даден обект, пътища за решаване на проблемите, новаторски идеи и подходи.
После двете групи размениха местата си. Идеите валяха, но в края на работната задача всички постигнаха съгласие за основната визия на проекта, съобразена с всички изисквания по даденото предизвикателство.

Студентите от Нидерландия, които са млади изследователи-магистри, изказаха възторг и благодарност от постигнатото от българските студенти за толкова кратко време.

В края на семинара, студентите подготвиха различни варианти на постер, който да бъде включен в следващата версия на Наръчника за живите лаборатории.

Българската баница е част от наръчника и приложението на метафоричния подход. Студентите от България и Нидерландия проведоха специална сесия за приготвяне на баница и тестване на рецептата и насоките в наръчника.

ВУАРР и Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив участват в наръчника и с материал на тема „Унаследяване и трансфер на семеен бизнес като организирана семейна почивка“, както и с идея за изграждане на виртуална жива лаборатория.


Семинарът бе организиран от Илсе Роннер, изследовател в изследователската група „Комуникации, ангажираност и социално и екологично обучение“ (CoPSEL) на Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия.

Академичното ръководство на ВУАРР изказва специални благодарности на студентите на ВУАРР, които се включиха в семинара, и на преподаватели, служители и партньори, които взеха участие в неговата организация и провеждане.