Магистър


Административно-информационен мениджмънт
 
Специалността е с подчертано приложна насоченост в областта на планиране, организиране, ръководене, контролиране и използване на информацията като стратегически ресурс на организационната единица; приложение на информационните и комуникационни технологии и ресурси за решаване на проблеми, свързани с информационното обезпечаване на процесите в бизнеса, администрацията, науката и др. Тя дава възможност за осъществяване на ефективна връзка между придобитите знания и умения в предходната завършена бакалавърска или магистърска специалност със спецификата на приложение на информационните технологии в административна и бизнес среда.
Завършилите притежават знания и опит в областта на трите технологии: ресурсна, инструментална и управленска, което им дава възможност за успешна реализация в различни организации в публичния и частния сектор. Те ще бъдат в състояние да използват съвременни прийоми за аналитично обработване на информацията, като ефективно ще я прилагат при управлението на технологични, човешки и финансови ресурси за реализация на различни по сложност управленски задачи. Успешно завършилите притежават знания за това как прилагането на ИКТ и ресурси се използва за решаване на проблемите, свързани с информационното обезпечаване на процесите в бизнеса, администрацията, науката.
 Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по административно-информационен мениджмънт”.Квалификационна характеристика Административно-информационен мениджмънт- задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Административно-информационен мениджмънт- задочна форма - 3 семестъра