Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Артмениджмънт
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по артмениджмънт
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  /от всички професионални направления/  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Задочна
ECTS КРЕДИТИ  (общо за една учебна годин )
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
проф. д-р Огняна Стоичкова / доц. д-р Вихра Димитрова
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление и Департамент по агробизнес и общообразователни науки. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Завършилите успешно обучението по Артмениджмънт:
·         притежават и демонстрират познания за организирането, провеждането и финансирането на събития и проекти в областта на изкуството;
·         Свободно оравят и тълкуват нормативната уредба в областта на културата;
·         Разбират как се управляват арт-проекти;
·         Познават принципите и методите за управление на персонала;
·         Познават методите за разработване на културни политики  и културна стратегия на организациите;
·         Познават модели на управление в арт-организациите, галерии, читалища, музеи и др.
·         Демонстрират познания в областта на пластичните изкуства, галеристиката и кураторството;
·         Запознати са с пътищата и средствата за организиране и провеждане на рекламни кампании в областта на изкуството и културата.
Завършилите специалността умеят:
·         Да подготвят и организират събития и проекти в арт средите;
·         Да разработват концепции в управлението на изкуството;
·         Да ръководят издателската дейност;
·         Да формират модерна културна политика;
·         Да управляват рекламата в изкуството и да формират рекламен бюджет;
·         Да разработват артпроекти и разчети за тяхното осъществяване;
·         Да общуват и обменят информация, идеи, проблеми и решения както със специалисти, така и с неспециализирана аудитория;
·         Да работят с медиите и оформят нагласи сред разнообразни типове публика;
·         Да правят успешен маркетинг  и реализация на културния продукт.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: -          Завършилите тази специалност могат да се реализират като арт-мениджъри във всички сфери на културата, изкуствата, медиите, шоубизнеса.