Магистър


АРТМЕНИДЖМЪНТ
 
Специалността предлага обучение за придобиване на знания и умения за управление на организации и дейности в областта на изкуството и културата в регионите, галеристиката и кураторството; развитие на българското културно наследство, което се съхранява в селските райони и продължаването на добрите национални традиции в читалищната работа; организирането, провеждането и финансирането на събития и проекти в областта на изкуството.

Студентите изучават методите за разработване на културни политики и стратегии на организациите, организиране и провеждане на рекламни кампании в областта на изкуството и културата, разработване на концепции за управление на изкуството. Завършилите ще могат да ръководят издателската дейност; да формират модерна културна политика; да управляват рекламата в изкуството и да формират рекламен бюджет; да разработват артпроекти и разчети за тяхното осъществяване; да общуват и обменят информация, идеи, проблеми и решения както със специалисти, така и с неспециализирана аудитория; да работят с медиите и оформят нагласи сред разнообразни типове публика; да правят успешен маркетинг и реализация на културния продукт; да познават принципите и методите за управление на персонала.Квалификационна характеристика Артмениджмънт - задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Артмениджмънт - задочна форма - 3 семестъра