Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив организира еднодневен практически курс по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Законът за мерките срещу изпирането на пари, приет в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, задължава 35 категории лица, след които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти, да предприемат определени мерки, уредени в този закон.
Мерките включват изготвяне на план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите, както и вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Според изискванията на ЗМИП вътрешните правила следва да се изготвят до 12.05.2019 г.

Целта на обучението е да представи по достъпен начин ЗМИП и да даде практически насоки за изпълнение на изискванията му.
Лекционният курс ще се проведе в три модула с дискусии в рамките на един ден. На участниците ще се издадат сертификати за преминат курс по ЗМИП.
 
 
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО
 
Първи модул:
1. Нормативна база (Закон за мерките срещу изпирането на пари, Правилник за прилагане на закона, Европейско законодателство);
2. Анализ на понятието “изпиране на пари”;
3. Категории задължени лица по ЗМИП;
4. Мерки срещу изпиране на пари и защита на лични данни.
 
Втори модул:
1. Практики за идентификация на идентичността на търговски партньори и клиенти;
2. Практики за анализ - идентификация и проверка на действителен собственик;
3. Анализ на съмнителни плащания по търговски договори;
4. Санкции за неизпълнение на законовите задължения.
 
Трети модул:
1. Модели на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
2. Модели за преценка на съмнителни сделки и операции;
3. Докладване на съмнителни сделки и операции - форма на докладите.
Лектори на семинара са Станислав Станев - действащ адвокат, доктор по международно право и международни отношения, и Георги Димитров - доктор по национална сигурност.
 
Такса за участие в курса: 120 лв.
 
Контакти за записване:
Евгения Величкова
0882/009582
jeny_v@uard.bg

КЪМ  РЕГИСТРАЦИЯ