Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Административно-информационен мениджмънт
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
Магистър по административно-информационен мениджмънт
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  /от всички професионални направления/  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Задочна
ECTS КРЕДИТИ  (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
проф. д-р Огняна Стоичкова / доц. д-р Вихра Димитрова
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Успешно завършилите специалността притежават и демонстрират знания и разбиране за това как прилагането на информационните и комуникационни технологии и ресурси се използва за решаване на проблемите  свързани с информационното обезпечаване на процесите в бизнеса, администрацията, науката и др. Те умеят:
·         да планират, организират, контролират и усъвършенстват организацията;
·         да използват информационните ресурси за формиране и осъществяване на иновационни политики, програми и проекти;
·         да планират, контролират и отчитат дейност в средата на информационните системи;
·         да създават и поддържат ефикасна защита на информационните ресурси;
·         да използват изследователски инструменти и съвременни средства за производство, съхранение, обработка и представяне на информация за работа с бази данни и глобални компютърни мрежи;
·         да създават нови знания и прилагат експертни решения.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите тази програма притежават знания и опит в областта на трите технологии: ресурсна, инструментална и управленска, което им дава възможност за успешна реализация в различни организации в публичния и частния сектор. Те ще бъдат в състояние да използват съвременни технологични прийоми и техники за аналитично обработване на информацията, като ефективно ще я прилагат при управлението на технологични, човешки и финансови ресурси за реализация на различни по сложност управленски задачи.